Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020‑05‑20

 • Datum 2020-05-20
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Lägesrapport – Stadens arbete med Coronaviruset

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort år 2021

 • 2.1.2 Samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - återrapportering av uppdrag m.m.

 • 2.1.3 Utdelning i Renströmska fonden 2020

 • 2.1.4 Utdelning i stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2020

 • 2.1.5 Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - Utredning och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar

 • 2.1.6 Delårsrapport mars - Staden

 • 2.1.7 Genomförandebeslut och fastställande av projektbudget för Engelbrektslänken - en ny spårvagnslänk

 • 2.1.8 Färdplan Älvstaden version 2020-2021

 • 2.1.9 Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi

 • 2.1.10 Redovisning av uppdrag att ta fram pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande

 • 2.1.11 Göteborgs Stads måltidspolicy

 • 2.1.12 Redovisning av uppdraget om överföring av lokaler från förvaltning till bolag

 • 2.1.13 Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD angående att samordna cykelarbetet i Göteborgs Stad

 • 2.1.14 Yrkande från V och MP om utökade sommarlovsaktiviteter för barn och unga

 • 2.1.15 Yrkande från V och MP angående tryggare anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen

 • 2.1.16 Yrkande från V, S och D om att avveckla aktivt skolval

 • 2.1.17 Yrkande från SD angående tillfällig arbetsordning i kommunfullmäktige under covid-19

 • 2.1.18 Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående småskaliga och lokala odlingsinitiativ

 • 2.2.1 Framställan från park- och naturnämnden om utökad budgetram för ökade driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar från 2020

 • 2.2.2 Remittering av Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024

 • 2.2.3 Yrkande från SD angående hemställan till Finansdepartementet om att undanta hälso- och sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under Covid-19-pandemin

 • 2.2.4 Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden om överföring av investeringsmedel

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag att granska hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck

 • 2.2.6 Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

 • 2.2.7 Yrkande från D angående förutsättning för flytt av skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten

 • 2.2.8 Yrkande från SD angående framtidsutsikter för skateboardrampen vid frihamnen

 • 2.2.9 Yrkande från D angående förhållanden inom myndighetsutövning barn och unga i staden

 • 2.2.10 Yrkande från SD angående värdighetsgarantier inom hemtjänst i samband med omsorgstagares bortgång under covid19-krisen

 • 2.2.11 Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och ökad arbetslöshet i Göteborg

 • 2.2.12 Yrkande från SD angående stryk nyanländas förtur över svenska elever vid skolval i Göteborgs Stad

 • 2.2.13 Yrkande från MP och V angående kommunens krisberedskap för livsmedelsförsörjning

 • 2.2.14 Yrkande från SD angående akuta insatser till elever som tvingas överklaga för att gå kvar i egna skolan

 • 2.2.15 Yrkande från D angående skyddsåtgärder för skärgårdsbefolkningen

 • 2.2.16 Yrkande från SD angående säkerställ fungerande skolverksamhet på öarna i skärgården

 • 3.1 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att redovisa statistik beträffande studieresultat för ensamkommande i Göteborgs Stad

 • 3.2 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra reglerna för uthyrning av kommunala hyresrätter

 • 3.3 Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag

 • 3.4 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor

 • 3.5 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i nära relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad

 • 3.6 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda kostnader och verksamhetspåverkan samt underlätta för Göteborgs Stads anställda att lämna blod på arbetstid

 • 3.7 Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten

 • 3.8 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad

 • 4.1 Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68

 • 4.2 Remiss från Justitiedepartementet - Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

 • 4.3 Remiss från Kulturdepartementet - Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib

 • 4.4 Remiss från Finansdepartementet - En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser

 • 4.5 Remiss från Finansdepartementet - Långtidsutredningen 2019, Huvudbetänkande (SOU 2019:65) (Politisk beredning)

 • 6.9 Lista över delegationsbeslut - stadsledningskontoret

 • 6.12. Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2021 – 2023 - Stadsledningskontoret överlämnar underlag till det politiska budgetarbetet inför Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020

 • 6.12 Bilaga 1 Rapport andel personal i direkkontakt med invånare

 • 6.12 Bilaga 2 Strategisk fördjupning utbildningsområdet

 • 6.12 Bilaga 3 Ny medborgarundersökning 2021 inkl. exempel

 • 6.12 Bilaga 4 Förslag till taxor och avgifter välfärd och utbildning 2021

 • 6.12 Bilaga 5 Inventering taxor och avgifter nämnder stadsutvecklingsområdet 2021

 • 6.12 Bilaga 6 Fördelningsmodell socialnämnder 202

 • 6.12 Bilaga 7 Nämndernas samlade verksamhetsnomineringar

 • 6.12 Bilaga 8 Nämndernas samlade nomineringsunderlag för investerings- och exploateringsvolymer

 • 6.12 Bilaga 9 Bolagsstyrelsernas investeringsprognoser

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}