Till sidans huvudinnehåll

Rapporter från miljöförvaltningen


Är du intresserad av någon av våra äldre rapporter kan du kontakta oss på telefon 031-365 00 00 eller skicka e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

2024

2024:01 Kvalitet och utbredning av alger och blåmusslor. Inventering på hårdbotten i vattenförekomsten Göteborgs södra skärgårds kustvatten

2023

2023:01 Kvalitet och utbredning av alger och blåmusslor - Dana fjord

2023:02 Kvalitet och utbredning av ålgräs och blåmusslor - Brännö/Styrsö

2023:03 Bottenfauna. Undersökningar av sötvattensmiljöer i Göteborg 2022

2023:04 Metaller i vattenmossa 2022. En undersökning av biotillgängliga metaller i vattendrag i Göteborg

2023:05 Göteborgs Stads miljöövervakning. Sammanställning av nuläge och behov samt förslag till utveckling

2023:06 Uppföljning av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

2023:07 Utvärdering av Göteborgs stads åtgärdsprogram mot buller 2019-2023

2023:08 Luften i Göteborg Årsrapport 2022

2023:09 Miljöövervakning av humlor, bin och andra gaddsteklar i Göteborg 2021

2023:10 Vätgasens betydelse i energi- och klimatomställningen

2023:11 Kartering av biotoper för mindre hackspett i Göteborg

2023:12 Rapport från Göteborgs Stads klimatråd 2023

2023:13 Uppföljning av Göteborgs Stads systematiska miljöarbete 2023

2023:14 Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2023

2023:15 Göteborgs Stads strategiska klimatomställningsarbete 2020 -  2023

2023:16 Miljöövervakning av humlor, bin och andra gaddsteklar 2022

2022

2022:01 Miljö- och klimatnämndens årsrapport 2021

2022:02 Resultat och analys inom Göteborgs Stads miljöledningssystem

2022:03 Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv

2022:04 Bottenfauna Undersökningar av sötvattensmiljöer i Göteborg 2021

2022:05 Övervakning av fåglar i Göteborgs Stad 2014-2021

2022:06 Övervakning av dagfjärilar i Göteborgs Stad 2013-2021

2022:07 Metaller i vattenmossa 2021

2022:08 Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg

2022:09 Samhällsekonomisk värdering av vattenekosystemtjänster

2022:10Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2021

2022:11 Luften i Göteborg 2021

2022:12 Tillsyn och prövning för att effektivt minska fusk och osund konkurrens i Göteborg

2022:13 Ansvarsbiotoper och ansvarsarter i Göteborg Revidering 2022

2022:14 Uppföljning av Göteborgs Stads miljöledningssystem 2022

2022:15 Uppföljning av miljö-och klimatprogrammets strategier 2022

2022:16 Trafikbuller i Göteborg Kartläggning 2021

2022:17 Förekomst av ansvarsarten dvärgålgräs

2021

2021:01 Miljö- och klimatnämndens årsrapport 2020

2021:02 Övervakning av fåglar i Göteborgs Stad 2014-2020

2021:03 Övervakning av dagfjärilar i Göteborgs Stad 2013-2020

2021:04 Transplantering av lunglav Lobaria i sex områden i Göteborgs Stad - utvärdering 1994–2020

2021:05 Bottenfauna Undersökningar av sötvattensmiljöer i Göteborg 2020

2021:06 Metaller i vattenmossa 2020

2021:07 Effekter av tennorganiska föreningar, småbåtshamnar

2021:08 Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten

2021:09 Kartering av ålgräs 2020

2021:10 Minskad mängd marint skräp från stad till hav

2021:11 Kartläggning och skydd av marina ansvarsbiotoper

2021:12 Luften i Göteborg Årsrapport 2020

2021:13 Miljöövervakning av humlor, bin och andra gaddsteklar i Göteborg 2020

2020

2020:01 Årsrapport 2019 - miljö- och klimatnämnden

2020:02 Inventering av grunda mjukbottnar i Göteborg 2019

2020:03 Bottenfauna, undersökningar av sötvattensmiljöer i Göteborg 2019

2020:04 Metaller i vattenmossa, undersökning av biotillgängliga metaller i vattendrag i Göteborg 2019

