Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 12 januari 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.3. Riksnorm ekonomiskt bistånd för 2022, Dnr 1387/21

Sveriges regering fastställer riksnormen varje år grundat på officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Denna beslutas sedan av kommunfullmäktige.

Regeringens årliga beslut om ändringar av riksnormen innebär för 2022 att riksnormen räknas upp med 1,6 procent. De ökade kostnaderna till följd av normökningen bedöms rymmas inom socialnämndernas beslutade ramar för 2022. En sedvanlig justering av riktvärdena för kostnader utanför riksnormen i form av höjda boendekostnader behöver också fastställas. Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.4. Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ny visselblåsarlagstiftning, Dnr 0721/21

EU-direktivet Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten gäller från och med 17 december 2021 genom en ny svensk lag. Samtidigt ändras också ett antal paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen.

Visselblåsarverksamheten blir därmed lagreglerad och det kommer också att finnas utsedda tillsynsmyndigheter. I och med förändringarna föreslår stadsledningskontoret att ansvaret för visselblåsarfunktionen skrivs in i kommunstyrelsens reglemente. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om detta kommer stadsledningskontoret att justera numreringen på efterföljande paragrafer i kommunstyrelsens reglemente. Utifrån den nya lagstiftningen bedöms stadens etablerade visselblåsarfunktion i allt väsentligt uppfylla kraven som ställs på de interna kanalernas utformning, men en del anpassningar i arbetssätt och rutiner kommer att krävas för att säkerställa efterlevnad av den nya lagen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – reviderad inriktning, kompletterad och fördjupad, Dnr 1396/17

I september 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att skicka förslaget om reviderad inriktning för personalförmåner på remiss till samtliga förvaltningar och bolag. Förslaget innebär att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare men att utbudet av personalförmåner kan variera mellan förvaltningar och bolag.

Svarsfrekvensen var 92 procent och majoriteten (79 procent av de svarande) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag om reviderad inriktning. 34 procent av de svarande har inte tagit ställning till ersättningsnivån i förslaget medan övriga angett nivå från nuvarande 2 100 kronor per år till att höja det ekonomiska värdet med upp till 12 000 kronor per år.

Om det blir beslut om en reviderad inriktning för personalförmåner i form av ett likvärdigt ekonomiskt värde kommer fastställandet av belopp överlämnas till budgetberedningen inför 2023. Samtliga förmåner måste följa gällande lagstiftning för skattefria personalvårdsförmåner och ligga i linje med Göteborgs Stads program, policyer och riktlinjer avseende exempelvis miljö, resor samt arbetsmiljö och hälsa. Ytterligare utredning behöver göras kring vilka förmåner som är möjliga att administrera tekniskt via förmånsportalen samt hur den reviderade inriktningen med varierade förmåner påverkar möjligheterna att använda en förmånsportal. Vid beslut om reviderad inriktning behöver även Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner revideras.

Om det istället blir beslut om att inte revidera inriktningen för personalförmåner bör icke stadengemensamma personalförmåner avvecklas. Ett undantag är aktiviteter kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet eller kompetensutveckling, förutsatt att det är riktat mot vissa grupper under en begränsad tid. Vid resande i tjänsten ska resandet utgöra en huvuddel av uppdraget för att Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning ska beviljas. Det innebär att förmånsbeskattat Västtrafikkort som arbetsgivaren betalar ska avvecklas som generell förmån.

I maj 2021 fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att i enlighet med yrkande från D komplettera beslutsunderlaget för en reviderad inriktning på det fortsatta arbetet kopplat till personalförmåner samt fördjupa frågan om möjlighet till variation av utbud mellan förvaltningar. I uppdraget ingick också att fortsatt bereda ärendet genom löpande avstämningar i personalberedningen. Stadsledningskontoret har genomfört löpande avstämningar på personalberedningen 15 juni, 7 september och 5 oktober 2021.

I ett yrkande vill M, L, C, D särskilt yttrande KD att:

  • Det ekonomiska värdet gällande personalförmåner, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, hänskjuts till budgetberedningen inför 2023.
  • Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att efter fattat beslut om ekonomiskt värde avveckla personalförmåner som överstiger det fastställda ekonomiska värdet för staden. Avvecklingen ska ske inom en övergångsperiod på tre år.
  • Personalförmåner, som är framförhandlade som en lönekompensationsersättning i lokala överenskommelser i kollektivavtal, ska kunna förhandlas om till kontant bruttolön mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivare.
  • Nämnden för Intraservice får i uppdrag att utreda vilka förmåner som är möjliga att administrera tekniskt via förmånsportalen samt hur den reviderade inriktningen med varierade förmåner påverkar möjligheterna att använda en förmånsportal.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda huruvida förmåner som kan anses utgöra en del i arbetsutövandet kan undantas eller jämkas vid harmonisering av förmånsnivå samt fastställa vilka sådana förmåner som avses.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka personalförmåner som ska ingå i det förvaltningsgemensamma utbudet samt revidera Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

2.2.2. Göteborgs Stad ansluter sig till och undertecknar Borgmästaravtal 2050, Dnr 1319/21

Miljö- och klimatnämnden rekommenderar Göteborgs Stad att underteckna Borgmästaravtal 2050 och skickar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Göteborgs Stad har möjlighet att signera en uppdaterad version av Borgmästaravtalet som sträcker sig fram till 2050 (CoM 2050), jämfört med att nuvarande avtal som gäller fram till 2030 (CoM 2030).

