Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 4 maj 2022

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.2. Hemställan från Göteborg & Co AB om utökat kommunbidrag för EM i fotboll för damer 2025, Dnr 0433/22

EM är Europas största idrottsevenemang för damer, både vad gäller medial uppmärksamhet och turistekonomisk omsättning. Bolaget Göteborg & Co ber nu om utökat kommunbidrag eftersom det i evenemangsfonden inte finns finansiering för fotbolls-EM för damer 2025.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborg & Co beviljas utökat kommunbidrag under förutsättning att Göteborg tilldelas evenemanget. Det extra anslaget omfattar:

  • 1 miljon kronor för år 2023
  • 4,5 miljoner kronor för år 2024
  • 19,5 miljoner kronor för år 2025

Stadsledningskontoret förutsätter att Göteborg & Co i god tid innan man lämnar in bindande anbud gör en konsekvensanalys utifrån kompletterande information:

  • Hämta in konsekvensbedömning inklusive bedömning av ekonomiska risker från berörda styrelser och nämnder. I första hand trafiknämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, Higab AB och Got Event AB.
  • Styrelsens granskning och bedömning av avtalet med UEFA inklusive bedömning av juridiska och ekonomiska risker.
  • Redovisning av konsekvenser med hänsyn till lagen om offentlig upphandling.
  • Bedömning av vilka upphandlingar som behöver göras och planering för dessa.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD

2.1.13. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående, Dnr 1412/21

I aktualitetsprövningen 2020 såg stadsledningskontoret behov för revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående. Detta för att öka följsamheten gentemot stadens riktlinje för styrande dokument och gällande lagstiftning.

Revideringen genomfördes i samarbete med representanter från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för funktionsstöd. Genom att korta ner, flytta eller formulera om texter bedömer stadsledningskontoret att riktlinjen bättre bidrar till en ändamålsenlig styrning och följsamhet till aktuell lagstiftning och Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. Revideringen medför inte någon ytterligare ambitionshöjning jämfört med gällande riktlinje och lagstiftning.

S, M, L, C, D, V och MP (särskilt yttrande KD) vill i ett yrkande återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att representanter från förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen tillsammans ska beakta dessa förvaltningars synpunkter på revideringen av riktlinjen De vill också att stadsledningskontoret kompletterar under rubriken Nationella föreskrifter och vägledningar med Nationell strategi för anhörigstöd och tillhörande underlag. Dessa ska också beaktas inom ramen för revideringen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, M, L, C, D, V och MP.

Yttrande KD

2.1.15. Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021, Dnr 0328/22

Göteborgs Stads funktionshindersombudman har på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges uppdrag lämnat in sin första årsrapport. Rapporten synliggör livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning utifrån kopplingar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rapporten beskriver ett antal områden som kommunfullmäktige bör känna till och ett förslag på åtgärd. Förslaget i rapporten handlar om stadsplaneringen och hur begreppet universell utformning kan bli en bärande del i den. Om förslaget genomförs kan det förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det kan också stärka stadens arbete med att nå målen i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026.

Stadsledningskontoret bedömer att funktionshindersombudsmannens rapport 2021 motsvarar förväntningarna på uppdraget om att en gång per år lämna en rapport om funktionshindersombudsmannens verksamhet. Stadsledningskontoret anser också att funktionshindersombudsmannen genom rapporten uppmärksammar kommunstyrelsen på brister och åtgärder inom stadens verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD

2.1.16. Upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av serveringstider, Dnr 1649/20

Miljö- och klimatnämnden har beslutat om reviderad riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl och hemställer till kommunfullmäktige om att upphäva nu gällande riktlinje med undantag för de av kommunfullmäktige fastställda serveringstiderna. Nuvarande riktlinje har beslutats av kommunfullmäktige, varför fullmäktige har att besluta om upphävande av dessa för att de den nya riktlinjen ska börja att gälla.

Göteborgs Stads nya riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl innehåller information och reglering gällande serveringstillstånd och tillstånd för folkölsförsäljning inklusive kontrollen av dessa, samt serveringstider. Riktlinjen ska skapa en förutsägbar, effektiv och rättssäker handläggning. De näringsidkare som vill ansöka om serveringstillstånd ska ges en översiktlig bild av alkohollagens bestämmelser samt kunna skapa sig en bild av om en tänkt etablering är möjlig. De som redan är innehavare av ett serveringstillstånd ska kunna skapa sig en bild av hur tillsynen bedrivs.

