Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 9 februari 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt, Dnr 1471/21

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov över tid och öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planförslaget omfattar även ombyggnader av stadens gator och en ändrad trafikföring där Eklandagatan förlängs till Sven Hultins gata och Engdahlsgatan blir en återvändsgata. En ny samlad busshållplats anläggs i planområdets södra del. De överväganden som är gjorda för områdets utveckling är framför allt behandlade i det planprogram som ligger till grund för planarbetet, program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala.

Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas då den möjliggör en fortsatt utveckling av Chalmersområdet och möter upp för Chalmers utbyggnadsbehov över tid.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

2.1.9. Beaktande av utredningen om överföring av lokaler från förvaltning till bolag i utredningen av ny organisation för stadsutveckling, Dnr 1241/21

Ärendet är en återapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från september 2021 till kommunstyrelsen att beakta den tidigare utredningen om överföring av stadens skollokaler från förvaltning till bolag, i arbetet med en ny organisation för stadsutveckling och komplettera utredningen med möjligheter att överföra lokaler till stadens befintliga bolag.

Stadsledningskontorets tolkning av uppdraget är att det ska baseras på den tidigare utredningens slutsatser och utifrån dessa utreda eventuella förändringseffekter av en ny organisation för stadsutveckling samt möjligheter att överföra lokaler till något av stadens befintliga rörelsedrivande bolag. Stadsledningskontoret har valt att komplettera utredningen med bedömda effekter av och på en ny styrmiljö för stadens lokalförsörjning. Den tidigare utredningen hade i uppdrag att belysa möjliga alternativ i bolagsform. Utredningen hade inte i uppdrag att belysa andra alternativ i förvaltningsform eller att belysa överföring till något av stadens befintliga bolag. En ny organisation för stadsutveckling i kombination med en ny styrmiljö för lokalförsörjningen innebär att det finns förändrade styrningsmässiga och organisatoriska förutsättningar för en ny organisation med ansvar för förvaltning och utveckling av stadens skolfastigheter. Stadsledningskontoret har i samarbete med Stadshus AB gått igenom befintliga bolag inom koncernen. Utgångspunkten har varit att titta närmare på det eller de bolag som till uppdrag och organisation bedöms ha förutsättningar att ta emot, förvalta och utveckla stadens skolfastigheter.

Det bedöms vara möjligt att överföra stadens skolfastigheter till antingen Higab AB eller Förvaltnings AB Göteborgslokaler. Av dessa två bedöms Higab AB utifrån nuvarande uppdrag och ansvar vara det lämpligaste alternativet. Oaktat om skolfastigheterna hanteras i förvaltnings- eller bolagsform kvarstår några betydande utmaningar kopplat till organisationskultur, ekonomistyrning och fastighetsförvaltning. Dessa behöver omhändertas för att skapa förutsättningar att nå en bättre måluppfyllelse. Stadsledningskontoret avser inte att presentera förslag på hur utmaningarna ska lösas i detalj utan presenterar centrala medskick baserat på kunskaper från den tidigare utredningen. Hur en ny organisation på bästa sätt ska kunna lösa ut identifierade utmaningar behöver sedan hanteras i samband med ett genomförande och uppstart av en verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.2. Statusrapport: Plan för avveckling av Rosenlundsverket, Dnr 1517/21

Efter ett beslut i kommunfullmäktige i oktober 2019 fick Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB i uppdrag att ta fram en färdplan som möjliggör avveckling av Rosenlundsverket till 2040–2045. Enligt uppdraget ska bolagen i sin plan fokusera på en process utan kapitalförstöring och återkomma till kommunstyrelsen med kontinuerlig uppdatering där detta är den första statusrapporten.

Under hösten 2021 har styrelsen i Göteborg Energi haft en fördjupad dialog kring energisystemets utmaningar och möjligheter, vilket utgör kontexten för avvecklingen av Rosenlundsverket. Tidigare planerade återinvesteringar i bränslebyte och nya pannor har reviderats och i den nuvarande planen är inriktningen att avveckla Rosenlundsverket redan under första halvan av 2030-talet.

