Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021‑11‑24

 • Datum 2021-11-24
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Återkoppling från äldre vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) avseende information från sammanträdet den 1 september 2021

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg

 • 2.1.2 Redovisning av partistöd för år 2020

 • 2.1.2 Bilaga MP - Redovisning av partistöd för år 2020

 • 2.1.3 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022

 • 2.1.4 Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – gällande en reviderad inriktning, kompletterad och fördjupad

 • 2.1.5 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda arvoden

 • 2.1.6 Möjlighet till deltagande på distans vid kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnders sammanträden i Göteborgs Stad

 • 2.1.7 Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar

 • 2.1.8 Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026

 • 2.1.9 Göteborgs Stads policy för måltider

 • 2.1.10 Redovisning av Göteborgs Stadshus AB:s ägardialoger 2021

 • 2.1.11 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.12 Antagande av översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda

 • 2.1.13 Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via Lindholmen, etapp Brunnsbo ­- Hjalmar Brantingsplatsen

 • 2.1.14 Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen

 • 2.1.15 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

 • 2.1.16 Yrkande från SD angående Socialnämnd Centrum upprättar ett IOP-avtal för avgiftning, abstinensbehandling och tillnyktringsenhet med Stadsmissionen

 • 2.1.17 Yrkande från MP, V, S och D om uppskalning av klimatneutralt byggande

 • 2.1.18 Yrkande från SD om att kunna passera Askimsbadet på ett tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad hund

 • 2.1.19 Yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD om att få passera Askimsbadet med kopplad hund året om

 • 2.1.20 Yrkande från V och MP angående extra kompensation till personal

 • 2.2.1 Redovisning gällande kartläggning av konkreta aktiviteter som genomförs eller planeras att genomföras i suicidpreventivt syfte fram till 2025

 • 2.2.2 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022

 • 2.2.3 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022

 • 2.2.4 Hemställan från park- och naturnämnden gällande investeringsnominering för Olof Palmes plats

 • 2.2.5 Kommunernas klimatlöften inför 2022

 • 2.2.6 Rapportering av uppdrag avseende modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området

 • 2.2.8 Redovisning av uppdrag att granska styrande dokument och riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens bedömning

 • 2.2.9 Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning

 • 2.2.10 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg

 • 2.2.11 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det

 • 2.2.12 Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

 • 2.2.13 Yrkande från SD angående information från polisen beträffande utvecklingen i Tynnered

 • 2.2.14 Yrkande från D angående Västsvenska Paketet, omförhandling av icke realiserbara marknyttor

 • 3.1 Motion av Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att ta bort markparkeringarna längs vattnet på Kungstorget

 • 3.2 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att införa en modell för differentierad hamnavgift för att premiera mindre miljöbelastande fritidsbåtar i kommunens hamnar

 • 3.3 Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om en tjänstekoncession för att tillvarata gamla cyklar

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}