Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2024‑02‑21

 • Datum 2024-02-21
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information om branden i Lisebergs vattenpark Oceana

 • 1. Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2. Hemställan från nämnden för Intraservice att utreda personuppgiftsansvaret i samband med och efter en hemtagning av Skatteverkets uppgifter i Navet till en server inom Göteborgs Stad

 • 3. Uppsägning av samarbetsavtal om Kvalitetsmässan mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Svenska Mässan Stiftelse

 • 4. Ny förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

 • 5. Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag att återkomma med en plan om hur åtgärder i hbtq-planen ska verkställas

 • 6. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

 • 7. Reviderat investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget

 • 8. Hemställan från socialnämnden Centrum om att revidera och uppdatera överenskommelsen om samverkan med civilsamhället

 • 9. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2024

 • 10. Redovisning av uppdrag att i samverkan med akademin utföra en extern utvärdering av stadens arbete för att motverka tystnadskulturer i Göteborgs Stad

 • 11. Redovisning av uppdrag att utvärdera kommunstyrelsens trygghetsråd utifrån Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

 • 12. Anmälan om mottagna donationer

 • 13. Motion av Pär Gustafsson (L) om att införa en fixartjänst för digitala tjänster för äldre

 • 14. Trafikverket - Underrättelser om kungörande och granskning av väg- och järnvägsplan

 • 15. Remiss från Socialdepartementet - Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56)

 • 16. Remiss från socialdepartementet - Promemoria om ett förtydligat brottförebyggande ansvar för socialnämnden

 • 17. Göteborgsförslag [12862] för beslut - Ge funktionsvarierade med färdtjänst fri kollektivtrafik

 • 18. Årsrapport för kommunstyrelsen

 • 19. Genomförandebeslut Citybuss Norra Älvstranden etapp 1.1 och pendlings-cykelbana Norra Älvstranden etapp 1, samt beslut om objektsgenomförandeavtal för Citybuss Norra Älvstranden

 • 20. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv

 • 21. Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

 • 22. Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 samt redovisning av omhändertagande av åtgärder mot parallell rättsskipning

 • 23. Samlingsärende inom uppföljning november 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning

 • 24. Redovisning av uppdrag att utreda hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras

 • 25. Yrkande från D angående akuta åtgärder för att rädda förskolan och grundskolan

 • 26. Genomförandebeslut avseende inhyrning av Masthuggskajens förskola

 • 27. Motion av Jessica Blixt (D) om att utöka verksamheten med volontärer i skolan till att omfatta samtliga utbildningsområden

 • 28. Motion av Elisabet Lann (KD) om en hållbar destination med nollvision mot prostitution och människohandel

 • 29. Motion av AnnaSara Perslow (C) och Emmyly Bönfors (C) om att se över kriterier för lokalbidrag till föreningar

 • 30. Yrkande från SD angående EU:s arbetstidsdirektiv: Ansökan om undantag från arbetstidslagen för röstmottagare vid EU-valet

 • 31. Yrkande från SD angående Trafikverkets projekt Ny järnväg Göteborg - Borås

 • 32. Yrkande från SD angående tillståndsvillkorade parkeringsrutor vid Rådhuset

 • 33. Yrkande från SD angående Livsby Livs som är postombud för tusentals hushåll och företag i Utby

 • 34. Yrkande från L, M, D och KD angående att granska allmännyttans affär i Karlastaden

 • 35. Yrkande från SD angående åtgärder för en ökad trygghet i Rannebergen

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}