Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På den här sidan kan du läsa om hur detta går till. Här beskriver vi hur förvaltningen behandlar dina personuppgifter.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i förvaltningen. Detta innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet, se kontaktuppgifter längst ner.

Information om personuppgifter och hur de får behandlas

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Namn, personnummer, foto, adress eller e-postadress är exempel på personuppgifter. Ljudupptagningar kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Begreppet behandling av personuppgifter omfattar all hantering som kan ske med personuppgifter, till exempel att samla in uppgifterna, läsa, lagra, gallra, sprida, kopiera eller arkivera dem.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden är den myndighet som hanterar all kommunal vård– och omsorg i Göteborgs Stad. För att kunna utföra uppdraget behöver personuppgifter behandlas på olika sätt.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig måste det enligt dataskyddsförordningen finnas en rättslig grund för behandlingen. De rättsliga grunder som främst är aktuella för förvaltningen är rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, avtal eller samtycke.

 • Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Den rättsliga förpliktelsen ska åligga förvaltningen och följa av EU-rätt eller svensk rätt.
 • Behandling av personuppgifter är också tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgiften ska vara fastställd i EU-rätt eller svensk rätt, vilket innebär att den måste följa av det regelverk som gäller för förvaltningens verksamhet. Behandlingen av personuppgifter som är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra sin verksamhet sker med stöd av denna rättsliga grund.
 • Behandling av personuppgifter kan vidare ske som ett led i myndighetsutövning. Myndighetsutövningen måste vara fastställd i enlighet med EU-rätt eller svensk rätt.
 • Personuppgifter kan behandlas med stöd av ett avtal. För att behandla personuppgifter krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Personuppgifter kan också behandlas med stöd av den registrerades samtycke. Samtycke att någon godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne ska vara tydligt och specifikt utformat och ges frivilligt.

Kategorier av personuppgifter

Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas varierar utifrån vilken typ av ärende det rör sig om. Ibland behövs endast namn, medan personnummer och ytterligare uppgifter är nödvändiga i andra fall Vi frågar inte om mer personuppgifter än nödvändigt. Ibland krävs att vi behandlar känsliga personuppgifter. Exempel på uppgifter som är känsliga kan vara uppgifter om hälsa, etnicitet, sexuell läggning med flera. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen kräver extra skydd. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för syftet med behandlingen.

Är du osäker på vad som gäller i ditt ärende kan du höra av sig till oss och fråga. Vi har normalt inte möjlighet att i efterhand radera personuppgifter som du har lämnat in till oss om de ingår i allmänna handlingar.

Personuppgiftsbehandlingar i särskilda situationer

Webbplatser och cookies

När du besöker någon av våra webbplatser används kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att förbättra en webbplats för dig som besökare, genom att föra över information mellan webbläsare och webbservrar. De vanligaste användningsområdena är att spara användarens val på en webbsida och för teknisk information. Kakor används också för att samla statistik om besök på webbsidan.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av användningen av kakor. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Kakor på goteborg.se

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med förvaltningen, överförs informationen och dina personuppgifter till tredje part, vilket i det här fallet är det företag som driver det sociala mediet. För din egen skull rekommenderar Göteborgs Stad dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden svarar aldrig på frågor som rör individärenden via sociala medier.

Om du ingår avtal med och utför tjänster åt förvaltningen

Om det avtalade uppdraget eller tjänsten innebär att behandling av personuppgifter sker ska ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt bestämmelser i dataskyddsförordningen tecknas mellan parterna i samband med undertecknande av avtalet, eller senast vid det datum då leverantören påbörjar uppdrag och behandling av personuppgifter åt beställaren.

Personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas, vid var tid gällande avtalsmall för personuppgiftbiträdesavtal och tillhörande bilagor.

Vid ansökan om, samt utförande av, insats

Förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Den rättsliga grunden för behandlingen är som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen hanterar exempelvis följande ärenden:

 • Vård- och omsorgsboende
 • Hemtjänst
 • Kommunal hemsjukvård
 • Hemvårdsbidrag
 • Dagverksamhet

Vid deltagande i frivilliga insatser (icke-biståndsbedömda insatser)

Vid deltagande i frivilliga insatser samlar förvaltningen in personuppgifter som behövs för att kunna följa upp kvaliteten på verksamheten och statistiska ändamål. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingarna är allmänt intresse.

