Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 23 februari 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.8. Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan, Dnr 1109/20

Kommunfullmäktige gav 2020-06-16 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan. Syftet med planen var att öka den kommuncentrala styrningen samt höja kompetensen och ambitionsnivån inom område barnrätt.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-16, att remittera förslaget till barnrättsplan till ett urval av nämnder och styrelse, kommunstyrelsens råd, Ungdomsfullmäktige samt externa aktörer. Av de 29 inkomna remissvaren är det fyra som avstyrker förslaget till plan. Vid genomgången av remissvaren framkommer att barnrättsplanen upplevs innehålla relevanta och ambitiösa insatser som bedöms bidra till att barns rättigheter stärks. Planens mål och insatser bedöms genomförbara. Flera remissinstanser bedömer dock att planen behöver ett tydligare fokus på barn i utsatta situationer för att säkerställa lika rättigheter till varje barn. Remissinstanserna efterfrågar även stöd i implementeringen av plan och barnbokslut. Stadsledningskontoret har utifrån remissvaren gjort förtydliganden och revideringar i förslaget till barnrättsplan. Revideringarna syftar till att tydliggöra att rättigheterna i konventionen ska tillförsäkras varje barn, oavsett barnets eller vårdnadshavarens behov och förutsättningar, samt till att stödja det operativa arbetet med planen i nämnder och styrelser.

Stadsledningskontorets bedömning är att en stadenövergripande barnrättsplan med föreslagen inriktning ger ett tydligt fokus på barns individuella rättigheter och på de områden som kommunen kan påverka. Planen väntas ge positiva effekter på barn och ungas egen upplevelse av delaktighet och nöjdhet med fritid, utbildning, hälsa och trygghet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation D

Reservation SD

2.1.9. Utredning av förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, Dnr 1690/20

Stadsledningskontoret redovisar kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 till kommunstyrelsen om att i nära samarbete med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att samordna program och planer inom område folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder där intentionerna i de styrande dokumenten kvarstår.

Uppdraget föregicks av en kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla och minska antalet program samt genom det öka efterlevnaden. Uppdraget har genomförts i dialog med representanter i olika roller från förvaltningar och bolag, kommunstyrelsens råd samt ungdomsfullmäktige samt andra offentliga aktörer. Utredningen har genomfört en genomlysning av respektive program och plan som uppdraget omfattar.

Stadsledningskontoret bedömer att det finns förutsättningar för samordning med bibehållna intentioner för uppdragets program och planer inom folkhälsa och jämlikhet, där en samordning föreslås. Stadsledningskontoret bedömer att det även finns förutsättningar för samordning, som bör göras stegvis, för att intentionerna ska kvarstå inom mänskliga rättigheter. Utredningen prövar också hur en mer långsiktig styrning kan utformas för detta område. Utmaningen blir då att bibehålla de intentioner som finns idag i stadens program och planer. Utredningen redovisar även några generella och bärande förutsättningar för framdrift i arbetet med program och planer.

MP, V, S och D vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret skickar ärendet på remiss till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads sverigefinska råd samt till Göteborgs stads pensionärsråd, samt att stadsledningskontoret i samband med remitteringen uppmanar de aktuella råden att redovisa vad de upplever som konkreta effekter av införandet av de styrdokument som respektive råd anser sig främst berörda av.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från MP, V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

Ärendet är en återrapportering av ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2021 om att utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att uppdraget skulle samordnas med kommunstyrelsens uppdrag om att uppdatera tidigare utredning av stadens facknämndsorganisation.

Stadsledningskontoret beskriver i ärendet förutsättningar för en avveckling av Älvstranden Utveckling AB i sin nuvarande form. Vid ett ställningstagande att gå vidare och genomföra förändringen föreslår stadsledningskontoret att bolaget får ett mer begränsat uppdrag att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser. Bolaget föreslås även möjlighet att under vissa förutsättningar genomföra strategiska markförvärv för kommande stadsutvecklingsbehov. Det utvecklande uppdraget som Älvstranden Utveckling AB idag har föreslås att i så stor utsträckning som möjligt överföras till stadens nämndsorganisation, i första hand den nya nämnden med ansvar för exploatering som ska inrättas till årsskiftet 2022/2023. Förslaget innebär vidare att ett separat bolag tilldelas ett tidsbegränsat uppdrag att inom ett antal utpekade områden slutföra genomförande av exploateringsprojekt där det finns redan antagna detaljplaner

