Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 11:51

Fram till ungefär klockan 18 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

Så behandlar arbetsmarknad och vuxenutbildning personuppgifter


Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. I den här texten kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Arbetsmarknad och vuxenutbildning jobbar utifrån ett uppdrag som är satt av Göteborgs Stads politiker. Uppdraget står beskrivet i nämndens reglemente. För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi ibland hantera personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all typ av information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Namn, personnummer, foto, adress eller e-postadress är exempel på personuppgifter. Ljudupptagningar kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns. IP-nummer är också personuppgifter, om de kan kopplas till fysiska personer.

Så här får arbetsmarknad och vuxenutbildning tillgång till dina personuppgifter

När du exempelvis söker en utbildning, anmäler dig till sfi eller blir anställd hos oss lämnar du själv dina personuppgifter till oss.

Ibland händer det att vi får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från socialtjänsten inför inskrivning på kompetenscenter eller om uppgifter från statens personadressregister, SPAR, för folkbokföringsuppgifter.

Hur får vi hantera dina personuppgifter?

Varje gång vi samlar in en personuppgift måste vi ha ett giltigt skäl att få behandla den. Något av skälen nedan måste finnas om vi ska hantera dina personuppgifter:

  • Det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.
  • Det är nödvändigt för att nämnden ska kunna följa relevanta lagar och regler (rättslig förpliktelse).
  • Det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal mellan nämnden och dig alternativt för att, på uppdrag av dig, förbereda för att skapa ett avtal.
  • Det är nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning hanterar oftast dina personuppgifter för att lagar och regler kräver det eller för att det finns ett allmänt intresse eller för att det handlar om en myndighetsutövning.

När vi samlar in personuppgifter ska det tydligt framgå varför vi gör det. Om anledningen ändras under tiden som vi hanterar dina personuppgifter ska du få information om detta.

Vilka personuppgifter som hanteras varierar beroende på vilket ärende det rör sig om. Ibland behövs endast namn, ibland även personnummer och ytterligare uppgifter. Vi hanterar inte mer personuppgifter än vad som är nödvändigt och vad vi har rätt till.

Personuppgiftsbehandlingar i särskilda situationer

När du ansöker till en vuxenutbildning

När du skapar ett studerandekonto eller kontaktar oss för att söka till en utbildning inom kommunal vuxenutbildning samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna behandla din ansökan. Vilka personuppgifter som är nödvändiga varierar beroende på vilken typ av utbildning du söker till.

Vid ansökningar till sfi behandlas uppgifter om modersmål. Vid ansökningar till Lärvux behandlas uppgifter om hälsotillstånd. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Insamling av känsliga personuppgifter kan också bli aktuell vid ansökan till kommunal vuxenutbildning, om det är nödvändigt för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Oavsett vilken utbildning du söker behöver vi kontaktuppgifter till dig för att veta vem som söker och för att kunna kontakta dig. Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med aktuella utbildningsanordnare.

När du deltar i studie- och yrkesvägledning

När du deltar i studie- och yrkesvägledning behandlas uppgifter om dig för att kunna utföra studie- och yrkesvägledning utifrån dina behov.

Vilka personuppgifter som är nödvändiga kan variera beroende på vilka omständigheter som är aktuella i ditt fall. Det innebär att även uppgifter om språkkunskaper och hälsotillstånd kan behandlas. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Språkkunskaper är en känslig personuppgift endast om den identifierar en viss etnicitet och kräver extra skydd.

För att kunna utföra studie- och yrkesvägledning behöver vi alltid kontaktuppgifter till dig. Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

När du deltar i en arbetsmarknadsinsats

Kompetenscenter

När du bokas för inskrivning hos något av arbetsmarknad och vuxenutbildnings kompetenscenter får vi dina personuppgifter från en försörjningsstödenhet i Göteborgs Stad. Om du sedan blir inskriven på kompetenscenter samlar vi in ytterligare personuppgifter från dig.

Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med tänkbara arbetsgivare eller utbildningsanordnare och andra verksamheter som vi har avtal med för att stötta dig på din väg till egen försörjning.

