Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2024‑01‑24

 • Datum 2024-01-24
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • 1. Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2. Hemställan från Socialnämnd Hisingen till kommunfullmäktige om att överlämna ansvar för bedrivande av kultur- och fritidsverksamheter till annan nämnd

 • 3. Redovisning av uppdrag att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området

 • 4. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatreserv och resultatutjämningsreserv

 • 5. Genomförandebeslut avseende byggnation av Eriksboskolan

 • 6. Genomförandebeslut avseende inhyrning av Masthuggskajens förskola

 • 7. Ändring av tid avseende förordnande av vikarierande kommunalråd för Axel Darvik (L)

 • 8. Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Ann Catrine Fogelgren (L)

 • 9. Val av ledamot i kommunstyrelsens personalutskott i stället för Ann Catrine Fogelgren (L)

 • 10. Val av ledamot i styrgruppen för Västsvenska paketet i stället för Gustav Öberg (S) som avsagt sig

 • 11. Remiss från Justitiedepartementet - Vem äger fastigheten SOU 2023:55

 • 12. Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

 • 13. Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 samt redovisning av omhändertagande av åtgärder mot parallell rättsskipning

 • 14. Samlingsärende inom uppföljning november 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning

 • 15. Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027

 • 16. Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027

 • 17. Göteborgs Stads vattentjänstplan 2024–2027

 • 18. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd avseende kapitel 2

 • 19. Redovisning av uppdrag att utreda hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras

 • 20. Redovisning av uppdrag avseende struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling

 • 21. Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2024

 • 22. Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2024

 • 23. Exploateringsnämndens ställningstagande avseende planeringsinriktning och ekonomiska förutsättningar för portfölj Gamlestaden

 • 24. Redovisning av uppdrag om en fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser

 • 25. Beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats

 • 26. Redovisning av uppdrag om att ta fram en kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad

 • 27. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning och kommunstyrelsens instruktion för stadsdirektören med anledning av anställningsprövning

 • 28. Reviderat yrkande från SD angående avvaktan med införandet av Ciceron assistent

 • 29. Motion av AnnaSara Perslow (C) och Emmyly Bönfors (C) om att se över kriterier för lokalbidrag till föreningar

 • 30. Motion av Emmyly Bönfors (C) och AnnaSara Perslow (C) om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg

 • 31. Motion av Anders Svensson (M) och Hakan Önal (M) om att utreda den organisatoriska tillhörigheten för egenregin inom vuxenutbildningen

 • 32. Yrkande från M, D, L och KD angående hantering av förarbristen av Västtrafik

 • 33. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Erik Järvelä (V) som avsagt sig

 • 34. Val av ledamot i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Erik Järvelä (V) som avsagt sig

 • 35. Yrkande från V, S och MP angående tillägg om boendekostnader till uppdrag om ekonomiskt bistånd och matfattigdom

 • 36. Yrkande från M, D, L och KD angående genomlysning av stadens verksamheter

 • 42. Lista över delegationsbeslut – Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}