Till sidans huvudinnehåll

Miljö- och klimatnämndens uppdrag


Miljö- och klimatnämnden kontrollerar att lagar som rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel följs. Nämnden har också uppdraget att driva och samordna Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Miljö- och klimatnämnden är en kommunal myndighet. Dess uppdrag framgår av reglementet, som beslutats av kommunfullmäktige.

Driva och samordna

Nämnden har en drivande, samordnande och stödjande funktion i stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det innebär bland annat att:

  • utarbeta styrande dokument inom området
  • samordna stadens arbete med vatten- och havsmiljö
  • stödja, driva och analysera efterlevnad av stadens miljöledningssystem.

Se till att lagar som rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel följs

Myndighetsuppdraget innebär att nämnden ansvarar för den lokala tillsynen och fattar beslut med stöd av lagstiftningen. De viktigaste lagarna är miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen och tobakslagen. Även tillsyn enligt tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel samt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, ingår i nämndens ansvar. Där ingår också att arbeta med tillsyn över gaturenhållningen i Göteborg samt att samordna Göteborgs Stads arbete utifrån förordningen om omgivningsbuller.

Övervaka miljön

Miljö- och klimatnämnden har också uppdraget att följa och kartlägga miljöutvecklingen i kommunen. Det görs genom mätningar och undersökningar inom områdena natur, buller och luft.

Energi- och klimatrådgivning

Miljö- och klimatnämnden förvaltar och utvecklar stadens energi- och klimatrådgivning .

Nämnd och nämndadministration

Miljö- och klimatnämnden fattar beslut som sedan miljöförvaltningen får i uppdrag att genomföra. Nämndsekreteraren arbetar med administration kring miljö- och klimatnämndens möten – kallelser, föredragningslistor, beslutsunderlag och protokoll. För att ta del av miljö- och klimatnämndens ärenden söker du på sidan Handlingar och protokoll.

E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}