Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2023‑02‑22

 • Datum 2023-02-22
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Budget och verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen

 • 1.2 Årsrapport 2022 för kommunstyrelsen

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen Askim i Göteborg

 • 2.1.2 Göteborgs Stads taxa enligt marknadskontrollförordningen

 • 2.1.3 Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen

 • 2.1.4 Göteborgs Stads Plan för kulturprogrammet 2023-2026

 • 2.1.5 Redovisning av uppdrag att ta fram kompletterande underlag till en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor

 • 2.1.6 Redovisning av uppdrag gällande förutsättningar för ny finansieringsmodell för inköp- och upphandlingsnämnden

 • 2.1.7 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera stadens projekt

 • 2.1.8 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.9 Fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges budgetmål

 • 2.1.10 Antagande av detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

 • 2.1.11 Genomförandeavtal avseende detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan

 • 2.1.12 Antagande av detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass i Göteborg

 • 2.1.13 Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg

 • 2.1.14 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

 • 2.1.15 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Bostadsbolaget Poseidon AB

 • 2.1.16 Redovisning av Higab AB:s uppdrag angående hantering av utbildningsfastigheter med Göteborgs universitet som dominerande hyresgäst

 • 2.1.17 Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård

 • 2.1.18 Översyn av regler för ekonomisk planering budget och uppföljning

 • 2.1.19 Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB

 • 2.1.20 Reviderat yrkande från M, D, L, KD särskilt yttrande C angående nattladdning för elbilar

 • 2.1.21 Reviderat yrkande från V, S och MP angående strategisk kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad

 • 2.2.1 Överlämnande av ställningstagande avseende exploateringsekonomin och inriktningsbeslut för portföljen Gamlestaden

 • 2.2.2 Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga

 • 2.2.3 Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2023

 • 2.2.4 Delegation samt arbetsordning och uppgifter för kommunstyrelsens personalutskott

 • 2.2.5 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

 • 2.2.6 Anmälan av mottagna donationer

 • 2.2.7 Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper m. m. (Val till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, Samverkan hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stad/kommunstyrelsen samt European Coalition of Cities Against Racism (Eccar)

 • 2.2.8 Reviderat yrkande från S, V och MP angående behovet av ny stambana mellan Göteborg och Borås

 • 2.2.9 Yrkande från M, D, L och KD angående kartläggning av kriminell verksamhet på stadens fritidsgårdar

 • 3.1 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur ett Kvinnoföreningshus i Göteborg kan startas

 • 3.2 Motion av Pernilla Börjesson (SD) om att utveckla Göteborgs Stads hemsidas sökfunktion

 • 3.3 Motion av Helena Norin (MP), Åse-Lill Törnqvist (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta en tjänst som stadsantikvarie

 • 3.4 Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet

 • 3.5 Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda ökad effekt från Göteborgs vindkraftverk

 • 3.6 Motion av Yvonne Stafrén (SD), Pernilla Börjesson (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att höja ersättningsnivån för borgerliga vigselförrättare

 • 3.7 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder

 • 3.8 Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}