Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021‑03‑31

 • Datum 2021-03-31
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Granskning av Göteborgs Stads nämnder och styrelser samt räkenskaper och bokslut 2020

 • Information - Stadens arbete med Coronaviruset – vaccinationsläget

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Göteborgs Stads årsredovisning 2020

 • 2.1.2 Kompletterande uppföljning december 2020

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag till kulturnämnden att återkomma med förslag på hur nämndens taxor och avgifter ska indexjusteras inför 2022 års budgetprocess

 • 2.1.4 Revidering av förskolenämndens, utbildningsnämndens, samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningens reglementen avseende bland annat ny lagstiftning och vissa kommunövergripande frågor

 • 2.1.5 Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende remittering gällande en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner

 • 2.1.6 Kommunala föreskrifter enligt begränsningsförordningen om förbud att vistas på vissa platser

 • 2.1.7 Årlig översyn av styrande dokument 2020

 • 2.1.8 Antagande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott

 • 2.1.9 Revidering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

 • 2.1.10 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

 • 2.1.11 Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024

 • 2.1.12 Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 avseende uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder

 • 2.1.13 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden

 • 2.1.14 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden

 • 2.1.15 Yrkande från S och D angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

 • 2.1.16 Yrkande från V och MP om krispaket mot mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

 • 2.1.17 Reviderat yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD angående riktade stödåtgärder med anledning av den nya skatteprognosen

 • 2.1.18 Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om bättre samnyttjande av lokaler för att minska klimatpåverkan

 • 2.2.1 Bokslutsberedning avseende 2020

 • 2.2.2 Hemställan från Business Region Göteborg AB om medel från kommunfullmäktiges budget 2021 särskild budgetpost

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag gällande hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd

 • 2.2.4 Ansökan och fördelning av statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

 • 2.2.5 Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program

 • 2.2.6 Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner

 • 2.2.7 Hemställan till kommunstyrelsen från socialnämnd Sydväst om utökat kommunbidrag

 • 2.2.8 Förslag till områden för LOV3-ansökningar

 • 2.2.9 Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Karolina Mildgrim (KD) som avsagt sig

 • 2.2.10 Redovisning av uppdrag om kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet

 • 2.2.11 Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad

 • 2.2.12 Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering

 • 2.2.13 Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020

 • 2.2.14 Redovisning av uppdrag att utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården avseende förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning

 • 2.2.15 Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

 • 2.2.16 Reviderat yrkande från V, MP och S angående utvärdering av LOV i hemtjänsten

 • 2.2.17 Reviderat yrkande från D och S angående personalparkering i ytterområden

 • 2.2.18 Yrkande från S angående tillgång till det lokala kulturarvet för barn, unga och vuxenstuderande

 • 2.2.19 Yrkande från MP och V om hållbara pensionsfonder för stadens medarbetare

 • 2.2.20 Yrkande från MP och V angående uppföljning av Göteborgs stadsplan mot rasism

 • 2.2.21 Yrkande från D angående – Akut lösningen av bristen på legitimerad personal

 • 2.2.22 Reviderat yrkande från MP, V och S om att stötta ideella verksamheter inom delandeekonomi

 • 2.2.23 Yrkande från D angående rapportering från Västsvenska Paketet

 • 2.2.24 Val av representant i kontaktforum i stället för Naoud Habtemichael (C) som avsagt sig

 • 3.1 Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken

 • 3.2 Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken

 • 4.1 Remiss från Kulturdepartementet - Institutets för språk och folkminnen (Isof) förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

 • 4.2 Göteborgsregionens kommunalförbund:s samrådsunderlag inför budget 2022

 • 4.3 Remiss från GR - Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor

 • 4.4 Remiss från Länsstyrelsen - Förfrågan om synpunkter på Trafikverkets revidering av riksintressen för kommunikationer

 • 6.4 Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}