S, D, M, L, MP, C särskilt yttrande KD föreslår i ett tilläggsyrkande: 1. att den fortsatta organisationsförändringen av Älvstranden Utveckling AB löpande ska avrapporteras i den politiska referensgrupp som kommunstyrelsen tillsatt med anledning av den pågående organisationsförändringen av förvaltningsstrukturen på stadsbyggnadsområdet. 2. att Älvstranden Utveckling AB, samt verksamhetsdrivande dotterbolag, fortsatt ska ha politiskt tillsatta styrelser. Inriktningen ska vara att antalet bolag med verksamhet inte ökar vid genomförandet av organisationsförändringen. 3. att Kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående ta fram ett förslag på hur personalresurserna och de särskilda kompetenserna inom Älvstranden Utveckling AB kan tas tillvara för att undvika kompetenstapp.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, D, M, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Övriga ärenden

2.1.5. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med revidering av regler för kommungemensamma interna tjänster för tjänsteområde utbildning, Dnr 0109/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Investeringsbeslut för ledningsutbyggnad för tekniskt vatten, Dnr 0237/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Yrkande från V och MP om parkeringsanläggning Masthugget Östs framtid

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande S

2.1.19. Yrkande från MP och S angående bildande av Biskopsbostäder

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Yttrande M, L, C, KD och D

2.2.2. Utvärdering av politisk arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg, Dnr 0685/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, S och D

Yttrande KD

Yttrande SD

2.2.4. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2022, Dnr 0004/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Ombud till årsstämma: Jeta Ibishi

2.2.5. Information om förändringar i säkerhetsskyddslagen samt information om ny säkerhetsskyddsförordning, Dnr 1527/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.6. Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Jessica Preiman (-)

Valdes Tiia Tupamäki (-)

2.2.9. Yrkande från V och MP angående effekterna av slopat krav på ekologiskt kött i stadens upphandlingar

Yrkande SD

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP

Yttrande M, L, C och KD

2.2.10. Yrkande från S om att förelägga vårdnadshavare med vite vid skolfrånvaro

Kommunstyrelsen yrkandet från S

Reservation S

Reservation SD

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande V och MP

Yttrande D

2.2.11. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor istället för Anna-Klara Behlin (V)

Valdes Jenny Broman (V)

3.1. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om fler solcellsparker, Dnr 1120/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

Yttrande V och MP

3. 3. Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten, Dnr 1118/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87), Dnr 1402/21

Yrkande SD

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Bordlagda ärenden

2.1.1. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20

9 mars

2.1.2. Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

9 mars

2.1.3. Utvecklad ekonomistyrning för hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 1240/21

9 mars

2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation, Dnr 0130/22

9 mars

2.1.6. Hur kan medborgarpaneler användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad, Dnr 0095/22

9 mars

2.1.10. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

9 mars

2.1.12. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

9 mars

2.1.13. Yrkande från V och MP om utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

9 mars

2.1.15. Yrkande från S angående att stoppa slöseri inom ramen för kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag

9 mars

2.1.16. Yrkande från V och MP om åtgärder för att öka tilliten till socialtjänsten

9 mars

2.1.17. Yrkande från D angående mötesplatser med aktiviteter för äldre och äldresamordnare i Södra Skärgården

9 mars

2.1.18. Yrkande från SD angående av byggnadsnämnden nyligen beslutade nya regler gällande uteserveringar med uppbyggda golv och marklutning

9 mars

2.1.20. Yrkande från S angående kontanter som betalningsmetod i stadens verksamheter

9 mars

2.2.1. Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 1859/17

9 mars

2.2.3. Utredning om hur stadens synpunktshantering kan förbättras och om funktionshindersombudsmannen kan vara ett stöd på en strategisk nivå, Dnr 0849/21

9 mars

2.2.7. Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31

9 mars

2.2.8. Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31

9 mars

2.2.12. Yrkande från S angående samverkanslokal för trygghetsarbetet i centrala stan

9 mars

3.2. Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en medborgarjury för klimatet, Dnr 0923/21

9 mars

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-02-23


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}