Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020‑08‑19

 • Datum 2020-08-19
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Planeringsläget för grundskole- och förskolelokaler

 • Information - Lägesrapport-Liseberg AB

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens rekommendationer

 • 2.1.2 Farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs Hamn

 • 2.1.3 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Liseberg AB

 • 2.1.4 Revidering av ägardirektiv för Got Event AB

 • 2.1.5 Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

 • 2.1.6 Revidering av ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB

 • 2.1.7 Yrkande från SD angående säkerställande att en förnyad anmälan i god tid inlämnas till Migrationsverket om att hela Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende

 • 2.1.8 Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - Utredning och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar

 • 2.1.9 Yrkande från V, S och D om att avveckla aktivt skolval

 • 2.1.10 Godkännande av Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035

 • 2.1.11 Revidering av Göteborgs stads riktlinje avseende individuellt ekonomiskt bistånd

 • 2.1.12 Redovisning av uppdrag avseende storlek och utformning av det stadeninterna klimatväxlingssystemet

 • 2.1.13 Redovisning av uppdrag att utreda en gemensam arbetsmodell gällande motprestation inom ekonomiskt bistånd

 • 2.1.14 Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi

 • 2.1.15 Yrkande från V, MP och D angående skolskjuts

 • 2.1.16 Yrkande från D angående stöd till fortsatt boende

 • 2.1.17 Tilläggsyrkande från V och MP angående samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 – kafé i Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg

 • 2.1.18 Yrkande från S och D angående att stoppa aktörer med koppling till kriminalitet och våldsbejakande extremism inom förskola och skola

 • 2.2.1 Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

 • 2.2.2 Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 • 2.2.3 Öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning

 • 2.2.4 Redovisning av uppdrag att utreda om den särskilda anställningstryggheten medfört undanträngningseffekter

 • 2.2.5 Påverkansagenda Göteborgs stad

 • 2.2.6 Framställan från park- och naturnämnden om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020

 • 2.2.7 Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Martin Nilsson (MP) som avsagt sig

 • 2.2.8 Val ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig

 • 2.2.9 Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner

 • 2.2.10 Inriktning för framtagande av nytt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program

 • 2.2.11 Övertagande av förvaltning naturreservat Änggårdsbergen – ekonomisk kompensation

 • 2.2.12 Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

 • 2.2.13 Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad ställer sig inte bakom konstverket ”Evig anställning”

 • 2.2.14 Yrkande från D angående uppföljning Lisebergs Jubileumsprojekt

 • 2.2.15 Yrkande från SD angående hemställan till Skolinspektionen att omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans (Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg

 • 2.2.16 Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående tillåt samåkning på ”nya” 158:an

 • 3.1 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda möjligheten att omvandla vattentornet i Guldheden till en tredimensionell fastighetsbildning

 • 3.2 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att utreda införandet av etableringslån

 • 3.3 Motion av Emmali Jansson (MP) och Martin Nilsson (MP) angående öppna serveringsområden

 • 3.4 Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om mål för inköp av ekologiska livsmedel

 • 3.5 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd

 • 3.6 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad

 • 3.7 Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag

 • 3.8 Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag

 • 4.1 Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}