Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar Göteborgs Stads Leasing AB personuppgifter


Det är av största vikt att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt.

Denna integritetspolicy beskriver hur Göteborgs Stads Leasing behandlar personuppgifter. Du kan läsa om vilken personlig information som sparas och varför, i enlighet med EU-förordningen DSF, Dataskyddsförordningen.

Göteborgs Stads Leasing AB ansvarar för dina uppgifter

Göteborgs Stads Leasing AB, 556442–1716, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hantera personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. GSL värnar om den personliga integriteten och skyddar alltid personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Göteborgs Stads Leasing dina uppgifter

Göteborgs Stads Leasing får dina uppgifter via den information du lämnar i samband med att du utnyttjar våra tjänster för din arbetsgivares räkning. Uppgifterna kan också komma direkt från din arbetsgivare.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare (det vill säga den verksamhet du är anställd vid), adress till arbetsgivare, tjänst/arbetsuppgifter och personnummer. De e-postadresser och telefonnummer som hanteras är inte dina privata uppgifter utan dina uppgifter som anställd i Göteborgs Stad. Personnummer hanteras vid hyra av fordon då detta krävs enligt lag. Personnummer hanteras även för dig som har personalcykel då personnummer är nödvändigt för att din arbetsgivare ska kunna göra korrekt löneavdrag.

Så använder vi dina uppgifter

Göteborgs Stads Leasing har rätt att behandla de uppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Den lagliga grunden är intresseavvägning då det inte är dina privata uppgifter som används utan dina uppgifter som anställd i Göteborgs Stad. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vi använder dina uppgifter för följande ändamål:

  • Vid administration av avtal för finansiell leasing, det vill säga avtal som följer av att din verksamhet finansierar inköp av lös egendom hos oss.

  • Vid administration av avtal för operationell leasing, det vill säga avtal som följer av att din verksamhet hyr fordon, cyklar och maskiner hos oss på lång sikt (mer än 1 år).

  • Vid administration av avtal för uthyrning av fordon på kort sikt (mindre än 1 år).

  • Vid administration av avtal för hyra av personalcykel.

  • Vid administration av service, reparationer, däckbyten och övriga tjänster som ingår vid hyra av fordon.

  • Vid administration av fordonsförsäkring och skadereglering.

  • Vid administration av varutransporter inom Göteborgs Stad.

  • Vid utskick av nyhetsbrev med aktuell information om våra tjänster.

  • Vid sändning av e-post och sms med bokningsbekräftelser och påminnelser om kommande bokningar.

  • Vid annonsering i Tage, Göteborgs Stads interna återbrukssajt.

Den här informationen omfattar inte behandling av personuppgifter avseende anställda inom bolaget eller bolagets interna administration.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av anställda vid Göteborgs Stads Leasing och Göteborgs Stads Leasings personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför GSL.

Göteborgs Stads Leasing lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som GSL måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Bevarande av personuppgifter

GSL sparar dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs enligt lagkrav och GSL:s dokumenthanteringsplan, därefter raderas uppgifterna.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång – Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter GSL hanterar om dig.
Rätt till rättelse – Om du anser att uppgifterna som finns om dig är felaktiga kan du begära att få dem rättade.
Rätt att göra invändningar – När GSL behandlar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om GSL inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste GSL upphöra med behandlingen.
Rätt att bli bortglömd – Du kan i vissa fall få dina uppgifter raderade, men om dina personuppgifter behövs för att GSL ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller uppgifterna framgår av en allmän handling har GSL ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om du har frågor

Dataskyddsombud: Nina Maldevik Havner
E-post: dso@intraservice.goteborg.se

Om du skickar e-post till dataskyddsombudet, skicka med att frågan gäller Göteborgs Stads Leasing AB samt namn och telefonnummer på dig som önskar kontakt.

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du:
Kontaktcenter: 031-365 00 00
E-post: goteborg@goteborg.se

Kontakta Göteborgs Stads Leasing AB

Kontakta oss om du har synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads Leasing.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 46 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gjutjärnsgatan 12

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965088704192183,57.717736031118605] }, "properties":{ "title":"Göteborgs Stads Leasing AB", "content":"Gjutjärnsgatan 12" } }]

Postadress

Box 1086
405 23 Göteborg

${loading}