2020:05 Inventering av tidigare kända blåmusselbankar i Göteborg

2020:06 Inventering av ålgräsängar i tre vattenförekomster i södra Göteborgs kustvatten

2020:07 Inventering av hårdbottenmiljöer runt Styrsö-Vrångö och i Vrångö naturreservat

2020:08 Övervakning av fåglar i Göteborg

2020:09 Övervakning av dagfjärilar i Göteborg 2013-2019

2020:10 Gemensamt miljöledningssystem för Göteborgs Stad

2020:11 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019

2020:12 Luften i Göteborg - årsrapport 2019

2020:13 Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient

2020:14 Miljöövervakning av humlor, bin och andra gaddsteklar i Göteborg 2019

2020:15 LoV-IoT Integrering av projektresultaten i en kommun

2020:16 LoV-IoT Affärsplattformar

2020:17 Hur LoV-IoT arbetat med IoT i skolprogram, ambulerande IoT och vid publika event

2020:18 The LoV-IoT project: Air and water monitoring with Internet of Things: Air quality sensors

2020:19 The LoV-IoT project: Air and water monitoring with Internet of Things: Water

2020:20 The LoV-IoT project: Air and water monitoring with Internet of Things: Data platform

2020:21 LoV-IoT Koncept för att använda sensordata för att validera spridningsmodeller

2019

2019:1 Årsrapport 2018

2019:2 Inventering av hårdbotten i vattenförekomsterna Askims fjord och Styrsö-Vrångö

2019:3 Kartläggning av marina habitat i reservat Stora Amundö och Billdals skärgård

2019:4 Inventering av ålgräsängar i vattenförekomsten Brännö-Styrsö

2019:5 Bottenfauna - undersökningar av sötvattensmiljöer i Göteborg 2018

2019:6 Metaller i vattenmossa - undersökning av biotillgängliga metaller i vattendrag i Göteborg 2018

2019:7 Provfiske och inventering av fisk- och kräftdjursfauna i Göteborg

2019:8 Övervakning av dagfjärilar i Göteborgs Stad 2013-2018

2019:9 Övervakning av fåglar i Göteborgs Stad 2013-2018

2019:10 Fokusområde PFAS - högfluorerade ämnen

2019:11 Giftfri miljö i Göteborg - nuläge, omvärldsbevakning och förslag inför fortsatt arbete

2019:12 Hållbar mat i Göteborg - nuläge, omvärldsbevakning och förslag inför fortsatt arbete

2019:13 Skyddsvärda träd i Göteborgs Stad

2019:14 Trafikbuller i Göteborg - kartläggning 2018

2019:15 Luften i Göteborg - årsrapport 2018

2019:16 Vad skapar ett gott företagsklimat? - Rekommendationer för Göteborgs Stad med exempel från miljö- och klimatnämnden

2019:17 Övervakning av gaddsteklar i Göteborgs Stad 2018

2019:18 Mikroplaster i ytvatten i Göteborg

2019:19 Översyn av Göteborgs Stads miljöövervakning — skyldigheter, kostnader och miljönyttor

2018

2018:1 Årsrapport 2017

2018:2 Naturvärdesinventering av kustnära ljunghed

2018:3 Ljudnivåer på innergårdar - utvärdering av metodik

2018:4 Bottenfauna - undersökningar av sötvattensmiljöer

2018:5 Metaller i vattenmossa - undersökning av biotillgängliga metaller i vattendrag

2018:6 Effekter av tennorganiska föreningar i småbåtshamnar

2018:7 Bullerkartläggning av Göteborgs Stad 2017

2018:8 Ett gemensamt miljöledningssystem – kan Göteborgsmetoden användas som en del av Göteborg Stads styrning av miljöarbetet?

2018:9 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2017

2018:10 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet Årsrapport 2017

2018:11 Styrning och ledning inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling - nulägesbeskrivning, omvärldsanalys och utvecklingsförslag

2018:12 Miljögifter i Göteborgs vattendrag

2018:13 Fossilfritt Göteborg - vad krävs?

