Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020‑06‑17

 • Datum 2020-06-17
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Godkännande av Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035

 • 2.1.2 Redovisning av uppdrag om Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten (Reviderat tjänsteutlåtande. Förslag till beslut har korrigerats)

 • 2.1.3 Revidering av Göteborgs stads riktlinje avseende individuellt ekonomiskt bistånd

 • 2.1.4 Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023

 • 2.1.5 Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023

 • 2.1.6 Redovisning av uppdrag avseende storlek och utformning av det stadeninterna klimatväxlingssystemet

 • 2.1.7 Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag avseende parkering och infrastruktur i evenemangsområdet

 • 2.1.8 Redovisning av uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade

 • 2.1.9 Redovisning av uppdrag att utreda en gemensam arbetsmodell gällande motprestation inom ekonomiskt bistånd

 • 2.1.10 Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi

 • 2.1.11 Lokalisering av nytt centralbad i Göteborg

 • 2.1.12 Policy och struktur för uppföljning utifrån kommunfullmäktiges uppdrag avseende digitalisering och IT

 • 2.1.13 Yrkande från V, MP och D angående skolskjuts

 • 2.1.14 Yrkande från MP, V och S om att förnya Göteborgs Stads HBTQ-plan

 • 2.1.15 Yrkande från D om att uppdatera stadens riktlinjer gällande studentkårernas möjlighet vid tillfälliga serveringstillstånd

 • 2.1.16 Yrkande från D om att minska risken för ett ytterligare slöseri av göteborgarnas pengar

 • 2.1.17 Yrkande från D angående stöd till fortsatt boende

 • 2.1.18 Yrkande från D angående serveringstillstånd för alkohol

 • 2.1.19 Tilläggsyrkande från V och MP angående samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 – kafé i Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg (Tillhör samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - delvis bordlagt 2020-06-03)

 • 2.1.20 Yrkande från M, V, L, C, MP särskilt yttrande KD angående sammansättning av Göteborgs stads trygghetsråd

 • 2.1.21 Yrkande från S och D angående att stoppa aktörer med koppling till kriminalitet och våldsbejakande extremism inom förskola och skola

 • 2.2.1 Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner

 • 2.2.2 Inriktning för framtagande av nytt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för en samlad enhet eller avdelning inom socialtjänsten för Göteborgs Stads individarbete med avhoppare

 • 2.2.4 Påverkansagenda Göteborgs stad

 • 2.2.5 Hemställan om igångsättningsbeslut för revidering av Göteborgs Stads biblioteksplan

 • 2.2.6 Ändring av föreskrifter i Göteborgs kontoristförenings stipendiefond

 • 2.2.7 Övertagande av förvaltning naturreservat Änggårdsbergen – ekonomisk kompensation

 • 2.2.8 Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Kommunfullmäktiges beslut gällande Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden

 • 2.2.9 Kommunstyrelsens yttrande avseende stadsrevisionens granskningar av kommunstyrelsens verksamhet 2019 och Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 2019

 • 2.2.10 Redovisning av uppdrag att ta fram ett förslag på fördelning av viteskostnaden för icke verkställda beslut om särskilt boende

 • 2.2.11 Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

 • 2.2.12 Yrkande från V och MP angående att inrätta ett stödpaket till föreningslivet

 • 2.2.13 Yrkande från V, MP och S angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution

 • 2.2.14 Yrkande från D angående borgerliga vigslar under pågående pandemi

 • 2.2.15 Yrkande från D och S angående hemställan till Skolinspektionen om att ompröva tillståndet för Föreningen Framstegsskolan (Römosseskolans) verksamheter i Göteborg

 • 2.2.16 Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad ställer sig inte bakom konstverket ”Evig anställning”

 • 2.2.17 Val av ledamot i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Jonas Berg (M)

 • 2.2.18 Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående likvärdig behandling av hyresgäster

 • 2.2.19 Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående framställan från Trafiknämnden om ekonomiskt utrymme för stimulansåtgärder under covid-19 pandemin

 • 2.2.20 Yrkande från SD angående att säkerställa en fortsatt publik tillgång till Guldhedstornet och café-verksamheten på taket

 • 2.2.21 Yrkande från D angående uppföljning Lisebergs Jubileumsprojekt

 • 2.2.22 Yrkande från SD angående åtgärder mot en ökad nedskräpning

 • 3.1 Motion av Emmali Jansson (MP) och Martin Nilsson (MP) angående öppna serveringsområden

 • 3.2 Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om mål för inköp av ekologiska livsmedel

 • 3.3 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd

 • 3.4 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad

 • 3.5 Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag

 • 3.6 Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag

 • 4.1 Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalité

 • 4.2 Remiss från Socialdepartementet - Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

 • 4.3 Remiss från Socialdepartementet - Remiss avseende utredningen om Välfärdsteknik i äldreomsorgens S 2018:11 betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

 • 4.4 Remiss från Justitiedepartementet - Promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

 • 4.5 Remiss från Socialdepartementet - Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1)

 • 6.4 Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}