Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2023‑09‑20

 • Datum 2023-09-20
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Delårsrapport augusti 2023 för kommunstyrelsen

 • 1.2 Redovisning av uppdrag att analysera klimateffekters påverkan och konsekvenser för verksamheten samt nominering av åtgärder till klimatanpassningsplanen

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för överdäckning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg

 • 2.1.2 Göteborgs Stads taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer med flera regler

 • 2.1.3 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för dotterbolag

 • 2.1.4 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd

 • 2.1.5 Ansvar för avtal rörande Regionalt stödcentrum heder

 • 2.1.6 Uppföljning av Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 och begäran om igångsättningsbeslut för att ta fram en ny plan mot hemlöshet

 • 2.1.7 Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.8 Redovisning av uppdrag att utreda om det finns bolag som istället kan drivas i nämndform

 • 2.1.9 Hemställan från Göteborgs Stads Parkering AB avseende Skeppsbrogaraget

 • 2.1.10 Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar

 • 2.1.11 Yrkande från KD, M, D och L angående fler seniorbostäder i Göteborg

 • 2.1.12 Yrkande från L och KD om att Göteborgsförslaget är till för göteborgare

 • 2.1.13 Yrkande från D, M, L och KD om att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 2023/2024

 • 2.2.1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

 • 2.2.2 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 7027-23, laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende kommunstyrelsens beslut om kompletteringsbudget

 • 2.2.3 Sammanträdestider 2024 för kommunstyrelsen och utskott

 • 2.2.4 Remittering av förslag till Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024–2030

 • 2.2.5 Ställningstagande inför inriktningsplanering avseende nationell plan för transportinfrastrukturen samt regional infrastrukturplan

 • 2.2.6 Val av representant i Studentforum istället för Aria Nakai (M) som avsagt sig

 • 2.2.7 Val av representant i Styrgruppen för Politikerutbildning istället för Aria Nakai (M) som avsagt sig

 • 2.2.8 Val ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Yvonne Palm (V) som avsagt sig

 • 2.2.9 Yrkande från D, M och KD angående förvärv av ryska konsulatet

 • 2.2.10 Yrkande från M, D, L och KD angående sårbarheter kopplat till den allmänna ordningen med anledning av höjd terrorhotsnivå

 • 2.2.11 Yrkande från S, V och MP angående samverkansformer för strategiska brottsförebyggande frågor

 • 2.2.12 Yrkande från V, S, MP särskilt yttrande C angående Göteborgs stads personal deltagande i eventuellt kommande anmälningsplikt

 • 2.2.13 Reviderat yrkande från D, M, L och KD om att säkerställa att personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism inte anställs

 • 3.1 Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

 • 3.2 Motion av Elisabet Lann (KD) och Johanna Holmdahl (KD) om en handlingsplan för att möta de demografiska utmaningarna i Göteborg

 • 4.1 Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)

 • 4.2 Remiss från Göteborgsregionen - Förslag till ny förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}