Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 2 november 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.8. Revidering av reglementen för socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd, dnr 1073/22

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september i år om verksamhetsövergång för insatsen “kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning” från socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum till nämnden för funktionsstöd.

Stadsledningskontoret återkommer i detta ärende med förslag på reviderade reglementen där ansvaret för utförarverksamheten “kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning” förtydligas. Stadsledningskontoret bedömer att förslag till revideringar i kapitel 2 i respektive reglementen förtydligar ansvaret för utförarverksamheten kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Övriga ärenden

2.1.6. Avgiftsreglering vid godkännandeprövning av fristående verksamhet, dnr 0810/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande D

2.2.4. Yrkande från D, M, L särskilt yttrande KD om att öka tryggheten på våra kommunala badplatser, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M och L

Yttrande KD

3.6. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att ta bort egenavgiften för skyddat boende, dnr 0610/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

4.1. Remiss från Miljödepartementet - Slutbetänkande Rätt för klimatet, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21), dnr 0824/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.2. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Rapporten Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11), dnr 0793/2

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6.

4.3. Remiss från Socialdepartementet - Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten, dnr 0874/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

4.4. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå, dnr 0847/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Genomförandebeslut Torslanda tvärförbindelse, dnr 0994/22

23 november

2.1.2. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023, dnr 0696/22

9 november

2.1.3. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023, dnr 0775/22

9 november

2.1.4. Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023, dnr 1053/22

9 november

2.1.5. Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror, dnr 0990/22

9 november

2.1.7. Utredning om organisering av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem, dnr 1270/21

9 november

2.1.9. Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden om råd om implementering av budgetuppdraget att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten, dnr 1071/22

23 november

2.1.10. Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag, dnr 0977/22

9 november

2.1.11. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, dnr 0581/21

23 november

2.1.12. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030, dnr 0561/22

9 november

2.1.13. Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026, dnr 0762/22

23 november

2.1.14. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

30 november

2.1.15. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, dnr 0327/22

23 november

2.1.16. Yrkande från D om förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

9 november

2.1.17. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, dnr 0469/22

23 november

2.1.18. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

9 november

2.1.19. Yrkande från S, MP och V om förlängning av de rättighetsbaserade råden, dnr

9 november

2.1.20. Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD om fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak, dnr

9 november

2.2.1. Återrapportering av uppdraget att överlämna driften av Bergums fritidslantgård till en förening, dnr 0499/20

23 november

2.2.2. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023, dnr 0809/22

9 november

2.2.3. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023, dnr 0050/22

9 november

2.2.5. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

23 november

2.2.6. Yrkande från D om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning och kostnadskalkyl för att staden ska kunna erbjuda kostnadsfria resor med Västtrafik under lågtrafik, för personer med sjukersättning med en omfattning på minst 50 procent, dnr

9 november

3.1. Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) om krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster, dnr 0423/22

23 november

3.2. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026, dnr 0497/22

9 november

3.3. Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter, dnr 0495/22

9 november

3.4. Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att minska Göteborgs engagemang i banker som stödjer fossil verksamhet, dnr 0494/2

9 november

3.5. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att införa stadsdelsmammor, dnr 0618/22

9 november

3.7. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, dnr 0381/22

9 november

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-11-02


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}