Till sidans huvudinnehåll

Lagar och regler som styr vårt arbete


Här hittar du de lagar och regler som främst styr Kretslopp och vattens arbete med avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vattentjänster.

Miljöbalken

Miljöbalken (SFS 1998:808) började gälla den 1 januari 1999. Den är den första svenska samlingen med miljölagar. I den finns bestämmelser för hur vi ska skapa en hållbar utveckling för oss som lever nu och för de kommande generationerna. Miljöbalken vill visa att vi har ett ansvar för hur vi tar hand om naturen.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. I Göteborg är det förvaltningen Kretslopp och vatten som tar fram dessa, som sedan antas i Kretslopp och vattennämnden och fastställs av kommunfullmäktige. Eftersom invånarna i Göteborgsregionens kommunförbund dagligen rör sig alltmer över kommungränserna, har förbundet tagit fram gemensamma mål för hållbar avfallsutveckling. Föreskrifterna för vatten- och avloppstaxa fastställs också de av kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads avfallsföreskrifter ändrades från och med 1 januari 2022 bland annat på grund av beslut från regeringen om att kommunerna får ansvar för att samla in och behandla returpapper. Jämfört med de tidigare föreskrifterna har i huvudsak följande gjorts:

  • Ändringar och kompletteringar för hanteringen av returpapper
  • Förtydligande av sorteringen av skärande och stickande material, och av smittförande material.

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifterna för avfallshantering gäller i hela Göteborgs Stad, om inte annat anges.

Ansök om att bli auktoriserad insamlare av förpackningar

Från och med 1 januari 2024 övergår insamlingsansvaret för förpackningar från bostäder och samlokaliserade verksamheter till kommunen. Insamling från dessa får endast göras på uppdrag av Kretslopp och vatten.

Den som vill samla in och transportera förpackningar efter 1 januari 2024 behöver därför bli auktoriserad och teckna avtal med oss. Vi bjuder därför in företag att ansöka om att bli auktoriserade att samla in förpackningar för Göteborgs Stad. Läs mer och ansök enligt instruktionerna i auktorisationsdokumentet.

Beskrivning av auktorisering för förpackningsinsamling

Avtal för förpackningsinsamling

Exempel på kundregister för förpackningsinsamling (excelfil)

Faktureringsunderlag och tömningsstatistik för förpackningsinsamling (excelfil)

Ansökningsformulär för förpackningsinsamling (wordfil)

Vill du veta mer? Mejla oss för mer information

Ansök om att bli auktoriserad insamlare av returpapper

Vi bjuder in företag att ansöka om att bli auktoriserade att samla in returpapper för Göteborgs Stad. Läs mer och ansök enligt instruktionerna i auktorisationsdokumentet:

Administrativa föreskrifter för returpapper

Ansökningsformulär returpapper worddokument

Auktorisationsavtal returpapper

Kundregister returpapper excelfil

Månadsrapportering returpapper excelfil

Personuppgiftsbiträdesavtal returpapper

Du kan ansöka om auktorisation under hela systemets giltighetstid.

Bakgrund

Från och med 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamling och behandling övergår då till kommunen. Det innebär att all insamling av returpapper endast får göras på uppdrag av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Den som vill samla in och transportera returpapper efter 1 januari 2022 behöver därför bli auktoriserad av och teckna avtal med oss.

Mejla oss för mer information .

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

ABVA är bestämmelserna för hur man får använda Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning. De reglerar förhållandet mellan fastighetsägare, med flera, och Göteborgs Stad. Bestämmelserna har tagits fram av tjänstemän på det tidigare Kretsloppskontoret, har antagits i kretsloppsnämnden och fastställts av kommunfullmäktige i Göteborg.

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen (2011:927) är en lag som handlar om hur vi ska ta hand om vårt avfall.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS2006:412) ska säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, och med hänsyn till skyddet för människors hälsa och för miljön.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som med stöd av Miljöbalken ger ut egna föreskrifter och allmänna råd om hur Naturvårdsverket tycker att lagarna ska tolkas. Föreskrifterna vi på förvaltningen för kretslopp och vatten använder oss av är främst Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall (lNFS 2004:4).

Lagen om offentlig upphandling

Kretslopp och vattennämnden, som är en kommunal beställarnämnd, måste arbeta efter lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092) när den ska bestämma till exempel vilken entreprenör som ska sköta avfallshanteringen i kommunen.

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}