Planen utgår från att omvärldsförutsättningarna ligger någorlunda fast under avvecklingsperioden. De främsta riskerna man ser för avvecklingen är att nya centrala produktionsplatser för fjärrkyla inte kan tillskapas och att långa handläggningstider begränsar möjligheten till etablering av ny produktion och distribution i fjärrvärme- och fjärrkylasystemen. Dessa risker bedöms som sannolika och som de risker som skulle ge störst negativ konsekvens. En annan risk är minskade leveranser av spillvärme från raffinaderierna.

Nästa statusrapport till kommunstyrelsen är planerad att komma 2023.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 1. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation D Reservation SD

Övriga ärenden

2.1.2. Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet, Dnr 1254/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D, L, M och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet om att bifalla tilläggsyrkandet Yttrande KD

2.1.7. Hemställan från nämnden för funktionsstöd till kommunfullmäktige om tilläggsavtal för leverantörer av daglig verksamhet, Dnr 0167/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Hemställan från Liseberg AB om avyttring av stug- och campingverksamhet, Dnr 1427/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation V Reservation MP Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Protokollsanteckning Henrik Munck (-) Yttrande KD

2.1.12. Yrkande från MP och V angående stödåtgärder för restauranger och butiker

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.2.1. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 14038-21 avseende laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om uppdrag till Förvaltnings AB Framtiden om ombildning av hyresrätter, Dnr 0389/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Reservation V Reservation MP Yttrande S Omedelbar justering.

2.2.5. Yrkande M, L, C, S, D särskilt yrkande KD angående ökade incitament för samlokalisering och redovisning av driftkostnader

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D Yttrande KD

2.2.6. Former för återrapportering från beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen, Dnr 1447/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandena från D och S

2.2.7. Yrkande från V om att hemställa till Skolinspektionen att granska friskolors klädkoder

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D Yttrande KD

2.2.8. Yrkande från D om att skydda Göteborgs välfärd och sjukvården i Västra Götaland och Halland från Trafikverkets kostnadsöverdrag i bygget av Västlänken

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 - 3. Reservation D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande MP och V Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.2.9. Yrkande från SD angående kompensation för vårdpersonal som går in och tar extra pass under hårt ansatt period

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1 Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.2.12. Förlängning av förordnande av vikarierande politisk sekreterare för C

Beslut: Clara Thulin 2022-03-01--06 19, 2022-06-20--08-07 (50 procent)

3.1. Motion av Erik Norén (V) och Jenny Broman (V) om att all missbruksrådgivning i Göteborgs Stad ska vara kostnadsfri, Dnr 1119/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation V Yttrande M, L, C och KD

3.3. Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta en nollvision mot våld i nära relation, Dnr 0856/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande SD

3.4. Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om mobila dialogteam, Dnr 0974/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande S Yttrande D

3.5. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om placering av nya skolor för att främja blandade elevgrupper, Dnr 1185/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD och D Yttrande S

3.6. Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända, Dnr 0821/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation S Reservation SD Yttrande MP och V Yttrande M, L, C och KD

4.1. Remiss från Miljödepartementet - Promemorian En förbättrad förpackningsinsamling, nya roller för kommuner och producenter, Dnr 1353/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande S

4.2. Remiss från Socialdepartementet - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78), Dnr 1354/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.3. Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan, Dnr 1109/20

23 februari

2.1.4. Utredning av förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, Dnr 1690/20

23 februari

2.1.5. Begäran om bemyndigande av marköverföring mellan kretslopp och vattennämnden och fastighetsnämnden, Dnr 1392/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.6. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

23 februari

2.1.8. Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

23 februari

2.1.11. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

23 februari

2.1.13. Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

23 februari

2.1.14. Dnr Yrkande från V och MP angående parkeringsanläggning Masthugget Östs framtid

23 februari

2.2.3. Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31

23 februari

2.2.4. Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31

23 februari

2.2.10. Yrkande från V och MP angående effekterna av slopat krav på ekologiskt kött i stadens upphandlingar

23 februari

2.2.11. Yrkande från S angående att förelägga vårdnadshavare med vite vid skolfrånvaro

23 februari

3.2. Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten, Dnr 1118/21

23 februari

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-02-09


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}