Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar Försäkrings AB Göta Lejon personuppgifter


Göta Lejon skyddar dina personuppgifter så att dina rättigheter tas till vara i enlighet med Dataskyddsförordningen. Endast sådana personuppgifter som bedöms relevanta för ändamålet hanteras.

Vilka personuppgifter behandlar Göta Lejon?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om bank- och kontonummer samt hälsouppgifter.

Göta Lejon är exempelvis ansvarig för personuppgifter som du lämnar till bolaget om du anmält en skada. Göta Lejon behöver då uppgifterna för att kunna hantera ditt ärende. Andra exempel är om du lämnar klagomål på bolagets hantering av en skada eller anser att personuppgifter hanterats fel av bolaget. Då behandlar Göta Lejon dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövningen.

Om du har frågor om dina personuppgifter ska du kontakta Göta Lejons dataskyddsombud, e-post dso@intraservice.goteborg.se eller bolagets dataskyddskontakt, e-post bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se.

Hur får vi dina personuppgifter?

De flesta uppgifter får vi direkt från dig men det förekommer att vi även hämtar in uppgifter från andra, till exempel läkare. Vid dessa tillfällen ber vi dig utställa en fullmakt.

Vem tar del av personuppgifterna?

Bara medarbetare på bolaget som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

I vissa fall använder sig bolaget av personuppgiftsbiträden. De får endast behandla personuppgifter i enlighet med bolagets ändamål och instruktioner för behandlingen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Till dess syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.

Dock kan personuppgifterna ändå komma att sparas längre. Personuppgifter som kommer in till bolaget blir nämligen allmänna handlingar. Dessa kommer då att sedan hanteras enligt Göta Lejons dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen avgör vilka dokument som ska sparas och raderas.

Du har följande rättigheter när dina personuppgifter behandlas av Göta Lejon

  • Begära tillgång till dina personuppgifter genom ansökan om registerutdrag (se nedan)
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Begära dataportabilitet
  • När som helst återkalla samtycke till att hantera dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
  • Klaga på behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så kan dina rättigheter komma att begränsas.

För utlämnande av registerutdrag vänligen sänd er begäran till gotalejon@gotalejon.goteborg.se.

Om du har synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter

Du kan vända dig till:

  1. Göta Lejon som är personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se
  2. Till dataskyddsombudet, kontaktuppgifter: dso@intraservice.goteborg.se
  3. Datainspektionen, kontaktuppgifter: datainspektionen@datainspektionen.se

Önskar du överklaga ett beslut som Göta Lejon har tagit i egenskap av personuppgiftsansvarig, med anledning av att du vill utöva dina rättigheter, så kan du överklaga till allmän förvaltningsdomstol.

Vill du kräva skadestånd kan du framföra ditt krav till Göta Lejon eller till allmän domstol.

Om du vill klaga på ett beslut som Göta Lejon fattat om dina personuppgifter kan du överklaga till allmän förvaltningsdomstol.

Mer information finns på Så behandlar Göteborgs Stad personuppgifter.

Kontakta Göta Lejon

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Göta Lejon.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 55 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Johan Willins Gata 3

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.991379009114233,57.70779005649247] }, "properties":{ "title":"Försäkrings AB Göta Lejon", "content":"Johan Willins Gata 3" } }]

Postadress

Johan Willins gata 5
416 64 Göteborg

${loading}