Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Kungörelser och officiella meddelanden

Här hittar du handlingar, förslag och aviseringar om samråd där vi på Kretslopp och vatten vill ha synpunkter från de som berörs av dem.

Vi ställer ut nya avfallsföreskrifter

Den 12 juni ställs ett förslag för Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering ut. Utställningen innebär att allmänheten kan tycka till om de ändringar som föreslås för de nya avfallsföreskrifterna, och som planeras att börja gälla från 1 januari 2024.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Bor du utanför stan och har enskilt vatten och avlopp? Undrar du över Göteborgs Stads planer på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp? Vi tar nu fram en vattentjänstplan som visar i vilka områden kommunalt vatten och avlopp planeras att byggas ut inom de närmaste åren.

Samråd om ny VA-ledning i havet från Askimsviken till Nordreviken

För att förstärka VA-ledningsnätet planerar vi att anlägga en ny VA-ledning i havet från Askimsviken i norr till Nordreviken i söder. Därför bjuder in berörda till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Gryaab ansöker om två nya miljötillstånd

Göteborgsregionens avloppsreningsverk Ryaverket kommer att byggas om för att klara av att ta emot avloppsvatten från en ökande befolkning och samtidigt klara framtidens strängare reningskrav.
${loading}