Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2023‑10‑04

 • Datum 2023-10-04
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Delårsrapport augusti 2023 för kommunstyrelsen

 • 2.1.1 Samlingsärende inom uppföljning oktober 2023 - Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

 • 2.1.2 Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg

 • 2.1.3 Hemställan från Göteborgs Hamn AB avseende utvidgad omfattning av investering i ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna

 • 2.1.4 Hemställan från Göteborg Energi AB avseende inriktning att investera i en pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun

 • 2.1.5 Redovisning av uppdrag att utreda inrättandet av en trygghets- och larmcentral med befogenhet att samordna stadens larm, kameror, trygghetsvärdar och ordningsvakter

 • 2.1.6 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för dotterbolag

 • 2.1.7 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd

 • 2.1.8 Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.9 Hemställan från Göteborgs Stads Parkering AB avseende Skeppsbrogaraget

 • 2.1.10 Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar

 • 2.1.11 Yrkande från SD angående pedagoger på Göteborgs förskolor som inte pratar svenska

 • 2.1.12 Yrkande från V, S och MP angående förbättrad styrning av stadens arbetsmiljöarbete

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag att utreda och kostnadsberäkna hur invånare med lägre inkomster kan stöttas vid inköp av krislåda

 • 2.2.2 Redovisning av uppdrag om översyn av det fria kulturlivets villkor

 • 2.2.3 Val av representant i Göteborgs Stads Kontaktforum för studentfrågor istället för John Ekman (D) som avsagt sig

 • 2.2.4 Ställningstagande inför inriktningsplanering avseende nationell plan för transportinfrastrukturen samt regional infrastrukturplan

 • 2.2.5 Val av representant i Studentforum i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig

 • 2.2.6 Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig

 • 2.2.7 Val ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Yvonne Palm (V) som avsagt sig

 • 2.2.8 Yrkande från D, M och KD angående förvärv av ryska konsulatet

 • 2.2.9 Yrkande från D, M, L och KD om att säkerställa att personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism inte anställs

 • 2.2.10 Yrkande från SD angående arrendelösning för Utby Livs

 • 2.2.11 Yrkande från SD angående- Delrapportering av samhällsförluster och miljöutsläpp från Västlänken på grund av förseningar

 • 3.1 Motion av Simona Mohamsson (L) och Axel Darvik (L) om att införa utbildningsgaranti för placerade barn

 • 3.2 Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

 • 6.4 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}