Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar förvaltningen för demokrati och medborgarservice personuppgifter


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, e-postadresser och fotografier. Även ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns.

Vad är en behandling?

Med behandling menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, gallra, arkivera, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som har det ytterst ansvaret för personuppgifterna. Det är Nämnden för demokrati och medborgarservice samt Överförmyndarnämnden som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till demokrati och medborgarservice dataskyddsombud Andréa Bergqvist. Du når dataskyddsombudet på dso@intraservice.goteborg.se. Skriv i e-postmeddelandet vilken förvaltning det gäller.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende åt dig. Exempelvis kan du ha vänt dig till vårt kontaktcenter med olika frågor, privatekonomisk rådgivning eller vid hjälp med konsumentfrågor.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Demokrati och medborgarservice har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att utgöra en uppgift av allmänt intresse, fullfölja ett avtal eller om det finns lagar eller regler som gör att personuppgifter måste hanteras (rättslig förpliktelse). Men ibland kan det också vara genom ditt samtycke.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Personal på förvaltningen som handlägger ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Vem eller vilka det är, beror på vilken typ av ärende det gäller. I regel blir personuppgifter som kommer in till Göteborgs stads verksamheter allmänna handlingar som kan begäras ut.

Demokrati och medborgarservice är en kommunal förvaltning och det innebär att vi omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att alla handlingar hos oss i regel är allmänna handlingar och kan begäras ut.

Det innebär även att personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Den rätten gäller inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen som till exempel personuppgifter hos vår privatekonomiska rådgivning eller hos överförmyndaren.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Demokrati och medborgarservice sparar dina personuppgifter tills dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar som gäller för förvaltningen angående dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Personuppgifter som kommer in till förvaltningen blir i regel allmänna handlingar. Därför får förvaltningen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst.

Dina rättigheter

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att:

  • begära ett utdrag med dina personuppgifter (dvs. vilka av dina personuppgifter som vi behandlar samt bland annat varför vi behandlar dem)
  • begära att vi rättar om en personuppgift är felaktig
  • göra en invändning av behandlingen av dina personuppgifter
  • begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • återkalla ditt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke (detta gäller vanligtvis inte vid myndighetsutövning). Återkallandet påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades
  • rätt till radering av personuppgifter men den rätten är mycket begränsad eftersom det mesta av informationen är allmän handling
  • klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten på vår behandling av registrerade personuppgifter.
  • För att begära registerutdrag lämnar du in bifogad blankett. Skicka in blanketten med post eller e-post. Det går också bra att lämna in den personligen.

För att begära registerutdrag lämnar du in bifogad blankett. Skicka in blanketten med post eller e-post. Det går också bra att lämna in den personligen. Se kontaktuppgifter längst ned.

Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen) gäller hela Göteborgs Stad

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att demokrati och medborgarservice hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du når Integritetsskyddsmyndigheten på e-postadress imy@imy.se

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med demokrati och medborgarservice, överförs informationen och dina personuppgifter till tredje land. Det innebär att skyddsnivån för uppgifterna inte motsvarar den inom EU/EES. För din egen skull rekommenderar Göteborgs Stad dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

E-post: demokratimedborgarservice@ demokratimedborgarservice.goteborg.se

Postadress: Demokrati och medborgarservice Box 113 64, 404 28 Göteborg

Dataskyddsombud

E-post: dso@intraservice.goteborg.se

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten. E-post: imy@imy.se

Kontakta demokrati och medborgarservice

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960790787221573,57.70511994914104] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för demokrati och medborgarservice", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Öppettider

${loading}