Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 19 oktober 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan i stadsdelen Älvsborg, Dnr 0998/22

Detaljplanen syfte är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter för friliggande villor eller parhus. För att kunna nå de nya fastigheterna behöver befintlig gata förlängas upp till området. Planområdet är beläget vid Nya Varvet och naturområdet Stora Billingen. Passagemöjlighet till angränsande naturmarksområde ska bibehållas.

Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.2. Delårsrapport augusti, dnr 0070/22

Delårsrapport augusti 2022 belyser frågor både utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt uppföljning av kommunfullmäktiges budget med fokus på ekonomi, personal (HR) och kommunfullmäktiges budgetmål.

Delårsrapporten inleds med en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad framöver. Staden likt hela kommunsektorn står inför utmaningar de kommande åren. Detta beror framför allt på den ekonomiska utvecklingen med höjda räntor, inflation och eskalerande energipriser. Stadens utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet är också en försvårande faktor. Kriget i Ukraina fortsätter och påverkar livsmedelsförsörjningen samt destabiliserar läget i Europa och världen i stort. Därefter följer en sedvanlig delårsrapport för augusti med fokus på väsentlig styrinformation så som avvikelser, läget inom personal med fokus på kompetensförsörjningen och kommunens ekonomi.

Resultatet per augusti för den kommunala koncernen uppgår till 4,3 miljarder kronor vilket är 2,1 miljarder högre än budget. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 3,3 miljarder kronor vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot budget med cirka 1,8 miljarder. För bolagen uppstår en positiv avvikelse främst på grund av realisationsvinster. När det gäller kommunen är det framför allt ökade skatteintäkter som bidrar till överskottet.

Även om koncernens ekonomiska utveckling är positiv för året finns stora ekonomiska utmaningar framåt för både kommunen och bolagen. Hög inflation och stigande räntor förväntas leda till en lågkonjunktur 2023 och att läget på arbetsmarknaden svalnar av. År 2023 räknar Sveriges kommuner och regioner, SKR, med en skatteunderlagstillväxt på 3,7 procent samtidigt som kostnadsutvecklingen inom kommunal verksamhet bedöms till 5,8 procent. Det vill säga en urholkning av skatteunderlaget med drygt två procent. Det finns även en risk för minskad lönsamhet för flera av bolagen kommande år till följd av inflation och högre marknadsräntor och i flera fall svårighet att kunna kompensera sig fullt ut med prisökningar.

M, L, C, D, S, V, MP, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande at utdelningskravet på 220 miljoner kronor från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2022 under förutsättning att ett positivt balanskrav uppnås. Om förutsättningarna skulle förändras och leda till ett negativt balanskravsresultat, ska krav på en nödvändig nivå på utdelning ställas för att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat och arbetas in i stadens kommande bokslut.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.7. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023–2026, Dnr 0617/21

Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget fyra uppdrag gällande digitalisering och it:

  • Ta fram en digitaliseringsstrategi för Göteborgs Stad.
  • Ta fram en it-strategi för Göteborgs Stad.
  • Utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov.
  • Ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Kommunfullmäktige antog i september 2020 Göteborgs Stads policy för digitalisering och it samt en struktur för uppföljning samt digital mognad och förmåga genom verktyget Dimios. I november 2021 beslutade kommunfullmäktige om styr-, finansierings- och samordningsmodell i form av en riktlinje. Detta ärende svarar mot uppdragen att ta fram en digitaliseringsstrategi och en it-strategi.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-15 att remittera Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025 till ett antal nämnder och bolagsstyrelser. Planen har i vissa delar justerats efter de synpunkter som har skickats in. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser tillstyrker planen.

Planen innehåller ett övergripande mål samt fyra målområden. De är kopplade till ett antal inriktningar och nyttor som ska nås med stöd av planen. Det övergripande målet handlar om att Göteborgs Stads digitaliseringsarbete ska bidra till att boende, besökare, näringsliv samt medarbetare får en ökad kvalitativ och likvärdig digital service som de upplever skapar värde. Det handlar också om att värna demokratin och öka delaktigheten för dem vi är till för genom att balansera innovation och effektivitet samt intern och extern nytta. Målet berör också öppna och tillgängliga data, vilka bidrar till en effektiv användning av stadens resurser och ger förutsättningar för en innovativ och hållbar stad.