Miljö- och klimatnämnden har enligt sitt reglemente i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen gällande tillstånd, registrering, tillsyn, kontroll och administrativa ingripanden enligt alkohollagen. Detta ger nämnden mandat att besluta om riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl.

Då kommunfullmäktige beslutat om den nu gällande riktlinjen, bedömer stadsledningskontoret att kommunfullmäktige bör besluta att denna ska upphävas så att den nya kan träda i kraft, med undantag för beslutet om serveringstider som fortsatt ska gälla.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 4 – 6 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.17. Överenskommelse för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040, Dnr 0424/22

Göteborgs Stad, Öckerö kommun, Västra Götalandsregionen och Trafikverket har i samverkan tagit fram Överenskommelse om färdplan för förbättrade förbindelser Öckerö–Göteborg bortom 2040. Överenskommelsen är resultatet av en dialog mellan parterna och ett utredningsarbete inom Åtgärdsvalsstudie väg 155 som Trafikverket genomfört på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Parterna har enats kring gemensamma utgångspunkter och intentioner för fortsatt planering och samverkan. Syftet är att fastställa en gemensam inriktning och stegvis process som bidrar till en långsiktigt hållbar tillgänglighet i stråket mellan Öckerö och Göteborg. Med stråket avses väg 155, väster om Gossbydal och via de statliga färjelinjerna Hönö- respektive Björköleden till Öckerö kommun. Men den långsiktiga inriktningen kan vid behov utökas med kapacitetshöjande åtgärder också utanför stråket.

Parterna har en gemensam vilja och ser det som ett gemensamt ansvar att i samverkan kraftsamla kring åtgärder med syfte att uppnå en tydlig och bestående omställning av resvanor inom ramen för befintligt transportsystem. Stadsledningskontoret ser positivt på överenskommelsen som skapar förutsättningar att genom en stegvis utveckling och utbyggnad åstadkomma en hållbar tillgänglighet i stråket mellan Öckerö och Göteborg på såväl kort och medellång sikt som långt bortom 2040.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande MP och V Yttrande D

2.1.18. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

Sedan 2012 finns riktlinjer för att förebygga avhysning av hushåll med barn. Det saknas dock riktlinjer som gäller alla hushåll som riskerar att avhysas. I Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 har stadsledningskontoret fått i uppdrag att ta fram riktlinjer som omfattar alla hushåll som riskerar att avhysas, inte enbart för hushåll med barn.

Ett förslag till reviderad riktlinje har arbetats fram där målgruppen har utvidgats till att gälla samtliga hushåll. Innehållet har omstrukturerats och utgår från varje styrelses och nämnds ansvar. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till reviderad riktlinje sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser för synpunktsinhämtning.

Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och förslag till reviderad riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, nämnden för funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, fastighetsnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice och Förvaltnings AB Framtiden, för yttrande.

M, L, C, D, S, V, MP, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, enligt bilaga 14 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas efter att meningen ”I arbetet med barnfamiljer måste hänsyn tas till barnets situation och nedanstående frågor kan ingå som en del i en barnkonsekvensanalys:” på sidan 4 ersätts med ”Barnfamiljer ska särskilt prioriteras i arbetet med att förebygga avhysningar och i detta arbete måste hänsyn tas till barnets situation och nedanstående frågor kan ingå som en del i en barnkonsekvensanalys.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.19. Ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda, Dnr 1538/21

Byggnadsnämnden beslutade i december 2021 att föreslå kommunfullmäktige att anta översiktsplan för Göteborg. Till översiktsplanen hör också fördjupade inriktningar för centrala Göteborg (Innerstaden) och för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.

Planen har tagits fram under ledning av stadsbyggnadskontoret och genom medverkan från flera förvaltningar och bolag. Dialog har även förts med berörda myndigheter, grannkommuner och representanter från näringslivet och akademin. En särskild dialog har genomförts med barn och unga.

Planen består av två delar; en markanvändningskarta och en planbeskrivning. I planbeskrivningen finns kapitel som beskriver planens utgångspunkter, den övergripande utvecklingsstrategin samt översiktsplanens inriktningar såväl tematiskt som geografiskt. Till översiktsplanen hör även ett utställningsutlåtande och en hållbarhetsbedömning.

