Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads kulturprogram


Göteborgs kommunfullmäktige antog 2013 ett kulturprogram för Göteborgs Stad. Kulturprogrammet är styrande för stadens samtliga nämnder och styrelser och beskriver vad Göteborgs Stad ska uppnå för att utvecklas till en ledande stad inom konst, kultur och evenemang.

Göteborgs Stads kulturprogram

Kulturprogrammet är ett styrdokument som ger stadens förvaltningar och bolag strategier och metoder för att samarbeta kring mål och strategiska utvecklingsfrågor inom tre områden: konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. Varje område i kulturprogrammet har sina särskilda strategiska frågor och utvecklingsområden. Samtidigt är de beroende av och påverkar varandra.

Konstpolitik

Målet är att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna. Konstpolitikens ska värna konstens och konstnärernas möjligheter att verka fritt, självständigt och obundet. Konstpolitikens ansvarsområde är den professionella, kvalitativa konsten i alla dess uttryck.

Kulturpolitik

Målet är att främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och utöva kultur. Kulturpolitik ska bredda kulturens bas och erbjuda kulturella mötesplatser. Det ska finnas utrymme för mångfald och social sammanhållning. Kulturpolitiken ska göra det lättare för människor att ta del av kultur. Den ska också uppmuntra göteborgarna till att skapa egen konst och kultur.

Kulturplanering

Målet är att skapa en attraktiv livsmiljö i staden. Kulturplanering ska föra in kulturella perspektiv i stadsplaneringen. Konst och kultur ska stå i centrum för utvecklingen av staden. Kulturplaneringen använder begreppet kultur i bred mening. Den omfattar att värna allt från offentlig konst till arkitektur, till människors möjligheter att ägna sig åt idrott och stadsodling. Kulturplanering handlar om stadens offentliga rum, människornas sociala liv och stadens identitet.

Göteborgs Stads kulturprogram

Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026

Kulturförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar och bolag i staden tagit fram en plan för perioden 2023-2026. Den ska förtydliga hur stadens förvaltningar och bolag ska samverka för att bidra till kulturprogrammets mål, utifrån de förutsättningar som konst- och kulturlivet har idag. Planen innehåller konkreta aktiviteter för att åstadkomma utveckling inom de prioriterade strategiska framtidsfrågor som anges i kulturprogrammet.

  • Samordna, synliggöra och utveckla stadens olika former av stöd.
  • Stärka Göteborgs profil som kulturstad.
  • Utveckla samarbete för statistik och analys.
  • Stärka samverkan för att fler ska uppleva och vara delaktiga i kulturlivet.
  • Implementera kulturplanering i stadsutvecklingen.
  • Stärka kulturens roll i befintlig miljö.

Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023–2026 

Handlingsplan 2016-2018

Några resultat från handlingsplanerna 2016-2018:

  • Riktlinjer och gemensamma arbetssätt för hållbara ersättningar till konstnärer och kulturutövare, arvoderade av Göteborgs Stad kulturnämnd, har tagits fram.
  • Två översyner av konstområden har gjorts för att ge vägledning för framtida satsningar. 
  • En kartläggning av barn och ungas tillgång till kultur har genomförts. Den ligger till grund för Göteborgs Stads plan för barn‐ och ungkultur 2020-2023.
  • Pilotstudier har lett fram till att fem kulturvärden har identifierats och fastställts. De används för att värna konstens- och kulturens roll i stadsutvecklingsprocesser. Uppdraget att stärka kulturens roll i stadsutvecklingen fortsätter in i nästa handlingsplan.

Kontakta kulturförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta kulturförvaltningen via telefon, e-post eller kontaktformuläret. Vid besök, var vänlig ta kontakt i förväg.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Östra Hamngatan 16

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966917535779988,57.709461801548784] }, "properties":{ "title":"Kulturförvaltningen", "content":"Östra Hamngatan 16" } }]

Postadress

Östra Hamngatan 16, plan 4
411 09 Göteborg

${loading}