Till sidans huvudinnehåll

Uppdrag för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Göteborgs Stad äger Göta Lejon genom kommunfullmäktige. Fullmäktige styr Göta Lejon främst genom att utse styrelsen och fastställa ägardirektiv för bolaget.

Göta Lejons styrelse har flera formella uppgifter, till exempel att årligen redovisa hur verksamheten bedrivits. Styrelsen har även ansvaret för arbetsfördelningen inom sig och gentemot verkställande direktören. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete. Styrelsen ska också lyfta frågor av principiell betydelse till kommunfullmäktige för ställningstagande.

När det gäller styrningen av bolagets verksamhet har Göta Lejons styrelse huvudsakligen ansvar för att bolaget:

  • svarar för kommunens försäkringsskydd gällande all försäkring förutom pensions- och kollektivavtalsreglerade försäkringar.
  • har god kunskap om försäkring, den internationella försäkringsmarknaden samt kommunens verksamheter i förvaltningar och bolag.
  • identifierar, strukturerar, försäkrar och återförsäkrar risker som påverkar staden som helhet.
  • är kommunens expertorgan och medverkar i utvecklingen inom försäkringsområdet.
  • har en central roll i stadens arbete med riskhanteringsfrågor och fungerar som en katalysator för arbetet inom hela staden.

Kontakta Göta Lejon

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Göta Lejon.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 55 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Johan Willins Gata 3

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.991379009114233,57.70779005649247] }, "properties":{ "title":"Försäkrings AB Göta Lejon", "content":"Johan Willins Gata 3" } }]

Postadress

Johan Willins gata 5
416 64 Göteborg

${loading}