Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021‑06‑16

 • Datum 2021-06-16
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Stadengemensamma ramar för arbete hemifrån/annan plats och succesiv återgång till arbetsplatsen

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Hemställan från Göteborgs Hamn AB om att bilda joint venture för utveckling av logistikfastigheter

 • 2.1.2 Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

 • 2.1.3 Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum

 • 2.1.4 Trafiknämndens nya handläggningsavgifter för starttillstånd

 • 2.1.5 Trafiknämndens avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel

 • 2.1.6 Redovisning av projektet civilt försvar

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag om hur avhopparverksamheten kan stärkas

 • 2.1.8 Yrkande från MP och V om att rädda och utveckla förskolebussen

 • 2.1.9 Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 - 2030

 • 2.1.10 Redovisning av uppdrag om stadens rutiner vid nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism

 • 2.1.11 Genomförandebeslut avseende stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan

 • 2.1.12 Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad

 • 2.1.13 Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.13 Återremiss yrkande D - Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.13 a) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.13 b) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.13 c) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.13 d) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.13 e) Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné

 • 2.1.14 Redovisning av uppdrag om att utreda överföring av lokaler från förvaltning till bolag

 • 2.1.15 Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler

 • 2.1.16 Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen

 • 2.1.17 Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021

 • 2.1.18 Yrkande från D angående utredning av Operalänken

 • 2.1.19 Yrkande från D angående Kultur möter Kultur

 • 2.1.20 Yrkande från SD angående tjejer som ingår i Göteborgs kriminella gäng

 • 2.1.21 Yrkande från MP, V, S och D angående samordning och synpunktshantering renhållning

 • 2.1.22 Yrkande från SD angående illegala bosättningar

 • 2.1.23 Yrkande från V angående plan för kommunala skolplatser till elever på vinstdrivande skolor

 • 2.2.1 Remittering av rapport gällande arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist

 • 2.2.2 Remittering av förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/22

 • 2.2.4 Fördelning av statlig ersättning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar

 • 2.2.5 Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar

 • 2.2.6 Redovisning av uppdrag om möjligheter och incitament för att frigöra anställd legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att under en tid arbeta utifrån sin grundprofession

 • 2.2.7 Hemställan från trafiknämnden om att ianspråkta budgeterade medel för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021

 • 2.2.8 Redovisning av uppdrag gällande kulturnämndens möjligheter att överta ansvar för konst i kommunens verksamhetslokaler

 • 2.2.9 Redovisning av utredningsuppdrag om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas

 • 2.2.10 Val av suppleant i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Berit Fredholm (-). Charlotte Kaurin (-) har föreslagits till ny suppleant

 • 2.2.11 Yrkande från D om återstart av besöksnäringen

 • 2.2.12 Yrkande från D angående trygghetsåtgärder för Klippans kulturreservat

 • 2.2.13 Yrkande från D och S angående – Möjliggör ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg

 • 2.2.14 Val av ledamot och ordförande i arvodesberedningen i stället för Susanne Wirdemo (M) som avsagt sig

 • 2.2.15 Yrkande från V och MP angående uppföljning av kvaliteten på HVB-hem

 • 2.2.16 Yrkande från MP och V om klimatsmarta vanor efter covid-19-pandemin

 • 2.2.17 Yrkande från V och MP angående konsekvenser för Göteborgs stad vid införande av marknadshyror

 • 3.1 Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta skjut"

 • 3.2 Motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar

 • 3.3 Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva

 • 4.1 Remiss från Miljödepartementet - Betänkande Havet och människan (SOU 2020:83)

 • 4.2 Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

 • 4.3 Remiss från Finansdepartementet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet

 • 4.4 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22)

 • 4.5 Remiss från Utbildningsdepartementet - Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

 • 4.6 Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11)

 • 4.7 Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)

 • 4.8 Remiss från Finansdepartementet - Promemorian Skattelättnad för cykelförmån

 • 4.9 Remiss från Trafikverket - Samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

 • 5.1 Göteborgsförslag [5338] för beslut - Göteborg behöver ett skönhetsråd

 • 6.4 Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}