Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter inom exploateringsförvaltningen

Exploateringsförvaltningen arbetar i huvudsak inom följande områden: kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Mark och boende

Markstrategi

Ansvarar för utveckling av såväl det befintliga som det långsiktigt strategiska markinnehavet. Nära samarbete med såväl projektavdelningarna som med avdelningen för strategisk och taktisk planering på stadsbyggnadsförvaltningen.

Förhandling och utredning

Enheten ansvarar för försäljning och förvärv av fastigheter som ännu inte är detaljplanerade samt genomför fastighetsrättsliga utredningar kopplade till markägarrollen. Här ligger även ansvaret för stadens kommungemensamma, digitala förvaltningskarta.

Arrende och tomträtt

Upplåter delar av markreserven till såväl enskilda göteborgare som till företag som driver verksamhet. Ansvarar för att utveckla stadens process kring arrenden tillsammans med övriga berörda förvaltningar.

Bostad

Anskaffning och förvaltning av lägenheter till stadens bostadssociala arbete samt utifrån bosättningslagen. Kravställan kan ske genom markanvisningar som också är ett uppdrag för avdelningen.

Projekt norr och projekt söder

Planering allmän plats

Enheten genomför avdelningens arbete med planering och utformning av all allmän plats (gata + park) som ett delprojekt inom exploateringsprojektet. Enheten deltar bland annat i arbetet med planprogram, detaljplaner, utredningar, remisser etc.

Utbyggnad allmän plats

Enheten ansvarar för projektering, upphandling och utbyggnad av all allmän plats (gata + park) som ett delprojekt inom exploateringsprojektet. Enheten bidrar även med sin genomförandekompetens i planeringsskedena.

Projektledning Hisingen och Nordost (avdelning Projekt Norr) respektive Centrum och Sydväst (avdelning Projekt Söder)

Enheterna ansvarar för förvaltningens medverkan i planprogram och projektleder exploateringsprojekt från detaljplan till utbyggnad av allmän plats. Enheterna är sammanhållande kontaktyta mot markanvisade byggexploatörer.

Mark och miljö (avdelning projekt norr)

Enheten samlar olika specialistkompetenser främst inom området mark och miljö som man ansvarar för åt alla avdelningar på förvaltningen. Exempel på kompetenser är geoteknik, miljöanpassat byggande, markmiljö, miljökonsekvensbeskrivningar, dagvatten och skyfall samt kompensationsåtgärder etc.

Trafik och mobilitet (avdelning projekt söder)

Enheten samlar olika specialistkompetenser främst inom området trafik och mobilitet som man ansvarar för åt alla avdelningar på förvaltningen. Exempel på kompetenser är trafikteknik, trafikutformning, trafiksamordning, mobilitetsåtgärder och mobilitetsavtal etc.

Stora projekt

Avdelningen arbetar primärt i skedena planera och genomföra utbyggnad i nära samverkan med aktörer i skedena analysera och planera samt förvalta. Detta genom att ansvara för genomförandet av stora och komplexa investerings- och exploateringsprojekt/-program från detaljplan och genomförandestudie till anläggning färdig för förvaltning.

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om våra verksamheter kan du kontakta exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}