Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2023‑03‑08

 • Datum 2023-03-08
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala

 • 2.1.2 Antagande av detaljplan för handel på Brännö inom stadsdelen Styrsö

 • 2.1.3 Samlingsärende inom uppföljning mars 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder samt rapportering av miljö- och klimatprogrammets strategier 2022

 • 2.1.4 Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.1.5 Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst

 • 2.1.6 Hemställan från nämnden för funktionsstöd om revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS

 • 2.1.7 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation

 • 2.1.8 Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030

 • 2.1.9 Delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen

 • 2.1.10 Hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB

 • 2.1.11 Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning – Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen

 • 2.1.12 Göteborgs Stads föreskrift om eldningsförbud

 • 2.1.13 Redovisning av uppdrag gällande utredning om fler placeringar kan ske i behandlingshem istället för på institution för ungdomar i riskzon för kriminalitet

 • 2.1.14 Underlag för kompletterande budget februari 2023

 • 2.1.15 Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen

 • 2.1.16 Redovisning av uppdrag att ta fram kompletterande underlag till en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor

 • 2.1.17 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

 • 2.1.18 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Bostadsbolaget Poseidon AB

 • 2.1.19 Reviderat yrkande från V, S, MP särskilt yttrande C angående strategisk kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad

 • 2.2.1 Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2023

 • 2.2.2 Delegation samt arbetsordning och uppgifter för kommunstyrelsens personalutskott

 • 2.2.3 Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper m. m. - (Val till Samverkan hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stad/kommunstyrelsen)

 • 2.2.4 Yrkande från M, D, L coh KD angående granskning av stadens investeringsprojekt

 • 3.1 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur ett Kvinnoföreningshus i Göteborg kan startas

 • 3.2 Motion av Helena Norin (MP), Åse-Lill Törnqvist (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta en tjänst som stadsantikvarie

 • 3.3 Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet

 • 3.4 Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda ökad effekt från Göteborgs vindkraftverk

 • 3.5 Motion av Yvonne Stafrén (SD), Pernilla Börjesson (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att höja ersättningsnivån för borgerliga vigselförrättare

 • 4.1 Remiss från Utbildningsdepartementet - Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

 • 6.6 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret december 2022 och februari 2023

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}