Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2023‑04‑05

 • Datum 2023-04-05
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Granskning av Göteborgs Stads nämnder och styrelser samt räkenskaper och bokslut 2022

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Göteborgs Stads årsredovisning 2022

 • 2.1.2 Kompletterande uppföljning per december 2022

 • 2.1.3 Återrapportering av uppdrag december 2022

 • 2.1.4 Bokslutsberedning avseende 2022

 • 2.1.5 Antagande av detaljplan för skjutbana på del av Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg

 • 2.1.6 Hemställan från fastighetsnämnden avseende förvärv av fastigheter, avyttrande av fastigheter samt tecknande av överenskommelse av tomträttsavgäld

 • 2.1.7 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utreda ett långsiktigt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet

 • 2.1.8 Komplettering av mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030

 • 2.1.9 Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 • 2.1.10 Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg

 • 2.1.11 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet

 • 2.1.12 Bidrag till samt översyn av enskilda vägar i Göteborgs Stad

 • 2.1.13 Redovisning av uppdrag att inom ramen för befintliga styrdokument implementera ett arbetssätt med syfte att motverka kusinäktenskap

 • 2.1.14 Hemställan från förskolenämnden och grundskolenämnden om reviderade avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

 • 2.1.15 Hemställan från Business Region Göteborg AB om ställningstagande gällande verksamhetsförändring i delägda bolag

 • 2.1.16 Hemställan från nämnden för funktionsstöd om att fortsätta tillämpa lag om valfrihetssystem inom daglig verksamhet

 • 2.1.17 Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst

 • 2.1.18 Hemställan från nämnden för funktionsstöd om revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS

 • 2.1.19 Redovisning av uppdrag gällande utredning om fler placeringar kan ske i behandlingshem istället för på institution för ungdomar i riskzon för kriminalitet

 • 2.1.20 Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023

 • 2.1.21 Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka tystnadskultur

 • 2.1.22 Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken samt upphävande av vattenskyddsområden

 • 2.1.23 Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035

 • 2.1.24 Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.1.25 Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030

 • 2.1.26 Delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen

 • 2.1.27 Hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB

 • 2.1.28 Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning – Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen

 • 2.1.29 Yrkande från SD angående hantering av Västlänkens omfattande kostnadsökningar och kraftiga förseningar

 • 2.1.30 Yrkande från D, M, L och KD angående nedläggning av Romano Center i Väst och förstärkning av Resursteam heder

 • 2.1.31 Yrkande från D, M, L och KD angående hemställan till regeringen avseende granskning av Trafikverkets hantering av projekt Västlänken

 • 2.1.32 Yrkande från D, M, L och KD angående uppdrag för att skydda göteborgarnas intresse med anledning av förseningar och ökade kostnader i projekt Västlänken

 • 2.1.33 Yrkande från M, D och KD angående en drogfri skolmiljö

 • 2.2.1 Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

 • 2.2.2 Redovisning av uppdrag att sammanställa stadens bestånd av tomställda eller lågt nyttjade fastigheter med potential att konverteras till studentboenden

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag gällande krav på cirkularitet i upphandlingar vid nybyggnation och renoveringar

 • 2.2.4 Hemställan om överlämnande och införlivande av allmänna handlingar i samband med att kommunstyrelsens operativa uppdrag att säkerställa stadens lokalförsörjning överförs till stadsfastighetsnämnden

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag att utreda hur staden kan minska nedskräpningen och öka den upplevda tryggheten på badplatserna

 • 2.2.6 Trafiknämndens svar på hemställan från kommunstyrelsen gällande störande buller från idrottsytorna vid Svartedalsskolan och Släktledsgatorna

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg samt ett Living lab på Ringön med inriktning husbåtar och Tiny houses

 • 2.2.8 Val av representant i Göteborgs Stads råd för nationella minoriteten romer istället för Jeta Ibishi som avsagt sig

 • 2.2.9 Val av representant i ECCAR europeiska koalitionen av städer mot rasism istället för Jeta Ibishi som avsagt sig

 • 2.2.10 Reviderat yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om eventuella sanktioner införs mot eller från Kina

 • 2.2.11 Yrkande från M, D, L och KD angående att utreda möjligheten att återkalla bidrag

 • 2.2.12 Reviderat yrkande från V, MP och S om att kartlägga matfattigdomen i Göteborg

 • 3.1 Motion av Stina Svensson (FI) om att byta ut statyn "Sittande flicka" som är placerad vid Rådhusets innergård

 • 3.2 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utveckla Slottsskogen genom att avveckla djurparken

 • 3.3 Motion av Stina Svensson (FI) om att återinföra projektet Skrota skräpet

 • 4.1 Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför rambudget 2024

 • 5.1 Göteborgsförslag [12715] för beslut - Västtrafikkort för jämlikheten och hälsans skull

 • 6.12 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}