Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2024‑02‑07

 • Datum 2024-02-07
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Snabbprotokoll

Handlingar

 • 1. Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2. Årsrapport för kommunstyrelsen

 • 3. Genomförandebeslut Citybuss Norra Älvstranden etapp 1.1 och pendlings-cykelbana Norra Älvstranden etapp 1, samt beslut om objektsgenomförandeavtal för Citybuss Norra Älvstranden

 • 4. Hemställan från Liseberg AB om att lämna kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17

 • 5. Avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet

 • 6. Delredovisning av uppdrag att ta fram en studentstadsstrategi och utreda förutsättningarna för att inrätta en studentstadskoordinator

 • 7. Val av representant i referensgrupp för arenaprojektet i stället för Johan Svensson (V)

 • 8. Motion av Jessica Blixt (D) om att utöka verksamheten med volontärer i skolan till att omfatta samtliga utbildningsområden

 • 9. Motion av Elisabet Lann (KD) om en hållbar destination med nollvision mot prostitution och människohandel

 • 10. Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Promemorian Förslag om nya energipolitiska mål

 • 11. Hemställan från Socialnämnd Hisingen till kommunfullmäktige om att överlämna ansvar för bedrivande av kultur- och fritidsverksamheter till annan nämnd

 • 12. Redovisning av uppdrag att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området

 • 13. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv

 • 14. Genomförandebeslut avseende byggnation av Eriksboskolan

 • 15. Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

 • 16. Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 samt redovisning av omhändertagande av åtgärder mot parallell rättsskipning

 • 17. Samlingsärende inom uppföljning november 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning

 • 18. Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027

 • 19. Redovisning av uppdrag att utreda hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras

 • 20. Redovisning av uppdrag avseende struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling

 • 21. Redovisning av uppdrag om en fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser

 • 22. Beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats

 • 23. Yrkande från M, D, L och KD angående hantering av förarbristen av Västtrafik

 • 24. Genomförandebeslut avseende inhyrning av Masthuggskajens förskola

 • 25. Yrkande från V, S och MP angående tillägg om boendekostnader till uppdrag om ekonomiskt bistånd och matfattigdom

 • 26. Yrkande från M, D, L och KD angående genomlysning av stadens verksamheter

 • 27. Motion av AnnaSara Perslow (C) och Emmyly Bönfors (C) om att se över kriterier för lokalbidrag till föreningar

 • 28. Motion av Emmyly Bönfors (C) och AnnaSara Perslow (C) om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg

 • 29. Yrkande från D, M, L och KD om att pausa allmännyttans affär i Karlastaden

 • 30. Yrkande från D angående akuta åtgärder för att rädda förskolan och grundskolan

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}