Till sidans huvudinnehåll

Miljöförvaltningens blanketter


Avfall

Dispens för utsortering av avfall

Avlopp

Ansökan om dispens för glesare slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och minireningsverk

Ansökan om dispens för eget omhändertag av slam eller latrin

Ansökan om dispens för eget omhändertag av fosforfälla

Anmälan/Ansökan om bad-, disk- och tvättvattenavlopp

Tillstånd för eget avlopp med WC

Ansökan om tillstånd för förmultningstoalett/torrtoalett/frystoalett med urin och/eller latrinkompostering

Kontrollrapport installation enskilt avlopp

Anmälan av dagvattenanläggning

Bygg och rivning

Miljöinventering inför rivning

Livsmedel

Registrering av livsmedelsverksamhet

Lokaler, hygienisk behandling, bassängbad

Anmälan av lokaler för hygienisk behandling

Anmälan av bassängbad, bubbelpool, floating med mera

Bassängbad - Svarsblankett för avvikelser i vattenkvaliteten

Anmälan av solarieverksamhet

Anmälan av förskola, skola, fritidshem med mera

Mark/vatten

Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv

Installation av värmepumpanläggning (till exempel bergvärme)

Information om installation av cistern samt Anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor och spillolja

Information om att cistern tagits ur bruk

Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad

Anmäl återvinning av avfall för anläggningsändamål

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om sanering av tandvårdsklinik

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan om behandling av avfall

Användning av växtskyddsmedel

Anmälan av sortering eller krossning av berg eller andra jordarter

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Ansökan om dispens för kvarlämnade fogar med PCB och/ eller golvmassor med PCB

Slutredovisning av sanerad PCB

Anmälan av blästrings- och/eller målningsverksamhet

Dokument för kemikalieförteckning (excelfil)

Instruktion till blankett för kemikalieförteckning

Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad

Årsrapport kemtvätt

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om blanketterna så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}