Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Kulturnämndens uppdrag


Kulturnämnden har ett övergripande ansvar för kulturverksamhetens inriktning i Göteborg. Nämnden har också ansvar för Göteborgs Stads museiverksamhet och för stora delar av den gemensamma biblioteksverksamheten.

Kulturnämnden har elva ledamöter och sex ersättare. De är fritidspolitiker och utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Uppdrag

Nämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Nämnden ska bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte åligger annan nämnd. Därtill ska nämnden bidra till utvecklingen av kulturvärden i stadsutvecklingen.

Nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag åläggs kommunen. I detta ingår bland annat att:

 • Ansvara för folkbiblioteksverksamhet inom i enlighet med Bibliotekslagen.
 • Genom museerna bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Museerna ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål, i enlighet med Museilagen. 
 • Ansvara för vård och förvaltande av arkeologiska föremål som tillvaratagits inom staden och som enligt kulturmiljölagen erhållits genom stående begäran om fyndtilldelning,
 • i stadsplaneringen bidra med kulturvärden, kulturarvs- och kulturmiljökunskap i enlighet med Plan- och bygglagen och Kulturmiljölagen samt
 • besluta om namn på stadsdelar, gator, vägar och stråk, broar, parker, torg och kommunala anläggningar, institutioner m.m. enligt Kulturmiljölagen och God ortnamnssed. Nämnden ansvarar för registerhållning av ortsnamn. 

Därutöver ansvarar nämnden för:

 • stadens museiverksamhet och att aktivt förvalta och tillgängliggöra samlingarna,
 • stadens hus för ung kultur samt för gästspelsscen för nationell och internationell scenkonst samt konsthallen,
 • att fastställa kriterier för bidragsgivning och beslut om stöd och stipendier till kulturell verksamhet och fria kulturutövare, i de fall inte annan nämnd ansvarar för detta,
 • att i samverkan med nämnder och styrelser verka för stadens tillämpning av en-procentsregeln om konstnärlig gestaltning och utsmyckning i samband med byggnation,
 • inköp och vård av inomhuskonst för utsmyckning av offentliga lokaler och byggnader samt registerhållning av inomhus- och utomhuskonst inköpt av kulturnämnden samt
 • att bereda förslag, inkomna till kommunfullmäktige gällande Charles Felix Lindbergs donationsfond, om donationsmedlens användning samt verkställa kommunfullmäktiges beslut rörande fonden.

Samverkan

Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra nämnder, samhällsorgan, organisationer och fria kulturutövare för att främja stadens kulturliv. Nämnden ska också aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen. Nämnden har en konsultativ roll gällande inriktningen av kulturverksamheten i Göteborg.

Nämnden ska verka för ett regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom kulturområdet.

Taxor och avgifter

Nämnden ska föreslå kommunfullmäktige ändringar av avgiftskonstruktioner eller avgiftsnivåer inklusive val av index för uppräkning av de avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområde och som nämnden inte delegerats ansvar för. 

Statsbidrag

Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd.

Nämnden ansvara för att enligt lag och förordningar administrera och samordna statsbidrag som rör fler än en nämnd inom kulturområdet, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

Du kan läsa kulturnämndens reglemente om du vill veta mer om nämndens uppdrag. 

Kulturnämndens reglemente

Kontakta kulturförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta kulturförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Östra Hamngatan 16

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966917535779988,57.709461801548784] }, "properties":{ "title":"Kulturförvaltningen", "content":"Östra Hamngatan 16" } }]

Postadress

Östra Hamngatan 16, plan 4
411 09 Göteborg

${loading}