Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Göteborgs Stads policy för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling (reviderad miljöpolicy för Göteborgs Stad, Dnr 1316/21

Miljö- och klimatnämnden har identifierat att det finns behov av att uppdatera Miljöpolicyn för Göteborgs Stad för att säkerställa att den stämmer överens med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, miljöledningssystemet och kommunstyrelsens direktiv om integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete i enlighet med målen i Agenda 2030 samt återspeglar grundsatserna för stadens nya miljöstyrning.

Initiativet till uppdateringen ligger inom ramen för miljö- och klimatnämndens uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2021 att tillsammans med kommunstyrelsen vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter. Det är också en del av miljö- och klimatnämndens reglementsenliga uppdrag att driva och samordna stadens arbete inom hållbar ekologisk utveckling, vilket bland annat innefattar att utarbeta och underställa kommunfullmäktige styrande dokument inom området.

I förslaget är rubrik och innehåll breddat för att tydliggöra att policyn greppar över den ekologiska dimensionen samt förhåller sig till direktiv för hållbar utveckling som helhet. Innehållet är strukturerat i fem områden: styrning, stadens roll, ansvarstagande, samspel med omvärlden och arbetsformer. Till följd av stadens nya miljöledningssystem har uppdateringen av policyn även medfört att externa krav i standarder och ramverk tillgodoses fullt ut.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.6. Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso- och sjukvård, Dnr 0800/21

Fördjupade uppföljningar är en del i strukturen för uppföljning i Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret ska vid några tillfällen under året ge kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fördjupade uppföljningar inom områden som är viktiga och relevanta att belysa. Stadsledningskontorets rapport Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso-och sjukvård i Göteborgs Stad, bilaga till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, innehåller fakta om den kommunala hälso- och sjukvården, Göteborgs Stads organisering och omställningen till Nära vård.

Stadsledningskontoret gör analyser och bedömningar och identifierar ett antal utmaningar inom arbetet med omställning till Nära vård. Stadsledningskontoret kommer att dela de bedömningar som gjorts i rapporten till äldre och vård och omsorgsförvaltningen. Syftet är att det ska vara ett underlag till Göteborgs Stads fortsatta omställningsarbete med Nära Vård.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande MP och V

2.1.9. Redovisning av uppdrag till Göteborgs Hamn AB att utreda förvärv av kajlägen, Dnr 1346/21

I kommunfullmäktiges budget för 2021 fick Göteborgs Hamn AB i uppdrag att utreda förvärv av kajlägen som andra bolag eller kommunen äger och ansvarar för, men som inte underhålls eller används.

Göteborgs Hamn AB:s utredning omfattar alla kajer längs älven innanför Älvsborgsbron som ägs av Göteborgs Stad och förvaltas av park och naturnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB. Syftet med utredningen har dels varit att undersöka möjligheterna för fler kajlägen för fartygsrörelser, dels att undersöka samordning av förvaltningen av stadens kajer.

Göteborgs Hamn ser ett visst behov av kajlägen för så kallade ”udda fartygsrörelser” och konstaterar också att staden saknar en paradkaj. Bolaget bedömer att endast några få av de kajer som utretts är möjliga för någon form av sådan fartygsrörelse. Samtliga utredda kajer kräver också omfattande reparationer och stora reinvesteringar för att fungera. Göteborgs Hamn bedömer inte heller att någon av de utredda kajerna är kommersiellt gångbara och konstaterar därmed att ägande och/eller förvaltning av dessa inte ingår i deras uppdrag idag. Göteborgs Hamn ser sammanfattningsvis inget behov av att för egen del förvärva någon av de utredda kajerna. Bolaget pekar istället på att staden har ett behov av en samlad strategi över kajerna och vattenområdet och dess användning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice om central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

Kommunfullmäktige gav i februari 2020 nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag att utreda hur en central medborgarbudget ska kunna utformas och inrättas. Medborgarbudget är ett processorienterat arbetssätt som genomförs i flera förutbestämda steg. Syftet är att involvera medborgarna i prioriteringen av kommunala resurser som påverkar deras dagliga liv.

Den 14 oktober 2021, beslutade kommunfullmäktige om nytt namn för nämnden: Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice. Nämnden har genomfört uppdraget och redovisar ett förslag till hur en process för central medborgarbudget i Göteborgs Stad kan utformas och inrättas. Utredningen visar även på olika alternativ till process för medborgarbudget. Nämndens beslutade förslag innebär att kommunfullmäktige föreslås avsätta medel för central medborgarbudget under perioden 2023-2030 samt att nämndens budgetram utökas för att hantera uppdraget. Utredningen innehåller en ekonomisk beräkning under perioden. Den föreslagna processen kommer att inkludera flera av stadens nämnder och styrelser beroende på temat för medborgarbudgeten. Nämnden hemställer även om ett uppdrag att ta fram styrande dokument med riktlinjer för central medborgarbudget.

