Till sidans huvudinnehåll

Resursfördelning fristående skola


I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Här kan du läsa mer om vilka regler som ligger till grund för fördelningen. Observera att den här informationen vänder sig till enskilda huvudmän i fristående grundskolor.

Resursfördelningsmodellen bygger till viss del på elevernas behov och förutsättningar och följer eleverna oavsett vilken huvudman som eleven väljer.

Modellen ger förutsättning för en likvärdig resursfördelning till kommunala och enskilda huvudmän.

Resursfördelning i flera steg

Resursfördelningsmodellen bygger på en stegvis fördelning av medel, som går till så här:

Steg 1: Kommunfullmäktige bestämmer hur mycket pengar skolan får

I budgeten bestämmer kommunfullmäktige hur mycket pengar som ska gå till skolan. Det är detta som blir utgångspunkten för resursfördelningen.

Steg 2: Övergripande avsättningar

Efter att kommunfullmäktige har beslutat om grundskolenämndens budgetram gör grundskoleförvaltningen övergripande avsättningar. Övergripande avsättningar täcker grundskolenämndens kostnader för myndighetsutövning, administration, riskhantering och riktat särskilt stöd.

De övergripande avsättningarna påverkar storleken på grundbeloppet för både kommunala och fristående huvudmän. Den budget som återstår fördelas sedan till skolorna via resursfördelningsmodellen.

Mer information om ersättning och kostnader

Myndighetsutövning är kostnader där grundskolenämnden tar beslut eller agerar kommunövergripande för elever som är mellan 6 och 15 år. Det inkluderar verksamheter som får olika former av statligt stöd, är relativt unika och finns på ett fåtal platser i landet så som Kannebäck Döv och hörsel, Sjukhusundervisningen och Svenska Balettskolan.

Enskilda huvudman får ersättning förkostnader kopplade till administration via en schablon på 3 procent.

Steg 3: Grundbelopp per elev

I nästa steg fastställs grundbelopp per elev i förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Grundbeloppet består av tre olika delar

  • grundersättning som är lika för samtliga elever baserat på ålder/årskurs och verksamhetsform
  • strukturersättning som utgår från skolans elevers socioekonomiska bakgrund. Grunden i strukturersättningen är det socioekonomiska indexet för varje skola. En skolenhet med en lägre andel elever som riskerar att inte klara målen än genomsnittet får ett index lägre än 100. En skolenhet med en högre beräknad andel elever som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 100.
  • grundbelopp för ersättning av nyanlända elever.

Mer information om strukturersättningen

Ersättningen viktas

Grundskolenämnden har beslutat att en del av budgeten ska fördelas utifrån skolornas socioekonomiska index.

För grundskola och förskoleklass viktas och fördelas19 procent avgrundbeloppet utifrån skolornas olika socioekonomiska index och för fritidshem med 10 procent.

Ett räkneexempel där 100 kronor ska fördelas per skola (i genomsnitt). Skola A har 50 i index, vilket är ett lägre socioekonomiskt index än skola B som har 150 i index:

Skola Grundersättning Strukturersättning Totalt
Skola A 81 kronor 9,5 kronor 90,5 kronor
Skola B 81 kronor 28,5 kronor 109,5 kronor
Procent fördelning 81 procent 19 procent 100 procent

Det socioekonomiska indexet i resursfördelningsmodellen viktas utifrån ett genomsnitt för de 3 senaste åren. Detta gör vi för att minska kraftiga förändringar i den ekonomiska ersättningen vid stora och snabba förändringar av skolornas index. Förändringar av index på detta sätt sker till exempel när uppdelningar av ekonomiska ansvar förändras.

Data som ligger till grund för socioekonomiskt index

Den data som ligger till grund för strukturersättningen levereras av Statistiska Centralbyrån (SCB) och analysen utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut årskurs 9 i en skola i Göteborgs Stad under de senaste fyra åren. Grundskoleförvaltningen skickar in ett underlag till SCB med uppgifter på individnivå med personnummer, skolenhet, regiform. Underlaget baseras på de elever som finns inrapporterat i IST per den 15:e september. Utifrån detta underlag kompletterar SCB sin modellberäkning med egna uppgifter om bland annat invandringsår, förälders bakgrund, med mera. SCB:s beräkningar ger ett index per skolenhet. Indexet indikerar det förväntade studieresultat för varje enhet givet elevernas socioekonomiska egenskaper.

Övriga delar kring resursfördelningsmodellen

Utöver detta finns följande ersättningar

  • Ersättning för nyanlända elever ingår inte i resursfördelningsmodellen. På så sätt skapas en ersättning baserad på skolans nuvarande antal nyanlända. Det skapar förutsättning för rektor att ha en mer flexibel organisation.
  • Styrprinciper annan regi hanterar elever som går på skola eller fritidshem för enskild huvudman eller i annan kommun. Enskild huvudman ska förutom grundbelopp få schablon för administration och moms. Annan kommun erhåller ersättning av respektive kommun via Göteborgsregionen. För dessa verksamheter beräknas strukturersättningen utifrån ett genomsnitt för kommunens verksamhet.
  • Ersättning till enskild huvudman i annan kommun får grundbelopp enligt samma principer som för enskilda huvudmän inom kommunen. Strukturersättning beräknas som ett genomsnitt av kommunens verksamhet.

Fördelning per skola

Fördelning per skola och beslut i grundskolenämnden kring resursfördelningsmodellen. Titta under "Ersättningsbelopp 202X för kommunal och fristående verksamhet".

Grundskolenämndens protokoll december 2022

Grundskolenämndens protokoll december 2021

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}