Kommunstyrelsen beslutade 27 april i år enligt återremissyrkandet från S, D, M, L, C, V och MP, särskilt yttrande KD, att ge stadsledningskontoret i uppdrag att komplettera ärendet med en analys av stadens digitaliseringsplan utifrån ett dataskydds- och informationssäkerhetsperspektiv, ge förslag på åtgärder som syftar till att skapa en likvärdig och god förmåga att arbeta systematiskt med dataskydd och informationssäkerhet, samt ta fram förslag på hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras.

Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025 har i och med återremissen kompletterats med en analys och insatser som ska säkerställa tillämpning och systematiskt arbete med informationssäkerhet. Planperioden har ändrats till att gälla 2023-2026. En förstärkning av skrivningar om bland annat informationssäkerhet har även skett i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning. Stadsledningskontoret har för avsikt att under våren 2023 genomföra och återkomma till kommunstyrelsen med en fördjupad utredning med förslag på hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.9. Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt återrapportering av miljö och klimatprogrammets strategier, Dnr 0703/22

I samlingsärendet återrapporteras uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. I rapporten finns fyra uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd och som återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En nämnd har behandlat återrapportering av två uppdrag i juni 2022. Stadsledningskontoret bedömer att de två uppdragen inte är fullgjorda. I samlingsärendet finns även en rapportering om uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2021.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande MP och V

2.1.12. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, Dnr 1669/20

I budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta områden 2025. Stadsledningskontoret redovisar i detta ärende ett reviderat förslag till handlingsplan. Handlingsplanen har förstärkts med en insats inom arbetsmarknadsområdet och en insats som rör fritidshem. Målgruppen har vidgats åldersmässigt och handlingsplanen har nu en tydligare inriktning mot alla barn i utsatta områden även om fokus ligger på grundskoleåldern. Stadsledningskontoret instämmer i det flera remissinstanser framfört, att det behöver finnas ett långsiktigt perspektiv i arbetet med att vända utvecklingen i stadens utsatta områden.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att omarbetas i enlighet med yrkande från M, L, C och särskilt yttrande från KD. Stadsledningskontoret har genomfört revideringar av handlingsplanen. Fyra insatser som syftar till arbete och självförsörjning för föräldrar i särskilt utsatta områden har tillkommit. Ett nytt fokusområde inom stadsutveckling innehållande tre insatser har tillkommit. Med de revideringar som har gjorts bedömer stadsledningskontoret att beslutspunkterna i återremissyrkandet har omhändertagits.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras fullgjort, och att handlingsplanen för att inga områden ska särskilt vara utsatta 2025 antas.

D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att planens insatser för värdeskapande stadsutveckling omformuleras för att få skarpare formuleringar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

Reservation SD

2.1.15. Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst, Dnr 0161/22

Ärendet handlar om revideringar i förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) samt förändringar i ansvar när det gäller fortsatt hantering av förfrågningsunderlaget. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har gjort en hemställan till kommunfullmäktige gällande revideringar av förfrågningsunderlaget. Stadsledningskontoret har också tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsnämnden reviderat ersättningsmodellen. Stadsledningskontoret föreslår en ersättning som utgår från beviljad tid på 454 kronor per timme till Göteborgs Stads hemtjänst respektive 461 kronor per timme till privata utförare i 2021 års kostnadsnivå. Den högre ersättningen för privata utförare är momskompensation. Stadsledningskontoret föreslår att Ö-tillägget om 17 procent av timersättningen ska vara oförändrat. Det ersättningsbelopp som ska gälla från och med 2023-04-01 beslutas i samband med kommunfullmäktiges budget.

M, L, C och D (särskilt yttrande KD) föreslår i ett återremissyrkande att:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsnämnden se över indelningen av geografiska primärområden för hemtjänstens utförare så att Långedrag och Fiskebäck tillhör ett primärområde på fastlandet och Södra skärgården utgör ett eget primärområde.

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsnämnden se över ö-tilläggets storlek och föreslå en lämplig ökning av det extra tillägget på timersättningen, för att möjliggöra valfrihet även för omsorgstagare boende i Södra skärgården.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C och D efter votering 7 - 6.

