Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021‑12‑15

 • Datum 2021-12-15
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Besök från polismyndigheten samt fördjupning i stadens trygghetsarbete i utsatta områden

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Budget och verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen

 • 1.2 Aktualitetsprövning 2021 av stadsledningskontorets interna styrande dokument

 • 2.1.1 Årlig översyn av styrande dokument 2021

 • 2.1.2 Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso- och sjukvård

 • 2.1.3 Tilläggsavtal till storstadsavtal Sverigeförhandlingen

 • 2.1.4 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation

 • 2.1.5 Tomträttsavgift för Emily Wijks stiftelse

 • 2.1.6 Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ny visselblåsarlagstiftning

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice gällande central medborgarbudget i Göteborgs Stad

 • 2.1.8 Redovisning av uppdrag att samordna arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden

 • 2.1.9 Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – gällande en reviderad inriktning, kompletterad och fördjupad

 • 2.1.10 Samlingsärende inom uppföljning december 2021 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden, stadsledningskontoret, nämnden för funktionsstöd, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, trafiknämnden, förskolenämnden samt idrotts- och föreningsnämnden

 • 2.1.11 Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner

 • 2.1.12 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda arvoden

 • 2.1.13 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.14 Yrkande från V och MP om att säkra fritidsklubben Diamantens framtid

 • 2.1.15 Reviderat yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD angående bättre laddmöjligheter för elbilar

 • 2.2.1 Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2021

 • 2.2.2 Redovisning av uppdrag avseende biståndsbeslut, ersättningsmodell och taxa för hemtjänst

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag att modellera skillnaden i driftskostnad för olika storlekar på skola och förskola

 • 2.2.4 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid

 • 2.2.6 Redovisning av uppdrag att i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

 • 2.2.7 Val av representant för Försvarsmakten i Göteborgs Stads trygghetsråd i stället för Peter Fredriksson. Fredrik Herlitz garnisonschef, har nominerats

 • 2.2.8 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022

 • 2.2.9 Yrkande från D angående Västsvenska Paketet, omförhandling av icke realiserbara marknyttor

 • 2.2.10 Redovisning av uppdrag om fördjupad analys av klimatnytta och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att installera solceller på fler av Göteborgs Stads tak och därmed minska klimatpåverkan

 • 2.2.11 Yrkande från D angående begränsning av kostnadsansvar för projekt inom Västsvenska Paketet

 • 2.2.12 Yrkande från S angående hyresmodellen för verksamhetslokaler

 • 2.2.13 Rapportering av uppdrag avseende modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna

 • 2.2.14 Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

 • 2.2.15 Val av ledamot i personalberedningen istället för Martin Nilsson (MP) som avsagt sig

 • 2.2.16 Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Hanna Bernholdsson (MP)

 • 2.2.17 Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Mathias Bred (M)

 • 2.2.18 Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Rasmus Ragnarsson (SD)

 • 2.2.19 Yrkande från MP och V angående utredning gällande placering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld

 • 2.2.20 Yrkande från V och MP angående ekonomiskt bistånd till personer med verkställighetsstopp som fått avslag enligt LMA

 • 2.2.21 Yrkande från V och MP om att kartlägga fattigdomen i Göteborg

 • 2.2.22 Yrkande från S angående ekonomiska situationen i vissa nämnder

 • 2.2.23 Yrkande från S angående förbättrad snöröjning

 • 2.2.24 Reviderat yrkande från D angående avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

 • 3.1 Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om att bygga ut vindkraften i Göteborg

 • 3.2 Motion av Stina Svensson (FI) och Stina Sewén (FI) om att utreda möjligheten att bygga vindkraftverk på Risholmen i Göteborgs Hamn

 • 3.3 Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända

 • 3.4 Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer

 • 4.1 Remiss från länsstyrelsen - Naturreservatet Änggårdsbergen

 • 4.2 Remiss från Utbildningsdepartementet - Läromedelsutredningen, böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

 • 4.3 Remiss från Socialdepartementet - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)

 • 4.4 Remisser från VästKom - Länsgemensam strategi för god och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

 • 4.5 Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö

 • 5.1 Göteborgsförslag [9463] för beslut - Sommaraktivitetskort till ungdomar

 • 6.6 Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}