Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2023‑03‑22

 • Datum 2023-03-22
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023

 • 2.1.2 Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka tystnadskultur

 • 2.1.3 Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken samt upphävande av vattenskyddsområden

 • 2.1.4 Verksamhetsområde 2023 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster

 • 2.1.5 Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035

 • 2.1.6 Samlingsärende inom uppföljning mars 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder samt rapportering av miljö- och klimatprogrammets strategier 2022

 • 2.1.7 Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.1.8 Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030

 • 2.1.9 Delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen

 • 2.1.10 Hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB

 • 2.1.11 Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning – Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen

 • 2.1.12 Underlag för kompletterande budget februari 2023

 • 2.1.13 Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen

 • 2.1.14 Redovisning av uppdrag att ta fram kompletterande underlag till en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor

 • 2.1.15 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

 • 2.1.16 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Bostadsbolaget Poseidon AB

 • 2.1.17 Yrkade från SD angående hantering av Västlänkens omfattande kostnadsökningar och kraftiga förseningar

 • 2.1.18 Yrkande från D, M, L och KD angående nedläggning av Romano Center i Väst och förstärkning av Resursteam heder

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag att utreda hur staden kan minska nedskräpningen och öka den upplevda tryggheten på badplatserna

 • 2.2.2 Trafiknämndens svar på hemställan från kommunstyrelsen gällande störande buller från idrottsytorna vid Svartedalsskolan och Släktledsgatorna

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg samt ett Living lab på Ringön med inriktning husbåtar och Tiny houses

 • 2.2.4 Yrkande från M, D, L och KD angående granskning av stadens investeringsprojekt

 • 3.1 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur ett Kvinnoföreningshus i Göteborg kan startas

 • 4.1 Remiss från Regeringskansliet - Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

 • 4.2 Remiss från Utbildningsdepartementet - Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}