Yttrande KD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.17. Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om drogförebyggande arbete, Dnr 0115/22

I kommunfullmäktiges budget 2022 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att uppdatera policyn kring drogbekämpning för en nollvision mot droger, i samarbete med berörda nämnder. Kommunstyrelsen har också fått i uppdrag att intensifiera arbetet med informationskampanjer och användandet av narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor. Dessutom har kommunstyrelsen fått i uppdrag att pröva möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester för att därefter utvärdera effekter och upplevelsen av dessa i stadens skolor. Stadsledningskontoret bedömer att befintliga dokument ger tillräcklig styrning. I staden finns ett pågående informationsarbete mot droger som kan skilja sig åt mellan olika skolor. Användning av narkotikahundar i samverkan med polis bedöms som svår att intensifiera utifrån polisens resurser. Ur ett juridiskt perspektiv bedömer stadsledningskontoret att det är möjligt att införa frivilliga slumpmässiga drogtester i stadens skolor under förutsättning att frivilligheten säkerställs.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdragen därmed ska förklaras fullgjorda.

S vill i ett tilläggsyrkande ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att mäta narkotikaanvändning genom ett antal skolors avloppsvatten.

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 5 – 7 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation SD

Yttrande KD

Yttrande V och MP

Yttrande V

Yttrande MP

Yttrande D

Övriga ärenden

2.1.5. Hemställan från Göteborg Energi AB om att ställa ut moderbolagsgaranti till Göteborg Energi Din El AB, Dnr 0969/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Yrkande från D om ökat skydd för Göteborgs park- och naturområden, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3.

Yttrande M, L och KD

Yttrande S

Yttrande MP och V

2.1.14. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, Dnr 0951/22 R

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, D, S, V, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.19. Yrkande från D om att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D.

Yttrande S

Yttrande SD

2.1.21. Yrkande från D om uppdrag till Göteborg Energi AB för att hantera den förestående energikrisen, dnr

Kommunstyrelsen godkände att yrkandet återtogs.

2.1.22. Yrkande från MP, V och S m energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning, dnr

Kommunstyrelsen godkände att yrkandet återtogs.

2.1.23. Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från parallella rättssystem i form av Romani Kris, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D efter 8 – 4 i huvudvotering.

Reservation V

2.1.24. Yrkande från M, L, C, D, S, V, MP särskilt yttrande KD om åtgärder kopplade till energiförsörjningen, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

Yttrande SD

2.2.3. Hemställan från arvodesberedningen till kommunstyrelsen om att göra en utredning om digital hantering av arvoden, Dnr 0988/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, D, C, S, V och MP.

Yttrande KD

2.2.7. Yrkande från D om beredning av Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 – 6.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande S

Yttrande C

2.2.8. Förordnande av politisk sekreterare för SD för tiden 2022-11-01—12-31, dnr

Beslut: Emma Yllivallo Altenhammar

3.3. Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige, Dnr 0496/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande D

3.4. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om textning av kommunfullmäktiges webbsändning, Dnr 0613/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

4.1. Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn, Dnr 0820/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 - 1.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Bordlagda ärenden

2.1.3. Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag, Dnr 0977/22

2 november

2.1.4. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

2 november

2.1.6. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030, Dnr 0561/22

2 november

2.1.8. Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026, Dnr 0762/22

2 november

2.1.10. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

2 november

2.1.13. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Dnr 0327/22

2 november

2.1.16. Yrkande från D om förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

2 november

2.1.18. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

2 november

2.1.20. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

2 november

2.1.25. Reviderat yrkande från S, MP och V om förlängning av de rättighetsbaserade råden, dnr

2 november

2.1.26. Reviderat yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD om fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak, dnr

2 november

2.2.1. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023, Dnr 0809/22

2 november

2.2.2. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023, Dnr 0050/22

2 november

2.2.4. Återrapportering av fördjupad lägesbild för Västlänken, Dnr 0722/22

2 november

2.2.5. Yrkande från D om att öka tryggheten på våra kommunala badplatser, dnr

2 november

2.2.6. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

2 november

3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att ta bort egenavgiften för skyddat boende, Dnr 0610/22

2 november

3.2. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, Dnr 0381/22

2 november

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-10-19

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}