Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för stadsmiljöförvaltningen


Stadsmiljöförvaltningen har ungefär 900 medarbetare fördelat på åtta avdelningar.

Organisationsschema för stadsmiljöförvaltningen

Organisationsschemat i större format.

Organisationsschema för stadsmiljöförvaltningen.

Planering och investering

Avdelningen har huvudansvar för att planera och samordna förvaltningens deltagande i arbetet med strategisk och taktisk planering, och ansvarar för en god gestaltning av det offentliga rummet.

Här samlas också förvaltningens miljökompetens för att stärka det övergripande arbetet med att bidra till en hållbar utveckling. Avdelningen har ett strategiskt ansvar för miljöpåverkan och miljönyttor avseende transporter och grönstruktur.

Utemiljöer och stadsliv

Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av allmän plats, parker, skogsmark och grönområden samt sjöar och vattendrag med tillhörande mindre anläggningar. Även specifika bemannade stadsparker som Trädgårdsföreningen och Slottsskogen, inklusive Slottsskogens djurpark.

Avdelningen ansvarar också för upplåtelse av allmän plats för evenemang, aktiviteter, byggen och etableringar, och medverkar i att dessa kan genomföras på ett säkert sätt och med god framkomlighet samtidigt som de bidrar till utveckling av stadsliv och rekreation samt gynnar utveckling av gröna värden.

Mobilitet och serviceresor

Avdelningen bidrar till framkomlighet för samtliga trafikslag och skapar förutsättningar för hållbara resor och transporter. Den ansvarar också för parkering på stadens allmänna platser och gator. Avdelningen arbetar med strategisk utveckling och innovation inom mobilitet, digitalisering, automatisering och elektrifiering.

Avdelningen ansvarar också för serviceresor i staden med uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter, som exempelvis färdtjänst, för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du med serviceresor tillsammans med andra, men i personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.

Anläggning och infrastruktur

Avdelningen har ett helhetsansvar kring byggnadsverk och tekniska installationer kopplat till dessa, belagda ytor och spåranläggningen.

Här finns väghållaransvaret tydligt samlat. Avdelningen ansvarar för hela kedjan med starttillstånd, bärighetsärenden, ledningslägen, markavtal och dispenstransporter, samt trafikreglering avseende rörlig trafik och fordonsuppställning.

Drift och underhåll

Avdelningen ansvarar för , till exempel renhållning och vinterväghållning. Det handlar bland annat om stadens gator, torg, parker, inre vattenvägar, grönområden, lekplatser och badplatser. Avdelningen sköter också drift och underhåll av flera viktiga funktioner i staden så som broar, pumpar, rulltrappor och hissar.

Avdelningen har också i uppdrag att utföra arbetsrehabiliterande insatser som syftar till att deltagarna närmar sig den reguljära arbetsmarknaden. Deltagarna praktiserar eller arbetar inom något av våra arbetslag och arbetsuppdragen som utförs är av kvalitetshöjande art, ofta i stadens utemiljöer.

HR

Avdelningen utvecklar HR-processer, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan samt ge råd om lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området liksom utformningen av anställningsvillkor och lönepolitik. Avdelningen ger även råd och stöd till chefer och medarbetare i HR-frågor, och ansvarar för verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete.

Ekonomi

Avdelningen stödjer verksamheten i sådant som budget, portfölj, löpande redovisning, bokslut, revision och att lagar och rekommendationer följs. Avdelningen ska analysera, rapportera och ta fram bedömningsunderlag utifrån ett ekonomiskt helhetsperspektiv för staden.

Utveckling och styrning

Avdelningen ansvarar för att samordna och utveckla förvaltningsgemensam styrning, administration och ledningsstöd samt lägga grunden till gemensam systematik, struktur, och gemensamma arbetssätt/processer. Avdelningen omvärldsbevakar inom ansvarsområdena och har ett övergripande ansvar för att samordna och inspirera till utveckling av förvaltningens verksamhet och kvaliteten på våra leveranser.

Ledning och kontaktuppgifter

I förvaltningsledningen ingår direktör, avdelningschefer, stadsträdgårdsmästare och enhetschef för kommunikation.

Har du synpunkter eller klagomål, mejla stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se eller ring 031-365 00 00.

Förvaltningsdirektör

Anders Ramsby
E-post: anders.ramsby@stadsmiljo.goteborg.se

Stadsträdgårdsmästare

Johan Rehngren
E-post: johan.rehngren@stadsmiljo.goteborg.se

Förvaltningscontroller 

Lisa Sundell
E-post: lisa.sundell@stadsmiljo.goteborg.se

Ekonomi

Lena Thylén, avdelningschef
E-post: lena.thylen@stadsmiljo.goteborg.se

HR

Maria Wernstål, avdelningschef
E-post: maria.wernstal@stadsmiljo.goteborg.se

Utveckling och styrning

Camilla Wallin, avdelningschef
E-post: camilla.wallin@stadsmiljo.goteborg.se

Kommunikation

Lena Rindefjell, enhetschef
E-post: lena.rindefjell@stadsmiljo.goteborg.se

IT

Maria Magnusson, enhetschef 
E-post: maria.magnusson@stadsmiljo.goteborg.se

Planering och investering

Kerstin Elias, avdelningschef
E-post: kerstin.elias@stadsmiljo.goteborg.se

Utemiljöer och stadsliv

Gunilla Åkerström, avdelningschef
E-post: gunilla.akerstrom@stadsmiljo.goteborg.se

Mobilitet och serviceresor

Jenny Olsson, avdelningschef
E-post: jenny.olsson@stadsmiljo.goteborg.se

Anläggning och infrastruktur

Mikael Hagberg, avdelningschef
E-post: mikael.hagberg@stadsmiljo.goteborg.se

Drift och underhåll

Morgan Davidsson, avdelningschef
E-post: morgan.davidsson@stadsmiljo.goteborg.se

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta stadsmiljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}