Den övergripande inriktningen i planförslaget är en nära, sammanhållen och robust stad. Planen tar höjd för en fortsatt hög utbyggnadstakt i Göteborg som möjliggör en befolkningsökningstillväxt på 250 000 nya invånare.

Byggnadsnämnden beslutade i december 2021 att föreslå kommunfullmäktige att anta översiktsplan för Göteborg. Till översiktsplanen hör också fördjupade inriktningar för centrala Göteborg (Innerstaden) och för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.

Planen har tagits fram under ledning av stadsbyggnadskontoret och genom medverkan från flera förvaltningar och bolag. Dialog har även förts med berörda myndigheter, grannkommuner och representanter från näringslivet och akademin. En särskild dialog har genomförts med barn och unga.

Planen består av två delar; en markanvändningskarta och en planbeskrivning. I planbeskrivningen finns kapitel som beskriver planens utgångspunkter, den övergripande utvecklingsstrategin samt översiktsplanens inriktningar såväl tematiskt som geografiskt. Till översiktsplanen hör även ett utställningsutlåtande och en hållbarhetsbedömning.

Den övergripande inriktningen i planförslaget är en nära, sammanhållen och robust stad. Planen tar höjd för en fortsatt hög utbyggnadstakt i Göteborg som möjliggör en befolkningsökningstillväxt på 250 000 nya invånare.

S, D, V och MP vill i ett yrkande att under rubriken "Gestaltad livsmiljö" i del 2 infoga följande mening som inledning: "Den övergripande inriktningen för Göteborgs stadsbyggande ska vara den bebyggelsestruktur som beskrivs i "Göteborgs utvidgade innerstad" med utgångspunkt i den traditionella kvartersstadens form och yttre gestaltning."

Kommunstyrelsen beslutade enligt efter votering 7 - 6 om propositionsordningen (reservation Daniel Bernmar (V)) enligt yrkandet från S, D, V och MP. Tilläggsyrkandet från M, L och C avslogs efter votering 4 - 8. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.20. Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

Kommunfullmäktige gav i budget 2021 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2021 att remittera förslaget till handlingsplan till ett antal nämnder och styrelser samt externa aktörer. Stadsledningskontoret redovisar i ett reviderat förslag till handlingsplan.

Revideringen utgår från inkomna remissvar. Stadsledningskontoret har beaktat och värderat synpunkterna från remissinstanserna som består av nämnder, styrelser och externa intressenter. Samtliga nämnder och styrelser har tillstyrkt förslaget på handlingsplan. De synpunkter som inkommit berör framför allt att insatserna är otydliga gällande syfte, innehåll och ansvar.

Stadsledningskontorets bedömning är att det nya förslaget omhändertar flertalet av de synpunkter som inkommit i remissvaren. Handlingsplanen har ett tydligare fokus på indikerade insatser riktade till målgruppen. Samtliga insatser har förtydligats gällande syfte, innehåll och ansvar. Vikten av samordning och samverkan har förstärkts i några av insatserna. Stadsledningskontoret bedömer att det reviderade förslaget på handlingsplan, tillsammans med andra styrande dokument inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande området, kommer att bidra till att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg.

D, M, L och C vill återremittera ärendet till stadsledningskontoret som får i uppdrag att bland annat uppdatera handlingsplanen under ”Fokusområde 1: Insatser riktade till målgruppen som är gängkriminell eller riskerar att rekryteras till kriminalitet” med ytterligare en insats som avser socialförvaltningarnas kontinuerliga närvaro vid förskolor och skolor med särskilda behov för att på plats arbeta med de som riskerar att rekryteras till kriminalitet eller som redan är del av ett kriminellt nätverk.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från D, M, L och C.

Reservation S Reservation V Reservation MP Yttrande KD

2.2.1. Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering, Dnr 0337/22

Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler är det tredje och avslutande styrande dokumentet i Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020 - 2026.

I nuläget saknas formell styrning från kommunfullmäktige för samnyttjan och samlokalisering. Den föreslagna riktlinjen ska ange ramarna för hur stadens nämnder och styrelser förväntas agera när det gäller samnyttjan och samlokalisering. För att kunna ta fram riktlinjen på bästa sätt behövdes ett brett anslag för att skapa förutsättningar att nå målen. Både förvaltningar och bolag i staden har därför deltagit i arbetet.