Centrum för arbetsmarknadsanställningar

Inför att du skrivs in på centrum för arbetsmarknadsanställningar får arbetsmarknad och vuxenutbildning dina personuppgifter från en remitterande myndighet eller verksamhet, till exempel Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller kompetenscenter. Om du söker en ungdomsinsats (Nxtgengbg) kan uppgifterna även komma från dig själv. Om du sedan blir inskriven på centrum för arbetsmarknadsanställningar samlar vi in ytterligare personuppgifter från dig.

Vilken typ av uppgifter det handlar om kan variera beroende på vilken insats du får och vilket stöd du behöver. Detta innebär att även uppgifter om hälsa kan behandlas. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd.

Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med tänkbara arbetsgivare eller utbildningsanordnare och andra verksamheter som vi har avtal med för att stötta dig i din anställning eller vidare ut på den öppna arbetsmarknaden.

Krami

När du skrivs in på Krami får arbetsmarknad och vuxenutbildning dina personuppgifter från dig. Eftersom Krami är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården delar arbetsmarknad och vuxenutbildning personuppgifter med Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning samlar även in dina personuppgifter från dessa myndigheter inom ramen för samarbetet. Även uppgifter om hälsa kan behandlas. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd.

Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med tänkbara arbetsgivare eller utbildningsanordnare och andra verksamheter som vi har avtal med för att stötta dig i din väg ut på arbetsmarknaden.

Sommarjobb/feriearbete

Arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för fördelningen av sommarjobb till Göteborgs Stads ungdomar. När du söker ett sommarjobb får arbetsmarknad och vuxenutbildning dina personuppgifter från dig. Vi kan också få personuppgifter från din skola. Även uppgifter om hälsa kan behandlas. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd.

Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med tänkbara arbetsgivare.

När du har en roll som arbetsgivarkontakt

Om du representerar en arbetsgivare eller arbetsplats som vi samverkar med för att utföra arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag samlar vi in dina kontaktuppgifter från antingen dig eller din arbetsgivare. Kontaktuppgifterna registreras i vårt register över arbetsgivarkontakter. Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Om du använder sociala medier för att kontakta oss

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med arbetsmarknad och vuxenutbildning, överförs informationen och dina personuppgifter till tredje part, vilket i det här fallet är det företag som driver det sociala mediet. Det kan även finnas risk att uppgifterna överförs till tredje land, vilket innebär att skyddsnivån för uppgifterna inte motsvarar den inom EU/EES. För din egen skull rekommenderar Göteborgs Stad dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier. Arbetsmarknad och vuxenutbildning svarar aldrig på frågor som rör individärenden via sociala medier.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Om arbetsmarknad och vuxenutbildning behöver överföra dina uppgifter till tredje land ska du få reda på det. Med tredje land menar vi en stat som inte ingår i Europeiska Unionen (EU) eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Arbetsmarknad och vuxenutbildning sparar dina personuppgifter till dess att syftet med att hantera personuppgifterna är uppfyllt.

Eftersom de flesta personuppgifterna som vi behandlar ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras. Arbetsmarknad och vuxenutbildnings gallringsbeslut godkänns av Regionarkivet och innehåller information om när vi får ta bort de handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig samt innehålla uppgifter om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen)

Om dina uppgifter hos arbetsmarknad och vuxenutbildning är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan normalt inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller om det finns ett lagstadgat krav på lagring. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

Arbetsmarknad och vuxenutbildning omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som du skickar till oss normalt blir allmänna handlingar.

Vi är skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Dataskyddsombud

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att vi följer dataskyddsförordningen.

Vill du komma i kontakt med dataskyddsombudet?

Arbetsmarknad och vuxenutbildnings dataskyddsombud är dataskyddsenheten vid Intraservice, Göteborgs Stad.

E-post: dso@intraservice.goteborg.se

När du skickar e-post till dataskyddsombudet ska du tala om att frågan gäller arbetsmarknad och vuxenutbildning samt uppge ditt eget namn och telefonnummer.

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du:

Kontaktcenter
Telefon: 031-365 00 00
E-post: goteborg@goteborg.se

Kakor
Läs mer på sidan om Kakor på goteborg.se.


Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Förvaltning

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

${loading}