Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2023‑02‑08

 • Datum 2023-02-08
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Budget och verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen

 • 1.2 Årsrapport 2022 för kommunstyrelsen

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg inom stadsdelen Backa

 • 2.1.2 Antagande av detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

 • 2.1.3 Genomförandeavtal avseende detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan

 • 2.1.4 Antagande av detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass i Göteborg

 • 2.1.5 Göteborgs Stads dagvattenpolicy

 • 2.1.6 Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg

 • 2.1.7 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (handling utsändes senare)

 • 2.1.8 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Bostadsbolaget Poseidon AB

 • 2.1.9 Justering av § 22 om delgivningsmottagare i gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder

 • 2.1.10 Hemställan från grundskolenämnden om Higab AB:s förvärv av Odinsskolan

 • 2.1.11 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

 • 2.1.12 Redovisning av Higab AB:s uppdrag angående hantering av utbildningsfastigheter med Göteborgs universitet som dominerande hyresgäst

 • 2.1.13 Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden om att tillsätta en operativ styrgrupp för att utreda förändringar av Tre Stiftelsers uppdrag och göra en förnyad bedömning av överenskommelser med Göteborgs Stad

 • 2.1.14 Nya avgifter för färdtjänstresor

 • 2.1.15 Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård

 • 2.1.16 Yrkande från SD angående anstånd med betalning av kommunala avgifter

 • 2.1.17 Översyn av regler för ekonomisk planering budget och uppföljning

 • 2.1.18 Reviderat yrkande från L, D, M och KD angående särskild satsning för att bekämpa hedersförtryck och hedersrelaterat våld

 • 2.1.19 Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB

 • 2.1.20 Göteborgs Stads policy för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.21 Yrkande från MP, S och V angående revidering av reglemente för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden avseende ansvar för inrättande av naturreservat

 • 2.1.22 Yrkande från C angående nattladdning för elbilar

 • 2.1.23 Yrkande från SD, M, D och KD angående redovisning av åtgärder och aktiviteter till följd av den problematiska platsbristen hos SiS

 • 2.1.24 Yrkande från M, D, L och KD angående kartläggning av rasism

 • 2.1.25 Yrkande från V, S och MP angående strategisk kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad

 • 2.2.1 Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2023

 • 2.2.2 Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2022 avseende budget för 2023

 • 2.2.3 Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper m. m (Val till Citysamverkan)

 • 2.2.4 Struktur och tidplan för uppföljning 2023

 • 2.2.5 Yrkande från S, V och MP angående behovet av ny stambana mellan Göteborg och Borås

 • 2.2.6 Reviderat yrkande från M, D, L och KD angående kartläggning av kriminell verksamhet på stadens fritidsgårdar

 • 2.2.7 Yrkande från S, V och MP angående målfördelning under gällande budgetår

 • 3.1 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder

 • 3.2 Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv

 • 3.3 Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FN-dagen flagga för det internationella Göteborg

 • 6.4 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}