Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020‑10‑14

 • Datum 2020-10-14
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Delårsrapport augusti - Staden

 • 2.1.2 Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa

 • 2.1.3 Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) samt revidering av VA-föreskrifter

 • 2.1.4 Valfrihetssystem enligt LOV inom vård och omsorgsboende - utredning med remissvar, och förberedande arbete

 • 2.1.5 Redovisning av uppdrag, verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel

 • 2.1.6 Redovisning av uppdrag att utreda om hur ett koordinerande arbetssätt kan utvecklas för att underlätta för människor med omfattande eller komplicerade behov av stöd

 • 2.1.7 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

 • 2.1.8 Kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla och minska antalet program

 • 2.1.9 Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente och Göteborgs stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet

 • 2.1.10 Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

 • 2.1.11 Anmälan av områden i Göteborgs Stad som ska begränsas från asylsökandes egenbosättning

 • 2.1.11 Länsstyrelsens yttrande över Göteborgs Stads förslag till områdesbegränsningar av eget boende för asylsökande

 • 2.1.12 Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt komplettering i kommunstyrelsens reglemente

 • 2.1.13 Revidering av kulturnämndens avgifter

 • 2.1.14 Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen

 • 2.1.15 Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB

 • 2.1.16 Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center

 • 2.1.17 Yrkande från S, V och MP angående fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag

 • 2.1.18 Yrkande från SD angående en aktuell nulägesanalys av hotbilden från den islamistiska, den våldsbejakande autonoma miljön, samt hotbilden från och mellan olika etniska och religiösa grupper i Göteborg

 • 2.1.19 Yrkande från S, V och MP angående Fritidsbanken

 • 2.1.20 Yrkande från S angående kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet

 • 2.1.21 Yrkande från S angående utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet

 • 2.2.1 Struktur och tidplan för uppföljning 2021

 • 2.2.2 Lägesrapport 2020 avseende trygghetsboende

 • 2.2.3 Hemställan från Business Region Göteborg gällande elektrifierat transportsystem

 • 2.2.4 Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet

 • 2.2.5 Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig

 • 2.2.6 Yrkande från MP och V angående Sluta skjut

 • 2.2.7 Yrkande från D angående tystnadskultur inom kommunens organisation som hämmar arbetet mot kriminella

 • 2.2.8 Val av ledamot i ideella föreningen Citysamverkan i stället för Jöran Fagerlund (V) som avsagt sig

 • 2.2.9 Yrkande från D angående stadens rutiner för att säkerställa att anställda inom staden inte har kopplingar till extremism och gängkriminalitet

 • 2.2.10 Yrkande från V angående hemställan till Skolinspektionen att granska friskolors klädkoder

 • 2.2.11 Yrkande från V och MP angående att säkerställa stadens övergripande MR-arbete

 • 2.2.12 Yrkande från V och MP om att kartlägga nedskärningarna inom socialtjänsten

 • 2.2.13 Yrkande från D angående kvalitetssäkrad äldreomsorg

 • 4.1 Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden (TRV 2020/10282)

 • 4.2 Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

 • 4.3 Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

 • 6.5 Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2021-2023, del 4 komplettering oktober

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}