Medborgarbudget syftar till att stärka demokratin och öka delaktigheten i samhället. Rätt utförd bidrar den till stärkt medborgerligt engagemang och tillit. Stadsledningskontoret bedömer att nämndens utredning visar hur central medborgarbudget kan utformas och inrättas samt omhändertar stadens förutsättningar och befintlig forskning. Konsekvenserna av ett eventuellt beslut om medborgarbudget bör omhändertas i samband med stadens ordinarie budgetprocess.

MP och V föreslår i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att skicka redovisningen av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservices gällande central medborgarbudget i Göteborgs Stad på remiss till Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt till Äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet enligt yrkandet från MP och V. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande D

2.1.11. Samordning av arbetet mot svartkontrakt och spridning av arbetet över staden, Dnr 1673/20

Hyreslagstiftningen har skärpts gällande oriktiga hyresförhållanden. Syftet har varit att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

I kommunfullmäktiges budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden. Stadsledningskontoret har gjort en kartläggning över boenden som Göteborgs Stad förfogar över och som kan bli föremål för oriktiga hyresförhållanden.

Analysen visar att Störningsjouren samt Gårdstensbostäder AB har det mest långtgående och fungerande arbetet gällande att motverka oriktiga hyresförhållanden. Därutöver finns andra bolag och förvaltningar i staden som också äger eller på annat sätt tillhandahåller bostäder men som saknar utvecklade arbetssätt. För att få till en likvärdig och effektiv hantering i staden bedömer stadsledningskontoret att de behöver stöd.

Stadsledningskontorets förslag är att Förvaltnings AB Framtiden får ett övergripande ansvar för att tillhandahålla rutiner, arbetssätt och kontrollåtgärder gällande oriktiga hyresförhållanden. Beredningen har skett i dialog med Förvaltnings AB Framtiden som ställer sig bakom förslaget. I det övergripande ansvaret bör även ingå en systematisk kontrollplan och samordning av kontroller. En plan för kvalitetssäkring och uppföljning av rutinens och kontrollplanens efterlevnad bör tas fram.

VP, MP och S vill i ett tilläggsyrkande ge Förvaltnings AB Framtiden i uppdrag att inkludera samverkan med socialnämnderna i arbetet med att tillhandahålla rutiner och samordna gemensamma kontrollåtgärder samt vara en stödfunktion mot oriktiga hyresförhållanden för de boenden som Göteborgs Stad förfogar över.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V, MP och S avslogs efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.7. Modellering av skillnaden i driftskostnad för olika storlekar på skola och förskola, Dnr 1634/20

Kommunstyrelsen har i ett tilläggsyrkande till Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan gett stadsledningskontoret i uppdrag att visa vilka skillnader det finns i driftskostnader mellan förskolor och skolor i olika storlekar. Enhetsstorleken ska även jämföras med markpris och markutnyttjande i olika lägen i staden.

Stadsledningskontoret bedömer att det inte går att göra en jämförelse med markpris eller markutnyttjande utifrån det begränsade underlag som förskolenämnden, grundskolenämnden och lokalnämnden har kunnat ta fram avseende driftskostnader. Grundskoleförvaltningens bedömning är att skolenheter med mellan 500–1 000 elever har förutsättningar för att kunna uppnå en pedagogisk och ekonomisk effektivitet och förskoleförvaltningens underlag visar att enheter med fyra avdelningar eller fler får en bättre driftsekonomi än de mindre enheterna.

Vad gäller markpriser i Göteborg är normalpriset i centrala lägen 20 000–30 000 kronor per kvadratmeter. Men värderingen av mark på en skolfastighet blir teoretisk eftersom den bygger på att det finns friyta som inte behöver nyttjas till skolverksamhet. Markutnyttjandet blir högre för både skolor och förskolor om enheterna är stora eftersom nödvändiga ytor för exempelvis återvinningsstationer, vändplatser och idrottshallar kan fördelas på fler.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C, KD, S och D Yttrande SD

2.2.10. Redovisning av uppdrag att i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 0553/21

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2021 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera parkeringsavgifter på personalparkeringar i Göteborgs Stads ytterområden. Arbetet skulle göras i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag.

Stadsledningskontoret bedömer att nuvarande parkeringsavgifter är skäliga och att staden därmed redan har en låg avgift för personalparkering i ytterområden. Utifrån rådande regleringar är stadsledningskontorets rekommendation att inte förändra nuvarande avgift för personalparkering.

