Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter inom stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen är en av flera fackförvaltningar inom Göteborgs Stad med uppdraget att arbeta med stadsutveckling.

Stadsbyggnadsförvaltningen har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Detta innebär exempelvis:

 • översiktsplaner inklusive fördjupningar, tematiska tillägg och planeringsstrategi
 • strategisk trafik- och grönplanering
 • taktisk planering
 • detaljplaner och planprogram
 • bygglov och tillsyn
 • bostadsanpassning
 • geodatahantering
 • kommunal lantmäterimyndighet

Stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar

Stadsbyggnadsförvaltningen har cirka 460 anställda fördelade på sju avdelningar.

Strategi och taktik

Avdelningen strategi och taktik består av fem enheter:

 • Enheterna analys och specialist arbetar med analyser och framtagande av underlag i alla skeden av stadsutvecklingsprocessen.
 • Enheterna stadsplanering norr respektive stadsplanering söder bedriver uppdrag inom den långsiktiga strategiska stadsplaneringen.
 • Enheten utbyggnadsplanering och finansiering ansvarar för taktisk planering.

Detaljplan

Avdelningen detaljplan består av sju enheter:

 • Sex enheter som arbetar med att ta fram planprogram och detaljplaner. Avdelningen utreder lämplig markanvändning och avväger olika allmänna och enskilda intressen för att kunna utveckla Göteborg, ta tillvara befintliga miljöer och se var det är möjligt att bygga. Som stöd för arbetet tar avdelningen även fram utredningar, program, planeringsförutsättningar med mera.
 • Planstödsenheten ger hela avdelningen stöd i frågor som styrning, uppföljning, avdelningsadministration, projektadministration, verksamhetsutveckling och processledning.

Avdelningen bygglov

Avdelningen bygglov består av sju enheter:

 • Fyra enheter arbetar med bygglov. Enheterna ansvarar för handläggning av ärenden utifrån plan- och bygglagen såsom exempelvis bygg- och rivningslov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder med tillhörande genomförande. Handläggarna hanterar även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.
 • Tillsynsenheten ansvarar för stadens tillsynsverksamhet kopplat till plan- och bygglagen såsom olovligt byggande, ovårdade tomter samt tillsyn av hissar och obligatorisk ventilationskontroll. Enheten handlägger även strandskyddstillsyn enligt miljöbalken. Enheten medverkar bland annat i stadens samverkansarbete avseende ojämlik konkurrens för att upptäcka kriminella verksamheter.
 • Enheten för bostadsanpassning ansvarar för att handlägga stadens bostadsanpassnings- och återställningsbidrag för att bygga om och anpassa bostäder på grund av funktionsnedsättning. Enheten hanterar även kommunalt bostadstillägg vid funktionsnedsättning.
 • Byggstöd ger stöd till handläggarna i administration kopplat till bygglovhantering, genomförande och tillsyn samt i frågor avseende ekonomiuppföljning, avdelningsadministration och verksamhetsutveckling.

Geodata och lantmäteri

Avdelningen Geodata och lantmäteri består av fem enheter:

 • Enheterna lantmäteri 1 och 2 har som huvuduppdrag att ansvara för olika typer av ärenden i egenskap av självständig kommunal lantmäterimyndighet i Göteborgs Stad.
 • Enheten mät och kart dokumenterar den befintliga staden genom att samla in geodata med hjälp av mätning. Enheten mäter och levererar i bygglovsprocessen (nybyggnadskarta), lantmäteriprocessen (myndighetsutövning) och planprocessen (grundkarta).
 • GIS-enheten distribuerar geodata inom staden och till externa användare. Enheten ansvarar för att öppna data förvaltas och utvecklas. GIS är förkortning för geografiska informationssystem.
 • Enheten för verksamhetsstöd ger stöd till avdelningens handläggare när det gäller strategiska frågor, ekonomiuppföljning, avdelningsadministration och verksamhetsutveckling. Enhetschefen för verksamhetsstöd är KLM-chef (Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet).

Utveckling och styrningsavdelningen

Utveckling och styrningsavdelningen består av sex enheter:

 • IT med uppdrag att stödja förvaltningens digitalisering och koordinera verksamheternas IT-behov.
 • Kund driver kundservice med service och rådgivning. Samordnar och utvecklar förvaltningens gemensamma kundarbete
 • Juridik ger stöd i juridiska frågor till nämnd och direktör. Stödjer handläggare och chefer med juridisk kompetens i framförallt komplexa bygg- och planärenden.
 • Kvalitet säkerställer att övergripande utvecklingsarbete blir utfört och att arbetet ligger i linje med övergripande ledning och styrning.
 • Kommunikation leder, samordnar och utveckla förvaltningens strategiska, taktiska och operativa kommunikation.
 • Ärendehantering styr, stödjer och utvecklat ärendeprocess och informationsförvaltning. Enheten administrerar och kvalitetssäkrar myndighetens ärende- och nämndprocess.

Avdelningen HR

HR ansvarar för att agera stöd gentemot organisationens chefer i samtliga personalrelaterade frågor. HR driver, utvecklar, implementerar och följer upp stadens gemsamma HR-processer.

Avdelningen ekonomi

Ekonomiavdelningen ska analysera, rapportera och ta fram bedömningsunderlag utifrån ett ekonomiskt helhetsperspektiv för staden. Ekonomi ansvarar för att upprätta bokslut, budget, prognoser samt säkerställa att förvaltningens ekonomiska redovisning är rättvisande. Avdelningen ska också tillhandahålla kvalificerat inköps- och upphandlingsstöd som motsvarar verksamhetens behov.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om våra verksamheter så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Kundservice

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}