Stadsledningskontorets bedömning är att förslaget till riktlinje gör det möjligt att utveckla stadens lokalplaneringsstruktur, för att bättre säkerställa stadens långsiktiga försörjning av kommunala verksamhetslokaler.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering skickas ut på remiss till nämnder och styrelser under rubriken ”Remissinstanser och remisstid”.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

5.1. Göteborgsförslag [9463] om sommaraktivitetskort till ungdomar, Dnr 1356/21

I Göteborgsförslag (9463) föreslås att Göteborgs Stad gratis ska erbjuda ett sommaraktivitetskort till barn och unga i åldern 13 till 19 år. Kortet ska erbjudas, utan behovsprövning, och ska fritt kunna användas att gå på olika aktiviteter så som Liseberg, laserdom, biografer, badhus, bowling, ridning, paddel, escaperoom, trampolinpark, golf med mera.

När kommunstyrelsen behandlade Göteborgsförslaget 2021-12-15 beslutades att det skulle göras en juridisk bedömning av om förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen. Den allmänna kommunala kompetensen skapar en ram för vilka verksamheter som en kommun får ägna sig åt och lägga kommunens ekonomiska resurser på. Den kommunala kompetensen regleras av kommunallagen.

Förslagsställarna anger en meningsfull fritid som anledning för att ekonomiskt gynna åldersgruppen unga. Även om intentionen är god bedömer stadsledningskontoret att det inte är ett tillräckligt skäl som krävs för att frångå likabehandlingsprincipen, främst i förhållande till alla andra barn och unga som har motsvarande behov. Värdet av det föreslagna sommaraktivitetskortet, så som det beskrivs, kommer att kosta mycket utifrån alla de olika aktiviteter som kortet fritt ska ge inträde till. Kortets värde kan rimligtvis uppskattas till flera tusen kronor. Det finns en rad andra grupper i samhället som är isolerade och kan ha minst lika stort behov av att aktiveras utanför hemmet men som inte har några ekonomiska möjligheter till motsvarande aktiviteter. Stadsledningskontoret bedömer att förslaget inte ryms inom den allmänna kommunala kompetensen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 3.

Övriga ärenden

2.1.3. Redovisning av 2021 års ägardialoger för regionala bolag, Dnr 0468/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022, dnr 0084/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från D deltog inte i beslutet.

2.1.5. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0082/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från D deltog inte i beslutet.

2.1.6. Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond, Dnr 0083/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från D deltog inte i beslutet.

2.1.21. Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD

Yttrande D

2.1.22. Yrkande från D angående att politiker ska ha möjlighet att direkt kontakta tjänstemän för att få information

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter 7 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Axel Josefson (M) Yttrande V och MP Yttrande SD

2.1.23. Yrkande från V, MP och S angående att slopa konsertavgiften på Liseberg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD och D

2.2.6. Bokslutsberedning för 2021, Dnr 0009/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Yttrande KD

2.2.7. Yttrande över Länsstyrelsens prövning av antagande av detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt. Nu fråga om fullmakt, dnr 1471/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Protokollsanteckning Karin Pleijel (MP) Omedelbar justering

Bordlagda ärenden

2.1.1. Delårsrapport mars - Staden, Dnr 0069/22

18 maj

2.1.7. Yrkande från V och MP om gratis mensskydd i skolan

18 maj

2.1.8. Yrkande från V och MP om verktyg för skolor för att stärka lärare och elever i att agera mot rasism

18 maj

2.1.9. Yrkande från SD om möjligheter att stoppa bygget av en eller flera stationer inom projektet Västlänken

18 maj

2.1.10. Yrkande från V och MP angående import av rysk fossilgas till Göteborg

18 maj

2.1.11. Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

18 maj

2.1.12. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1542/21

18 maj

2.1.14. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026, Dnr 0355/20

18 maj

2.1. 24. Yrkande från S om att bevara den svenska modellen och förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs arbetsmarknad

18 maj

2.1. 25. Yrkande från D angående parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden

18 maj

2.2.2. Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om sanktioner införs mot eller från Kina

18 maj

2.2.3. Yrkande från MP och V angående uppföljning av effekterna av omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder med fokus på organisatoriska mellanrum som leder till att människor inte får det stöd de har rätt till

18 maj

2.2.4. Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet

18 maj

2.2.5. Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan, Dnr 0116/22

18 maj

3.1. Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och ställföreträdare samt certifiering av gode män, Dnr 1428/21

18 maj

3.2. Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi, Dnr 1352/21

18 maj

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-05-04


Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}