Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2021‑02‑10

 • Datum 2021-02-10
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Covid och påverkan på arbetsmarknaden

 • Information om preliminärt resultat kommunen

 • Upprop och anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården

 • 2.1.2 Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026

 • 2.1.3 Redovisning av uppdrag om åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg

 • 2.1.4 Avgift för handläggning av ansökan om att starta fristående fritidshem

 • 2.1.5 Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning

 • 2.1.6 Redovisning av uppdrag att utreda avtal och placering för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag att ta fram en aktuell lägesanalys av hotbilden samt ta fram en riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering

 • 2.1.8 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

 • 2.1.9 Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD angående försäljning av jordbruksmark

 • 2.1.10 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande

 • 2.1.11 Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB

 • 2.1.12 Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center

 • 2.1.13 Yrkande från MP och V angående förändring av stadens organisation gällande stadsplanering

 • 2.1.14 Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa EBO

 • 2.1.15 Yrkande från SD angående hantering av skyddade personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder

 • 2.1.16 Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare

 • 2.1.17 Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder

 • 2.1.18 Yrkande från V och MP avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna

 • 2.1.19 Yrkande från SD angående att ungdomar som begått och dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar

 • 2.1.20 Yrkande från V och MP angående om att arrangera en digital festival för unga under 2021

 • 2.1.21 Reviderat yrkande från SD angående revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

 • 2.1.22 Yrkande från SD angående bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd

 • 2.2.1 Inhyrning av nya Slottsskogsrinken

 • 2.2.2 Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2021

 • 2.2.3 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15749-20 avseende laglighetsprövning av fullmäktiges beslut gällande projekt Skeppsbron

 • 2.2.4 Information om förslag till Nya åtgärder inom Västsvenska paketet

 • 2.2.5 Val av ledamot i kommunstyrelsens arvodesberedning i stället för Josef Akar (S) som avsagt sig

 • 2.2.6 Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen

 • 2.2.7 Redovisning av uppdraget att utreda möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden

 • 2.2.8 Val av ledamot och ordförande i den politiska referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella Toftered (L) som avsagt sig uppdraget

 • 2.2.9 Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder avseende styrning och uppföljning av skyddat boende med externa utförare

 • 2.2.10 Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder för säker och gemensam hantering av skyddade personuppgifter

 • 2.2.11 Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens tak för att minska klimatpåverkan

 • 2.2.12 Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 • 2.2.13 Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till justerad beräkning av bilförmån"

 • 2.2.14 Yrkande från V och MP angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

 • 2.2.15 Yrkande från V och MP angående akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

 • 2.2.16 Yrkande från S angående yrkande om akuta sovplatser till hemlösa med anledning av kylan

 • 2.2.17 Yrkande från SD om akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

 • 3.1 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om sänkta hastigheter på Göteborgs Stads vägnät

 • 3.2 Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer

 • 4.1 Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27)

 • 4.2 Remiss från Finansdepartementet - En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (DS 2020:29)

 • 5.1 Göteborgsförslag [780] för beslut - Stoppa försäljning och användning av fyrverkerier

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}