Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2024‑05‑29

 • Datum 2024-05-29
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • 1. Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2. Antagande av detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim

 • 3. Hemställan från exploateringsnämnden om bemyndigande att godkänna avtal om friköp av tomträtten till fastigheterna Masthugget 712:39 och Majorna 721:85

 • 4. Redovisning av uppdrag att utreda om det finns bolag som i stället kan drivas i nämndform samt fördjupning av de ekonomiska och rättsliga förutsättningarna för att överföra Boplats Göteborg AB till en befintlig nämnd

 • 5. Göteborgs Stadshus AB - Redovisning av 2023 års ägardialoger regionala bolag

 • 6. Redovisning av uppdrag om att ställa krav på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal och meddelarfrihet vid samtliga upphandlingar

 • 7. Göteborgs Stads partnerskap i Urban Futures - Centrum för hållbar utveckling 2025–2030

 • 8. Redovisning av uppdrag att kartlägga matfattigdomen i Göteborg

 • 9. Remittering av förslag till reviderade reglementen för nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden samt redovisning av uppdrag att utreda om de önskade effekterna av gemensam förvaltningsorganisation har uppnåtts

 • 10. Hemställan från ungdomsfullmäktige för att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott angående öppet firande av 20-årsjubileum under Göteborgs Kulturkalas och Frihamnsdagarna

 • 11. Val av ledamot i styrelsen för Föreningen Win Win Gothenburg Sustainability Award Sarah Ullmark (M) som avsagt sig

 • 12. Val av representant i Gemensamt samråd för nationella minoriteter i stället för Susana Alpstranden (M) som avsagt sig.

 • 13. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om kontinuerliga bakgrundskontroller av Göteborgs Stads anställda

 • 14. Motion av Anneli Rhedin (M) och Sofie Gyllenwaldt (M) om att tillsammans med civilsamhället och näringslivet hitta former för att bidra till skolmaten genom återanvändning av stadens matsvinn

 • 15. Motion av Cecilia Magnusson (M) och Henrik Sjöstrand (M) om etablering av en ny kollektivtrafikhubb vid Arendal

 • 16. Remisser från arbetsmarknadsdepartementet - Ut ur utsatthet (SOU 2023:97) och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98)

 • 17. Redovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur

 • 18. Redovisning av uppdrag att ta fram en modell som innebär en miljörabatt för bygglovs- och startavgift för nyproducerade hus

 • 19. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att komplettera intervjuguiden i stadens HR-process för rekrytering med fördjupade frågor om kandidatens bakgrund för att bedöma lämplighet för tjänsten

 • 20. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om försäljning av del av fastigheten Masthugget 712:30

 • 21. Återrapportering av uppdrag december 2023

 • 22. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv

 • 23. Göteborgs Stads delårsrapport mars 2024

 • 24. Underlag för kompletterande budget maj

 • 25. Redovisning av uppdrag till Göteborg Energi AB avseende scenarioanalyser för fjärrvärmeverksamhetens framtida utveckling

 • 26. Redovisning av Göteborg & Co AB:s uppdrag att utreda en ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas

 • 27. Hemställan från Göteborgs Kollektivtrafik AB angående försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB

 • 28. Revidering av Göteborgs Stads regel för IT-användare

 • 29. Göteborgs Stads barnbokslut 2023

 • 30. Översiktsplan för Göteborg – Planeringsstrategi 2024–2027

 • 31. Inriktning för uppdraget att förstärka arbetet mot antisemitism och islamofobi inom ramen för Levande historia

 • 32. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering

 • 33. Yrkande från M, D, L och KD om att bjuda in Skolinspektionen till att granska grundskolorna i Göteborg

 • 34. Yrkande från SD Yrkande angående redovisning av antalet frånvarande elever 10, 11 och 12 april 2024

 • 35. Inventering av Göteborgs Stads medlemskap i internationella organisationer och nätverk

 • 36. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Finn Hellman (V) som avsagt sig

 • 37. Redovisning av grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper

 • 38. Remittering avseende förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för hemvårdsbidrag

 • 39. Delrapport av uppdrag att utreda hur AI funktioner kan automatisera och effektivisera arbete som utförs i Göteborgs Stad

 • 40. Rapportering av 2023 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

 • 41. Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag avseende uppföljning av plan för avveckling av Rosenlundsverket

 • 42. Motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb/kulturscen

 • 43. Motion av Mariette Höij Risberg (D) och Jessica Blixt (D) om att utreda möjligheten att inrätta ungdomshem riktade till unga med sammansatt psykisk och psykiatrisk problematik

 • 44. Räddningstjänsten Storgöteborg budgetunderlag 2025 och plan 2026–2027

 • 45. Reviderat yrkande från M och SD angående att införa frivillig lovskola för alla grundskoleelever i Göteborg

 • 51. Lista över delegationsbeslut 2024 - stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}