Till sidans huvudinnehåll

Gryaab ansöker om två nya miljötillstånd

Göteborgsregionens avloppsreningsverk Ryaverket kommer att byggas om för att klara av att ta emot avloppsvatten från en ökande befolkning och samtidigt klara framtidens strängare reningskrav.

I det mångåriga projektet Nya Rya planerar Gryaab för uppgraderingar av reningsverket och ny rening på ny mark. Detta planeras vara klart 2036. Gryaab ska därför söka två nya miljötillstånd: ett för fortsatt drift av Ryaverket, inklusive ombyggnad, utökad kapacitet och bortledning av grundvatten, och ett för avledning av grundvatten för ny inloppspumpstation.

I samband med arbetet med miljötillstånden har Gryaab skickat ut en inbjudan till samråd med berörda parter. Vilka som antas vara särskilt berörda bestäms utifrån vilken miljöpåverkan som kan uppkomma från verksamheten, i detta fall buller och lukt, och i vissa fall en risk för påverkan utifrån grundvattenbortledning. Samråden hålls i juni 2023.

Gryaabs miljötillstånd - Gryaab finns mer information om de nya prövningarna och aktuellt underlag.

Kontakta Gryaab om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-64 74 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Norra Fågelrovägen 3

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.892830323977066,57.69735001081551] }, "properties":{ "title":"Gryaab AB", "content":"Norra Fågelrovägen 3" } }]

Postadress

Box 8984
402 74 Göteborg

${loading}