Till sidans huvudinnehåll

EU-arbete i Göteborgs Stad


Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar.

Göteborgs Stads EU-arbete pågår hela tiden genom till exempel medlemskap i organisationer inriktade på EU-frågor, EU-finansierade projekt och politiska ställningstaganden.

Syftet med Göteborgs Stads EU-arbete

  • Inkludera relevanta EU-frågor i beslut och verksamheter.
  • Aktivt vara med och påverka frågor som berör Göteborg (exempelvis vitböcker, direktiv och lagstiftning).
  • Ta tillvara Göteborgs intressen i EU-relaterade frågor.
  • Genom samarbeten arbeta för att Göteborgs Stads verksamheter på ett så bra sätt som möjligt ska kunna ta del av den EU-finansiering vi har möjlighet till.

Göteborg i EU under 2022

Under 2022 beviljades staden 27,4 miljoner kronor från EU, ett något lägre belopp jämfört med förra året (32,2 mnkr). Finansieringen avsåg utvecklingsprojekt inom en rad olika områden, från utbildning till transport och näringslivsutveckling, men även genomförande av förstudier och drift av informationskontor har ingått.

En del i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa, är de fem så kallade missionerna. Göteborgs Stad är med i två av missionerna, missionen för Klimatneutrala och smarta städer och missionen om Klimatanpassning. Genom deltagande i europeiska organisationer som till exempel Eurocities, har kunskapsinhämtning åstadkommits inom områden av vikt för staden, från migration till gröna transportsystem och ett inkluderande kulturliv. Stadens politiker och tjänstepersoner deltog i drygt 50 olika möten och evenemang, i totalt sex tematiska forum och tvärsektoriella arbetsgrupper.

Staden har bedrivit påverkansarbete genom besvarande av EU-kommissionens öppna samråd om nya lagstiftningsförslag men även genom operativt påverkansarbete gentemot EU-institutionerna och andra relevanta aktörer i Bryssel. EU-policyområden av strategisk betydelse för Göteborg har bland annat varit utsläppskrav på lastbilar, sammanhållningspolitiken och fjärrvärmens roll i EU-kommissionens plan RepowerEU. Göteborg profileras på EU-nivå genom att arrangera event i Bryssel, ett indikativt exempel var presentationen av Göteborgs verksamhet kopplat till unga i riskzon för kriminalitet under den europeiska temaveckan för regioner och städer. Under 2022 utdelades staden utmärkelser i tre EU-tävlingar för städer, European Capitals of Inclusion and Diversity Award, Eurocities Awards och European Week for Waste Reduction.

En gång per år sammanställer stadsledningskontoret föregående års EU-arbete i en rapport som redovisas för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Dokument

Göteborgs Stads EU-arbete 2022, årsrapport

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring EU-projekt inom Göteborgs Stad, kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

${loading}