Till sidans huvudinnehåll

Om stadens bolag

Göteborgs Stad äger, helt eller delvis, flera olika bolag som verkar i olika typer av branscher. Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om stadens ägande av bolag.

Varför äger Göteborgs Stad bolag?

Syftet med att staden äger bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter och medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Om en kommun ska äga bolag eller inte är en komplex fråga som ofta är uppe för debatt där olika politiska partier kan ha olika åsikter.

Generellt finns två huvudsakliga skäl för att en kommun bedriver viss verksamhet i bolagsform (i stället för i en kommunal förvaltning). För det första finns vissa speciallagar som i praktiken medför att verksamheten behöver bedrivas i bolagsform, till exempel gäller detta de allmännyttiga bostadsbolagen och en del av energiverksamheten. För det andra anses det mer lämpligt för de verksamheter som agerar på en marknad där köp och försäljning sker i konkurrens med andra (privata) aktörer. Förutom dessa skäl kan också ytterligare bolag behövas som en följd av att viss verksamhet redan bedrivs i bolagsform, till exempel för att köpa och sälja fastigheter. Det kan också vara lämpligt för att kunna samäga verksamheter tillsammans med andra, till exempel akademier, andra kommuner eller staten.

Får en kommun äga vilka bolag som helst?

Nej det får den inte, men det kan faktiskt variera mellan olika kommuner. Möjligheten att ha verksamhet i kommunala bolag kan variera mellan kommuner beroende på om det finns ett allmänt intresse för en viss verksamhet eller inte och att den skapar nytta, direkt eller indirekt, för medborgarna. Till exempel skulle en viss verksamhet vara möjlig i en kommun men inte i en annan beroende på om det redan finns en etablerad och fungerande marknad eller inte för just den verksamheten. Det allmänna intresset kan variera över tid. En kommun får oavsett detta inte bedriva annan verksamhet än vad kommunen i övrigt får göra (den så kallade kommunala kompetensen) bara för att kommunen valt att bedriva den i bolagsform.

Det finns flera olika begränsningar och speciallagar som påverkar möjligheten för en kommun att bedriva verksamhet i bolagsform. En kommun får inte bedriva verksamhet som har till syfte att gå med vinst. En viss möjlighet till vinst är dock tillåten för att kunna återinvestera i verksamheten. Även här finns speciallagar som möjliggör för vissa verksamheter att skapa vinst, bland annat kommunala elbolag. En kommun får inte heller bedriva verksamhet som andra enligt lag ska utföra, till exempel staten och regionen. Viss verksamhet, till exempel myndighetsutövning, får endast bedrivas i bolagsform om det är särskilt angivet i lag.

Hur många bolag äger Göteborgs Stad?

Göteborgs Stad äger, helt eller delvis, 90 olika bolag (per 2023-12-31). Det är Göteborgs Stadshus AB som äger stadens aktier i de direktunderställda och de regionala bolagen. Bolagen kan delas upp i följande typer:

 • 33 bolag som det bedrivs verksamhet i, till exempel Göteborgs Hamn AB, Renova AB, Familjebostäder AB och Liseberg AB. Det är dessa bolag som vi normalt menar när vi pratar om ”bolagen” i Göteborgs Stad.
 • 23 bolag som det bedrivs verksamhet i men som saknar organisation, till exempel Göteborgs Frihamns AB, som är ett dotterbolag till Älvstranden Utveckling AB och som används för förvaltning av fastigheter.
 • 21 bolag som endast har till syfte att äga en eller flera fastigheter (mark).
 • 8 så kallade lagerbolag eller vilande bolag, till exempel Myntholmen AB som är ett dotterbolag till Higab AB och som endast används när de ska köpa eller sälja fastigheter.
 • 5 så kallade intressebolag där Göteborgs Stad är minoritetsägare, till dessa hör till exempel Lindholmen Science Park AB och Almi Företagspartner Väst AB.

Göteborgs Stad äger också två procent i Svensk Turism AB, som är en branschorganisation för besöksnäring.

Samtliga bolag som Göteborgs Stad är hel- eller delägare i och som det bedrivs verksamhet i

Förteckning av samtliga bolag som Göteborgs Stad äger finns i stadens årsredovisning

Hur styrs bolagen?

Formellt styr kommunfullmäktige över bolagen genom att utse styrelse och lekmannarevisorer och genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för respektive bolag. I både bolagsordning och ägardirektiv har kommunfullmäktige fastställt det kommunala ändamålet med bolaget och de kommunala befogenheterna som utgör en ram för vad verksamheten ska göra.

För verksamheter som ligger nära gränsen för vad en kommun har rätt att göra (den så kallade kommunala kompetensen) är det särskilt viktigt att precisera det kommunala ändamålet, så att bolaget/kommunen inte bryter mot kommunallagen. Precis som alla andra verksamheter i Göteborgs Stad måste bolagen förhålla sig till kommunfullmäktiges budget och det som står däri. Därtill kan kommunfullmäktige, och i viss mån kommunstyrelsen, rikta specifika uppdrag till ett bolag. Kommunfullmäktige kan också ge moderbolaget Göteborgs Stadshus AB (som svarar för den praktiska ägarstyrningen av bolagen) olika uppdrag med syfte att påverka styrningen av bolagen.

Hur tillsätts styrelserna för bolagen?

Styrelserna i bolagen utses, likt nämnderna för stadens förvaltningar, av kommunfullmäktige. Styrelserna består av politiker från de olika partierna i kommunfullmäktige. Fördelningen av platserna i de olika styrelserna görs genom förhandlingar mellan partierna, till skillnad från nämnderna som har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige. I vissa dotterbolag, till exempel Göteborg Energi Gasnät AB, består styrelsen av tjänstepersoner. Tjänstepersonsstyrelser används endast i undantagsfall, för vissa dotterbolag i underkoncerner.

Läs mer här om Politik och demokrati i Göteborgs Stad

I vilka branscher verkar stadens bolag i?

Göteborgs Stad äger flera olika typer av bolag som verkar i olika branscher. Av de bolag som det bedrivs verksamhet i gör det i huvudsak inom följande branscher:

 • Bygg- och fastighet, 11 bolag
 • Energi, 4 bolag
 • Försäkring, 1 bolag
 • Kultur och nöje, 4 bolag
 • Telekom, 1 bolag
 • Transport, 4 bolag
 • Övriga branscher, 8 bolag

Samtliga bolag som Göteborgs Stad är hel- eller delägare i och som det bedrivs verksamhet i

Hur är bolagen i Göteborgs Stads organiserade?

De bolag som Göteborgs Stad äger, helt eller delvis, är strukturerade i en koncern, kallad stadshuskoncernen. Koncernens moderbolag är Göteborgs Stadshus AB. Under Göteborgs Stadshus ligger totalt tretton direktunderställda bolag, varav sju är organiserade i underkoncerner eller kluster som de också kallas.

Det är Göteborgs Stadshus AB som äger stadens aktier i de direktunderställda bolagen, medan respektive bolag äger aktierna i sina respektive dotterbolag. Till exempel äger Göteborgs Stadshus aktierna i Göteborg & Co AB, som i sin tur äger aktierna i Got Event AB, Liseberg AB och Göteborgs Stadsteater AB.

Göteborgs Stads organisation inklusive nämnder och bolag 2023

Kontakta Göteborgs Stadshus AB

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966449457134308,57.707394686491] }, "properties":{ "title":"Göteborgs Stadshus AB", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}