Göteborgs Stad har sedan år 2008 varit en del av borgmästaravtalet (Covenant of mayors). CoM 2050 lanserade i april 2021 en ny version av avtalet. Det nya avtalet innehåller samma åtaganden som tidigare, undantaget att löftet om att minska utsläppen till 2030 är ersatt med ett löfte om att vara helt klimatneutrala till 2050. Avtalet innebär också att staden ska sätta mål längs vägen i linje med löftet om klimatneutralitet, engagera medborgare, näringsliv och utveckla en ”klimatpakt” med dessa samt att skapa nätverk med andra borgmästare och lokala ledare i Europa. Det finns inget sista datum för signering av CoM 2050. Avtalet för CoM 2030 löper på enligt tidigare beslut om inget nytt avtal signeras. Att signera avtalet bedöms inte innebära några ytterligare kostnader för Göteborgs Stad. Miljö- och klimatnämnden är fortsatt ansvariga för samordning och uppföljning av Borgmästaravtalet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

2.2.4. Uppdrag om biståndsbeslut, ersättningsmodell och taxa för hemtjänst, Dnr 0750/20

Detta ärende gäller återrapportering av det uppdrag stadsledningskontoret fick efter beslut i kommunstyrelsen i mars 2020 att se över hur arbetet kopplat till Attraktiv hemtjänst kan förbättras och effektiviseras. I februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till Äldre samt vård- och omsorgsnämnden för att utreda förutsättningarna för en ersättningsmodell där biståndsbeslut fattas i form av rambeslut eller insatsbeslut och utförarnas ersättning baseras på den omsorg eller service som beviljats istället för utförd tid. Kostnaden för den enskilde däremot skulle fortsatt vara baserad på utförd tid.

Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stads riktlinjer för hemtjänst behöver revideras. Eftersom det är svårt för handläggare att bedöma hur mycket tid som krävs exempelvis för personer med stora omsorgsbehov har modellen inneburit mycket administration. Stadsledningskontoret förordar en utveckling av modellen med rambeslut. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har bedömt att ersättningsmodellen bör förändas så att ersättning till utföraren utgår utifrån den tid som är biståndsbedömd. En förändrad ersättningsmodell och ersättningsbelopp innebär att förfrågningsunderlaget för hemtjänst behöver revideras. Beslut om förfrågningsunderlag fattas av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret anser att konsekvensanalyserna behöver fördjupas och kompletteras inför en revidering av förfrågningsunderlaget till att principen för ersättningen är beviljad tid.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C, KD, D, V och MP

Övriga ärenden

2.1.2. Fastställande av antal ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022 - 2026, Dnr 1492/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.1. Hemställan av miljö- och klimatnämnden om särprofilering av gemensam energi- och klimatrådgivning i tre kommuner, Dnr 1326/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.3. Val av två ledamöter och en ersättare Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Ledamöterna Marianne Fagberg (-) och Mona Eriksson (-) har avsagt sig. Tord Hansson (-) och Håkan Högberg (-) valdes till nya ledamöter. Margareta Elmberg (-) har avsagt sig. Anne Leffler (-) valdes till ny ersättare

2.2.9. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Mathias Bred (M)

Valdes Louise Isberg (M)

2.2.10. Yrkande från S angående ekonomiska situationen i vissa nämnder

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C efter votering 7 – 6. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande V och MP

2.2.14. Yrkande från S angående fortsatt kampanj för jämlik och hög vaccinationstäckning

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S Ledamöterna från M, L och C deltar inte i beslutet Ledamoten från SD deltar inte i beslutet Protokollsanteckning M, L, C och KD Yttrande V och MP

4.1. Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland - Utkast till länets beredskapsplan för civilt försvar, Dnr 1251/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.2. Remiss från Socialdepartementet - Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke, Dnr 1216/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D Yttrande KD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Uppdrag till Göteborgs Hamn AB att utreda förvärv av kajlägen, dnr 1346/21

26 januari

2.1.5. Redovisning av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice gällande central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

26 januari

2.1.6. Redovisning av uppdrag att samordna arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden, Dnr 1673/20

26 januari

2.1.8. Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående bättre laddmöjligheter för elbilar

26 januari

2.1.9. Yrkande från V och MP angående om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborg

26 januari

2.1.10. Yrkande från S om att motverka oegentligheter och ombildningskonsulter

26 januari

2.2.5. Redovisning av uppdrag att modellera skillnaden i driftskostnad för olika storlekar på skola och förskola, Dnr 1634/20

26 januari

2.2.6. Utredning av möjligheten att effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen, Dnr 1633/20

26 januari

2.2.7. Utredning av möjligheten att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid, Dnr 1635/20

26 januari

2.2.8. Uppdrag att i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 0553/21

26 januari

2.2.11. Yrkande från S angående förbättrad snöröjning

26 januari

2.2.12. Yrkande från MP och V angående utredning gällande gravida kvinnors situation som anställda i Göteborgs Stad under pandemin

26 januari

2.2.13. Yrkande från V och MP angående fria resor i kollektivtrafiken för ökat valdeltagande

26 januari

3.1. Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända, Dnr 0821/21

26 januari

3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer, Dnr 0809/21

26 januari

4.3. Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö, Dnr 1087/20

26 januari

Handlingar till kommunstyrelsen


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}