Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar förskoleförvaltningen personuppgifter


Dataskyddsförordningen är till för att skydda din personliga integritet när exempelvis en myndighet behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns lagligt stöd för att göra det.

Allmänt

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra våra uppgifter som myndighet och arbetsgivare. I förskoleförvaltningens integritetspolicy beskrivs de uppgifter som samlas in, vilket syfte som finns och de rättigheter du har. 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all typ av information som går att koppla till en levande person, till exempel namn, personnummer eller kontaktuppgifter. Även foton och ljudupptagningar är personuppgifter även om inga namn nämns.  

Vad innebär behandling av personuppgifter? 

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, till exempel att samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera.   

Hur har vi fått dina personuppgifter? 

Vi kan få dina personuppgifter på olika sätt. Ibland hämtar vi dem från Skatteverkets folkbokföring, ibland lämnar du dem själv i våra e-tjänster. Om du kontaktar oss via e-post kan vi komma att spara uppgifterna, beroende på innehållet.  

Varför behöver vi dina personuppgifter? 

Vi behöver behandla barns och vårdnadshavares personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgs stad. Vi behöver också behandla personuppgifter i samband med att vi gör tillsyn av stadens fristående förskolorna och pedagogisk omsorg. Vi behandlar även våra anställdas personuppgifter när de arbetar i vår verksamhet, för att vi exempelvis ska kunna betala ut lön till dem. 

Varför får vi behandla dina personuppgifter? 

För att förskoleförvaltningen ska kunna behandla personuppgifter måste det finnas en rättslig grund. Utan rättslig grund är behandlingen av personuppgifter inte laglig. Förskoleförvaltningen använder främst grunderna rättslig förpliktelse och uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. 

Förskoleförvaltningen har rätt att vid all myndighetsutövning hantera dina personuppgifter. Vidare finns en skyldighet enligt lag att erbjuda förskola till barn bosatta i Sverige och därmed har förskoleförvaltningen en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. 

Vem får ta del av dina personuppgifter? 

Endast de som behöver tillgång till dina personuppgifter har rätt att ta del av dem. Anställda i förskoleförvaltningen har tillgång till det som de behöver, men inte mer än så. 

Vissa handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, om någon begär att få ta del av dem. Vi gör alltid en sekretessprövning innan något lämnas ut. I förskola gäller stark sekretess för uppgifter om barn och vårdnadshavare.

Förskoleförvaltningen har i vissa fall en skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter, exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan. 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kommer att sparas av förvaltningen så länge det finns ett behov av det. Efter det ska uppgifterna lämnas för arkivering, eller gallras (raderas). 

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss 

När vi behandlar dina personuppgifter har du också rättigheter. 

  • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett utdrag över vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 
  • Du har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är begränsade, till exempel om dina uppgifter ingår i en allmän handling är det inte tillåtet att radera dem. Om förskoleförvaltningen behöver dem för att kunna utföra sitt uppdrag är det heller inte möjligt att få dem raderade.  

  • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. 

  • Du har rätt att i vissa fall begära dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat vis för att de enkelt ska kunna överföras till en annan myndighet eller företag. 

  • Du har alltid rätt att återkalla samtycken som du har lämnat.  

  • Du har rätt att lämna klagomål både till Göteborgs stads dataskyddsombud på dso@intraservice.goteborg.se, eller till Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se  

Personuppgiftsansvarig 

Det är förskolenämnden som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. 

Vid frågor 

Om du har synpunkter eller frågor om vår hantering av personuppgifter kan du kontakta våra dataskyddskontakter via forskoleforvaltningen@forskola.goteborg.se.

Dataskyddskontakterna har även dialog med förvaltningens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet granskar att dataskyddsreglerna efterföljs. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via dso@intraservice.goteborg.se


Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förvaltningens behandling av personuppgifter så kan du kontakta förskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}