D och S vill i ett yrkande ge Parkeringsbolaget och andra berörda nämnder i uppdrag att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden där det finns andra parkeringsplatser (ofta på/längs gata) i området eller motsvarande lägen som är avgiftsfria för att undvika risk för förmånsbeskattning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S. Yttrande KD

Övriga ärenden

2.1.7. Tomträttsavgift för Emily Wijks stiftelse, Dnr 1422/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V, MP och D efter 4 – 8 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.1.8. Yrkande från V och MP om att säkra fritidsklubben Diamantens framtid

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande D och S

2.1.12. Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD angående bättre laddmöjligheter för elbilar

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande V Ledamöterna från V deltog inte i beslutet

2.1.13. Yrkande från V och MP angående om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D efter 4 - 6 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.1.14. Yrkande från S om att motverka oegentligheter och ombildningskonsulter

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation S Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet Yttrande D, M, L, C och KD Yttrande MP

2.2.2. Yrkande från S angående hyresmodellen för verksamhetslokaler

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C och D. Yttrande KD

2.2.3. Reviderat yrkande från MP, V S, D, M, L, C särskilt yttrande KD om utredning av placering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från MP, V, S, D, M, L och C. Yttrande KD

2.2.4. Yrkande från V och MP angående ekonomiskt bistånd till personer med verkställighetsstopp som fått avslag enligt LMA

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S Yttrande M, L, C och KD

2.2.5. Yrkande från V och MP om att kartlägga fattigdomen i Göteborg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande D

2.2.6. Yrkande från D angående avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter 10 – 3 i huvudvotering. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation D Yttrande M, L, C och KD Yttrande V och MP Yttrande S

2.2.8. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen, Dnr 1633/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C, KD, S och D

2.2.9. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid, Dnr 1635/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP och V och tilläggsyrkandet från S och D Yttrande M, L, C och KD

2.2.11. Reviderat yrkande från S, MP och V angående förbättrad snöröjning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S, MP och V. Reservation S Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

2.2.12. Yrkande från MP och V angående utredning gällande gravida kvinnors situation som anställda i Göteborgs Stad under pandemin

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 7 – 6. Yttrande KD

2.2.13. Yrkande från V och MP angående fria resor i kollektivtrafiken för ökat valdeltagande

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3. Yttrande S

2.2.15. Yrkande från D, M, L, C, MP, V, S särskilt yttrande KD om betande djur i Välen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C, MP, V och S Yttrande KD

2.2.16. Yrkande från D angående betande djur i Välen

Yrkandet återtaget

2.2.19. Tillsättning av direktörer

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag efter votering 10-2 om ärendets avgörande idag. Reservation D Henrik Munck (-) deltog inte i beslutet

3.5. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer, Dnr 0809/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D efter 7 – 6 i huvudvoterong. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

4.1. Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen, Dnr 1226/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.2. Remiss från Socialdepartementet - Promemoria om nya könstillhörighetslagen, Dnr 1360/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.3. Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö, Dnr 1087/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation D Reservation Henrik Munck (-) Reservation MP Yttrande MP och V

Bordlagda ärenden

2.1.2. Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

9 februari

2.1.3. Redovisning av uppdrag att beakta utredningen gällande överföring av lokaler från förvaltning till bolag i utredningen av en ny organisation för stadsutveckling, Dnr 1241/21

9 februari

2.1.4. Hemställan från Liseberg AB om avyttring av stug- och campingverksamhet, Dnr 1427/21

9 februari

2.1.5. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

9 februari

2.1.15. Yrkande från MP och V angående stödåtgärder för restauranger och butiker

9 februari

2.1.16. Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

9 februari

2.2.1. Former för återrapportering från beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen, Dnr 1447/21

9 februari

2.2.14. Dnr Yrkande från V om att hemställa till Skolinspektionen att granska friskolors klädkoder

9 februari

2.2.17. Dnr Yrkande från D om att skydda Göteborgs välfärd och sjukvården i Västra Götaland och Halland från Trafikverkets kostnadsöverdrag i bygget av Västlänken

9 februari

2.2.18. Yrkande från SD angående kompensation för vårdpersonal som går in och tar extra pass under hårt ansatt period

9 februari

3.1. Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta en nollvision mot våld i nära relation, Dnr 0856/21

9 februari

3.2. Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om mobila dialogteam, Dnr 0974/21

9 februari

3.3. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om placering av nya skolor för att främja blandade elevgrupper, Dnr 1185/21

9 februari

3.4. Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända, Dnr 0821/21

9 februari

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-01-26


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}