Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar Kretslopp och vatten personuppgifter

Kretslopp och vatten värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och varför. Allt görs på ett säkert och lagligt sätt enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Nämnden för Kretslopp och vatten ansvarar för dina uppgifter

Nämnden för Kretslopp och vatten är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så behandlar Kretslopp och vatten personuppgifter

Kretslopp och vatten värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskriver Kretslopp och vatten hur vi behandlar personuppgifter och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara namn eller personnummer men också foton och ljudinspelningar. Även andra typer av uppgifter, som fastighetsbeteckning och adresser kan vara personuppgifter, om de kan knytas till en person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, till exempel att samla in, lagra, sprida, kopiera med mera.

Offentlighetsprincipen

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning. Meddelanden som skickas till Kretslopp och vatten blir därför som huvudregel allmänna handlingar som registreras i våra IT-system. Vid en begäran kommer allmänna handlingar att lämnas ut, om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har Kretslopp och vatten ingen rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut. Vi har heller inte rätt att förmedla till dig som registrerad, vem som tagit del av dina uppgifter i samband med ett utlämnande av allmän handling.

Den behandling av personuppgifter som krävs för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning, anses nödvändig utifrån uppgifter av allmänt intresse. Det är uppgift av allmänt intresse när vi behandlar personuppgifter utifrån fastställd lag/författning, beslut eller kollektivavtal.

Besökare

De personer som besöker Kretslopp och vatten behöver av säkerhets- och spårbarhetsskäl registrera sig och bära namnbricka under sitt besök i Kretslopp och vattens lokaler. Den lagliga grunden för denna behandling är uppgift av allmänt intresse.

Kretslopp och vattens integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver Kretslopp och vattens behandling av dina personuppgifter när du är kund och köper någon av våra tjänster, när du som fastighetsägare eller sakägare påverkas av en entreprenad, eller om du i något annat ärende kontaktar förvaltningen.

Nämnden för Kretslopp och vatten ansvarar för dina uppgifter

Nämnden för Kretslopp och vatten är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi dina uppgifter

Kretslopp och vatten skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall. Vi säkerställer alltid att behandlingarna sker enligt gällande lag.

Så får förvaltningen dina uppgifter

I de flesta fall får förvaltningen dina uppgifter från fastighetsregistret, när du köper en fastighet som omfattas av våra tjänster, kommunalt VA och avfallshantering. Det kan också ske när du köper laboratorieprovning, mätarkalibrering, eller hyr ståndrör från mätarverkstaden. Vi hämtar kontaktuppgifter från folkbokföringsregistret för att säkerställa att uppgifterna är korrekta.

Förvaltningen kan också få dina personuppgifter om du kontaktar oss i något ärende, eller då du deltar i någon enkätundersökning som vi genomför. I vissa fall behöver vi också behandla dina uppgifter då du lämnar eller handlar något hos Återbruket.

I skaderegleringsärenden kan vi få uppgifter från ditt försäkringsbolag, för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut vid en skada.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Uppgifterna som vi behandlar om dig kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, mätarnummer, vattenförbrukning, avfallsmängder, fakturor, betalningsinformation och annat som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Kretslopp och vatten har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig. Förvaltningen kan också behöva behandla dina uppgifter på grund av lagar och förordningar.

I vissa fall kan förvaltningen behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. I de fallen kommer du alltid att få tydlig information om syftet med behandlingen och vad det är du samtycker till. Lika lätt som du gav oss ditt samtycke har du rätt att återta det.

Vi kan använda dina personuppgifter bland annat när vi:

 • Informerar om vår verksamhet och olika initiativ
 • Analyserar och följer upp informationskampanjer
 • Informerar om driftstörningar
 • Tar betalt för de tjänster du använt
 • Reglerar skador på din fastighet eller egendom
 • Hanterar klagomål på vår verksamhet
 • Hanterar VA-anslutningar, avfallstjänster och planarbete
 • Analyserar prover
 • Hanterar bygglovsärenden och remisser
 • Förvaltar den elektroniska kartan med ledningsnätet
 • Utvecklar våra tjänster och vår verksamhet
 • Agerar som myndighet

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina uppgifter används av Kretslopp och vatten och av våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra det, på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut, eller för att skydda våra egna eller tredje parts rättigheter.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Kretslopp och vatten sparar dina uppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för respektive handling. Gallringsbesluten innehåller information om när förvaltningen får ta bort handlingar som innehåller dina uppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära att få information om vilka uppgifter vi har sparat om dig. För att få ett registerutdrag laddar du hem blanketten  Begäran om registerutdrag som du fyller i och sedan mejlar direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter på  goteborg@goteborg.se.

Om dina uppgifter hos förvaltningen är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Kretslopp och vatten strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan dock i vissa fall komma att överföras till och behandlas av leverantörer eller underleverantörer i tredje land. Kretslopp och vatten följer EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och tillser genom personuppgiftsbiträdesavtal och instruktioner till leverantörer/underleverantörer att de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av Kretslopp och vatten. Om sådan överföring förekommer så ska Kretslopp och vatten tydligt informera den registrerade inom ramen för nyttjandet av tjänsten i fråga.

För dig som vill veta mer

Om du vill veta mer om dina generella rättigheter gällande personuppgifter, kan du besöka Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Du kan också vända dig till stadens dataskyddsombud på dso@intraservice.goteborg.se för mer information om hur staden behandlar dina personuppgifter.

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}