Till sidans huvudinnehåll

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor


Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och stadsmiljönämndens färdtjänstutskott.

Samrådet ska bidra till att förbättra kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och leda till ökad delaktighet och inflytande. Rådet informeras om nämndärenden som särskilt berör personer med funktionsnedsättning och synpunkter kan lämnas innan nämnden fattar beslut.

Rådets uppgifter

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor har som uppgift att utifrån nämndens uppdrag:

  • bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning
  • vara nämndens forum för samråd i planeringsprocesser som berör målgruppen
  • vara remissinstans för nämnden i frågor som rör målgruppen
  • till nämnden föreslå förändringar/förbättringsåtgärder
  • årligen avlämna rapport till nämnden med redovisning och utvärdering av rådets arbete.

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person.

Funktionsbrevlåda

namndsekreterare@stadsmiljo.goteborg.se

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor om färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Öppettider

${loading}