Frivilliga insatser är bland annat:

 • Anhörigstöd
 • Samtalsgrupper
 • Mötesplatser

Vid ansökan om jobb

Förvaltningen behandlar dina personuppgifter om du skickar in en jobbansökan. Som arbetsgivare är vi skyldiga att säkerställa dina intyg/betyg och att du har tillstånd att arbeta i Sverige. Exempel på uppgifter/handlingar som kan behövas vid en ansökan är giltigt pass eller personbevis, arbetstillstånd (om du inte är EU/EES-medborgare), betyg, arbetsintyg, examensbevis med mera. Behandlingen för att tillsätta tjänsten sker som ett led i förvaltningens myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

När du skickar förfrågningar eller synpunkter

Förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig då du ställt en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Är anställd eller har uppdrag hos äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningen behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att administrera din anställning eller ditt uppdrag, betala ut lön och ersättning. I vissa fall är det nödvändigt för förvaltningen som arbetsgivare att hantera även känsliga personuppgifter. Detta gäller främst i ärenden om sjukskrivning och rehabilitering. Den lagliga grunden för behandlingarna är för att fullgöra ett avtal. Mer detaljerad information om hur dina uppgifter används finns i bilagan till ditt anställningsavtal.

Allmänna handlingar och dataskyddsförordningen

Förvaltningen omfattas av reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att meddelanden som skickas till förvaltningen vanligen blir allmänna handlingar. Förvaltningen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan komma att innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter, till exempel rätten till radering av ens personuppgifter. Om du vill veta mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen så kan du läsa mer i avsnittet ”Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss”.

Mer information finns på sidan om allmän och offentlig handling.Allmän handling och offentlig handling

Lagringstid - så länge sparar vi dina personuppgifter

De personuppgifter förvaltningen samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och förvaltningens skyldigheter enligt lag. Som myndighet måste information hanteras enligt gällande arkiv- och gallringsregler. Eftersom de flesta personuppgifterna behandlas ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras/raderas. Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Ta kontakt med personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan, om du har frågor kring hur lång tid just dina personuppgifter lagras.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Personal som arbetar i eller är uppdragstagare för förvaltningen, som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter tar del av dina personuppgifter. Allmänheten har rätt att ta del av dina personuppgifter i de fall de ingår i allmänna handlingar. Personuppgifter belagda med sekretess lämnas inte ut till allmänheten. Läs mer i avsnittet ”allmänna handlingar och dataskyddsförordningen”.

Nämnden lämnar ibland personuppgifter till andra myndigheter och organisationer och hämtar också i vissa fall in personuppgifter. Vilka uppgifter som lämnas respektive lämnas sker enligt den uppgiftsskyldighet som finns i olika lagar.

Andra parter, så kallade personuppgiftsbiträden, som på förvaltningens uppdrag utför personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbiträden får endast behandla uppgifterna för vissa bestämda ändamål och enligt på förhand givna instruktioner från oss.

Hur har vi samlat in dina personuppgifter?

I de flesta fall lämnar du själv dina personuppgifter till förvaltningen när du kontaktar oss. Det kan röra sig om en insats du behöver eller du lämnar en synpunkt. Ibland kan personuppgifter inkomma från någon annan än dig.  Förvaltningen kan få in personuppgifter från andra myndigheter, nationella register eller folkbokföringen, om du har samtyckt till att uppgifterna hämtas in.

Ta kontakt med personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan, om du har frågor varifrån dina personuppgifter inkommit.

Överföring till tredje land

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. Om förvaltningen behöver överföra dina uppgifter till tredje land ska du få reda på det.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

När dina personuppgifter behandlas av förvaltningen har du som registrerad flera rättigheter. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter, det vill säga få ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, begränsning av behandling av dina personuppgifter, begära dataportabilitet och när som helst återkalla eventuellt samtycke. Om dina uppgifter hos förvaltningen är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan normalt inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring. Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Med blanketten för registerutdrag kan du inte beställa övriga handlingar som till exempel journaler eller betyg samt utdrag ur socialregistret. För få se dessa handlingar ska du vända dig direkt till förvaltningen eller bolaget som hanterar dem.

Blankett för registerutdrag

Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen)

Frågor eller klagomål

Frågor om personuppgiftsbehandling

Kontakta personuppgiftsansvarig om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen eller vill använda dig av någon av dina rättigheter som registrerad.

Övriga frågor och klagomål

Om du har övriga frågor kring hanteringen av dina personuppgifter eller är missnöjd med hanteringen, kan du vända dig antingen till personuppgiftsansvarig eller till förvaltningens dataskyddsombud.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)

Om du anser att förvaltningen behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du också klaga på förvaltningens hantering av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Kontakta äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden i Göteborg Stad är personuppgiftsansvarig.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden
Postadress: Box 334, 421 23 Västra Frölunda
Besöksadress: Zirkongatan 7, 421 64 Västra Frölunda
E-post: aldrevardomsorg@aldrevardomsorg.goteborg.se

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att vi följer dataskyddsförordningen.

E-post: dso@intraservice.goteborg.se

När du skickar e-post till dataskyddsombudet, tala om att frågan gäller äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen samt ditt eget namn och telefonnummer.

Annan hjälp eller vägledning

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du Göteborgs Stads kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 031-365 00 00
E-post: goteborg@goteborg.se

Kontakta äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Zirkongatan 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title":"Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen", "content":"Zirkongatan 7" } }]

Postadress

Box 334
421 23 Västra Frölunda

${loading}