2018:14 God vattenstatus i Göteborg - nulägesbeskrivning, analys och förslag inför fortsatt arbete

2017

2017:1 Årsrapport 2016

2017:2 Metaller i vattenmossa – undersökning av biotillgängliga metaller i vattendrag i Göteborg 2016

2017:3 Bottenfauna - undersökningar av sötvattensmiljöer i Göteborg 2016

2017:4 Strandkvannefjärilar Göteborgs Stad 2016

2017:5 Salta strandängar samt bågstarr och prickstarr Göteborgs Stad 2016

2017:6 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet - Årsrapport 2016

2017:7 Elektriska lågprisprodukter 2017

2017:8 Underlag till Göteborgs Stads program för biologisk mångfald 2018–2025

2017:9 Tillsyn i sport-och fritidsbutiker oktober 2017

2016

2016:1 Årsrapport 2015

2016:2 Våga fråga - kunna svara Åtgärd 97 Göteborgs Stads miljöprogram 2013

2016:3 Kemikalier i byggvaror. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm

2016:4 Strandkvannefjärilar Göteborgs Stad 2015

2016:5 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet. Årsrapport 2015

2016:6 Metaller i vattendrag – undersökningar av biotillgängliga metaller i vattendrag i Göteborg 2015

2016:7 Bottenfauna – undersökningar av djurlivet i några sötvattensmiljöer i Göteborg 2015

2016:8 Kemikalier i varor av läder och konstläder - Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm

2016:9 Arter och naturtyper i Göteborg – ansvarsarter och ansvarsbiotoper

2016:10 Poolkemikalier och badleksaker - Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm

2016:11 Följer Göteborgs Stad förbudet om ftalater i varor?

2016:12 Mikroplast i Göteborg – kunskapssammanställning och förslag till åtgärder för att minska spridning till miljön

2016:13 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 – 2016

2016:14 Analyser av leksaker från second hand-butiker

2015

2015:1 Årsrapport 2014

2015:2 Metaller i vattendrag - undersökningar av biotillgängliga metaller i vattendrag i Göteborg 2014

2015:3 Bottenfauna - undersökningar av djurlivet i några sötvattensmiljöer i Göteborg 2014

2015:4 Inventering av tennorganiska föreningar och dess effekter i småbåtshamnar 2014

2015:5 Detaljhandelns kunskaper om kemikalier i varor– fokus vardagsrummet. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm

2015:6 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet Årsrapport 2014

2015:7 Fältinventering av ålgräs i Göteborg 2014

2015:8 Översiktlig inventering av ålgräsängar i Göteborgs kommun

2015:9 Ekologisk landskapsanalys - artanalyser och metodutveckling

2015:10 Märkning av biocidbehandlade varor - tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm

2015:11 Kemikalier i varor som kommer i kontakt med livsmedel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm

2015:12 Kreativt återvinningscenter i Göteborg

2015:13 Budget 2016

2015:14 Övervakning av fåglar i Göteborgs kommun 2013-2015

2015:15 Övervakning av fjärilar i Göteborgs kommun 2013-2015

2015:16 Inventering av källvicklöpare 2015

2014

2014:1 Årsrapport 2013

2014:2 Inventering av alger på grunda hårdbottnar i Göteborgs skärgård

2014:3 Inventering av grunda mjukbottnar i Göteborg 2013

2014:4 Varor i lågprissegmentet- tillsyn över detaljhandeln

2014:5 Budget 2014

2014:6 Bottenfauna i Göteborgs kommun 2013

2014:7 Metaller i vattendrag 2013

2014:8 Metaller i Vallgravsfisk 2013

2014:9 PVC-produkter - tillsyn över detaljhandeln. Ett tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö, Helsingborg och Stockholm

2014:10 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet. Årsrapport 2013

2014:11 Pedagogiska odlingsträdgårdar. Slutrapport

2014:12 Kemikalier i arbets- och profilkläder - tillsyn över detaljhandeln. Ett tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö, Helsingborg och Stockholm.

2014:13 Jämställt bemötande

2014:14 Miljörapport 2013. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg

2014:15 Kemikalier i skor och leksaker. Ett tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö, Helsingborg och Stockholm.

2014:16 Inventering av källkvicklöpare 2014

2014:17 Insekter i värdefulla lövträd i Göteborgs kommun

2014:18 Budget 2015

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om rapporterna så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}